Coronavirus (Covid-19) Information

Module SCU-1001:
Ymchwil Cymdeithasol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Sara Louise Wheeler

Overall aims and purpose

Dyma ddechrau ar eich gyrfa cyffroes fel ymchwilwyr cymdeithasol. Byddech yn cael hyfforddiant ym mhob agwedd o ymchwil cymdeithasol - o sylwi ffenomenon o ddiddordeb a’i archwilio, hyd at gynllunio prosiect ymchwil arloesol a phriodol. Bydd y modiwl yma yn rhoi’r sgiliau a’r hyder i chi fynd yn eich blaenau i wneud ymchwil eich hunain yn yr ail flwyddyn, gan gynnwys eich traethawd hir.

Course content

Byddech yn dysgu sut i archwilio amrediad eang o bynciau, gan hel adnoddau addas a pherthnasol amdanynt. Fydd sesiynau ar sut i feirniadu a gwerthuso adnoddau a sut i’w cyfeirnodi o fewn eich gwaith, gan greu llyfryddiaeth daclus. Fydd ffocws ar sut i ysgrifennu mewn amryw o ffyrdd ysgolhaig, gan gynnwys sesiynau hefo Canolfan y Bedwyr ar drawsieithu ac ysgrifennu mewn Cymraeg safonol. Bydd disgwyl i chi cofnodi’r hyn yr ydych yn ei ddysgu am y sgiliau sylfaenol yma mewn llyfr log gweithdy, sydd yn rhan o’r asesiad i’r modiwl. Mi fydd lle yma i chi adfyfyrio ar yr hyn rydych yn ei ddysgu, ac mi fydd hyn yn adnodd gwerthfawr i chi am weddill eich gyrfa ymchwil.

Wedi i chi meistroli’r sgiliau sylfaenol, byddech yn ffocysu wedyn ar ddysgu am fethodolegau ymchwil ynghyd â’r seiliau athronyddol, gan ystyried y cyswllt rhwng rhain a’r theorïau sydd yn deillio ohonynt. Byddech yn dysgu am sut i gynllunio prosiect ymchwil, gan gynnwys sut i ddewis methodoleg a dulliau addas. Byddech yna'n dysgu sut i fynd ati i gasglu data, ei dadansoddi, a sut i ysgrifennu am eich ymchwil ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd - gan gynnwys lle a sut i gyhoeddi. Fydd amrediad eang o fethodolegau yn cael ei thrafod, gan gynnwys defnydd o ddulliau meintiol, ansoddol a phrosiectau dulliau cymysg. Mi gewch gyflwyniad i becynnau meddalwedd berthnasol i ymchwil cymdeithasol. Byddech hefyd yn ystyried materion moeseg, canllawiau perthnasol, a sut i wneud cais moeseg ar gyfer gwneud gwaith ymchwil i’ch traethawd hir.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy (D- i D+) Dangos gwybodaeth am y prif feysydd/ egwyddorion yn unig, gyda gwendidau mewn dealltwriaeth o’r prif elfennau, megis: confensiynau ysgrifennu gwahanol gan gynnwys adfyfyrio a bod yn ymatblyg, ac ysgrifennu i gynulleidfaoedd amrywiol; defnyddio’r Gymraeg mewn addysg uwch, gan gynnwys trawsieithu; cyfeirnodi a chreu llyfryddiaeth; elfennau gwahanol o ymchwil cymdeithasol, gan ystyried amrediad eang o fethodolegau a’r seiliau athronyddol a damcaniaethau cysylltiedig; sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol. Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol.

good

Da (B- i B+) Dangos gwybodaeth gref am y prif egwyddorion a dangos dealltwriaeth o’r rhan fwyaf ond nid y cyfan o’r prif elfennau, megis: confensiynau ysgrifennu gwahanol gan gynnwys adfyfyrio a bod yn ymatblyg, ac ysgrifennu i gynulleidfaoedd amrywiol; defnyddio’r Gymraeg mewn addysg uwch, gan gynnwys trawsieithu; cyfeirnodi a chreu llyfryddiaeth; elfennau gwahanol o ymchwil cymdeithasol, gan ystyried amrediad eang o fethodolegau a’r seiliau athronyddol a damcaniaethau cysylltiedig; sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol. Tystiolaeth o astudio cefndirol.

excellent

Rhagorol (A- i A+) Dangos gwybodaeth gynhwysfawr am y prif egwyddorion a dangos dealltwriaeth fanwl o’r prif elfennau, megis: confensiynau ysgrifennu gwahanol gan gynnwys adfyfyrio a bod yn ymatblyg, ac ysgrifennu i gynulleidfaoedd amrywiol; defnyddio’r Gymraeg mewn addysg uwch, gan gynnwys trawsieithu; cyfeirnodi a chreu llyfryddiaeth; elfennau gwahanol o ymchwil cymdeithasol, gan ystyried amrediad eang o fethodolegau a’r seiliau athronyddol a damcaniaethau cysylltiedig; sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol. Tystiolaeth o astudio cefndirol helaeth.

C- to C+

(C- i C+) Dangos gwybodaeth am y prif egwyddorion a dangos dealltwriaeth o’r prif elfennau, megis: confensiynau ysgrifennu gwahanol gan gynnwys adfyfyrio a bod yn ymatblyg, ac ysgrifennu i gynulleidfaoedd amrywiol; defnyddio’r Gymraeg mewn addysg uwch, gan gynnwys trawsieithu; cyfeirnodi a chreu llyfryddiaeth; elfennau gwahanol o ymchwil cymdeithasol, gan ystyried amrediad eang o fethodolegau a’r seiliau athronyddol a damcaniaethau cysylltiedig; sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol. Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol.

Learning outcomes

 1. Dealltwriaeth o sut i chwilio am adnoddau perthnasol ac addas, gan ei gwerthuso’n feirniadol.

 2. Gwerthfawrogiad o’r cysylltiad rhwng athroniaeth yn y gwyddorau cymdeithasol a’r methodolegau a damcaniaethau amryw.

 3. Yr allu i ysgrifennu’n atblygol ac adfyfyrio ar y broses dysgu.

 4. Dealltwriaeth o’r arddulliau amryw o ysgrifennu ysgolheigaidd a sut i baratoi gwaith i’w cyflwyno i gynulleidfaoedd amrywiol.

 5. Dealltwriaeth o sut i ysgrifennu mewn Cymraeg safonol, ysgolhaig, gan ddefnyddio amryw o dechnegau ac adnoddau, gan gynnwys trawsieithu a meddalwedd berthnasol.

 6. Yr allu i gyfeirnodi adnoddau’n hyderus o fewn gwaith ysgrifenedig a hefyd lunio llyfryddiaeth daclus ar ddiwedd y gwaith.

 7. Dealltwriaeth o’r agweddau ymarferol o ymchwil cymdeithasol, megis: cynllunio’r ymchwil, dethol dulliau, ystyried materion moesegol, casglu a dadansoddi data.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Aseiniad Iaith 25
Llyfr log gweithdy 25
Traethawd 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Workshop

Gweithdy dwy awr x 22

Cynhelir sesiynau dysgu'r modiwl drwy weithdai dwy awr ble annogir dysgu rhyngweithiol ar ffurf ymarferol a gweithredol. Wrth ddatblygu cais ymchwil bydd disgwyl i fyfyrwyr ffurfio grwpiau gwaith tu draw i oriau cyswllt y dosbarth. Mae hyn yn rhoi'r cyfle i fyfywyr weithio mewn tim a chefnogi ei gilydd. Dylai myfyrwyr gael mynediad at ystod eang o adnoddau er mwyn hybu eu sgiliau fel ymchwilydd cymdeithasegol, gan gynnwys testunau, monograffau a chyfnodolion, ar ffurf electronig yn ogystal â ffurf brintiedig; ac adnoddau cyfrifiadurol yn cynnwys caledwedd, meddalwedd a mynediad at Fwrdd Du. Bydd gan fyfyrwyr sy’n dilyn y cwrs awyrgylch dysgu hyblyg ei naws er mwyn cynnwys myfyrwyr o wahanol gefndiroedd ac o wahanol ddisgyblaethau academaidd. Bydd gweithdai yn rhoi cyfle ar gyfer dysgu rhyngweithiol, myfyriwr-ganolog.

44
Private study

Mae gweddill amser y modiwl yn gyfnod a elwir yn ‘astudiaeth breifat’ sy'n 156 awr. Bydd y cyfnod hwn yn gyfle i chi weithio ar eich aseiniadau, gan fynd ati i hel adnoddau, ymchwilio ac archwilio, ac adfyfyrio ar yr hyn rydych wedi ei ddysgu yn y gweithdai.

156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Dealltwriaeth o ddulliau ymchwil ynghyd a dealltwriaeth o gryfderau a gwendidau darnau o ymchwil a’u defnydd
 • Y gallu i lunio ac ymchwilio i gwestiynau sydd wedi seilio ar ddamcaniaeth a gwaith empirig mewn cymdeithaseg.
 • Gwybodaeth ymarferol ynghylch defnydd o safbwyntiau damcaniaethol mawr a chysyniadau cymdethiasegol er mwyn deall bywyd cymdeithasol.
 • Y gallu i ddadansoddi, asesu a throsglwyddo gwybodaeth gymdeithasegol empirig
 • Y gallu i ymgysylltu ag amrywiaeth o strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol a’r dulliau sydd yn terddu o’r ddau ddynesiad
 • Y gallu i gynnal ymchwil polisi cymdeithasol neu gymdeithasegol annibynnol
 • the ability to undertake and present scholarly work
 • the ability to understand the ethical implications of sociological enquiry
 • the ability to recognise the relevance of sociological knowledge to social, public and civic policy.

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: