Coronavirus (Covid-19) Information

Module VPC-3306:
Crefydd, Cenedligrwydd a Rhiwi

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Overall aims and purpose

Nod y modiwl yw edrych ar rai o'r prif faterion rhywiol a drafodir gan athronwyr a meddylwyr crefyddol: ydi swyddogaethau gender ac atgenhedlol yn rhai naturiol ynteu a ydynt wedi'u datblygu gan gymdeithas? A ydyw'n rhaid i ryw ddigwydd o fewn sefydliad priodas? Pa fathau o weithgaredd rhywiol sy'n oddefadwy'n foesol ac o dan ba fath o amgylchiadau? A ddylai’r eglwys roi ei bendith ar briodasau hoyw? Bydd y modiwl hefyd yn ymdrin â sail y gormes mae merched wedi'i ddioddef dros y canrifoedd a bydd yn olrhain cynnydd a dylanwad y mudiad ffeministaidd a syniadau cyfredol ynghylch cydraddoldeb gender.

Course content

Bydd y modiwl yn dechrau drwy roi sylw i ba fathau o weithgaredd rhywiol a oddefir yn foesol. Oes raid iddo fod yn heterorywiol? A ydyw'n rhaid i ryw ddigwydd o fewn sefydliad priodas? Beth yw'r dadleuon o blaid ac yn erbyn ordeinio esgobion hoyw yn Eglwys Loegr? A ddylai’r eglwys roi ei bendith ar briodasau hoyw? Bydd y modiwl yn edrych wedyn ar y farn amlycaf yn yr Hen Destament a'r Newydd ynghylch rhyw, priodas ac ysgariad. Bydd wedyn yn olrhain cynnydd y pryder ynghylch cydraddoldeb gender a dylanwad y mudiad ffeministaidd. Yn olaf, ystyrir y ffordd y mae cwestiynau ynghylch moesoldeb rhywiol yn arwain at faterion mwy cyffredinol yn ymwneud â chysylltiadau cymdeithasol.

Assessment Criteria

threshold

D- – D+: Mae gwaith a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn dangos lefel dderbyniol o fedrusrwydd fel a ganlyn:  Cywir ar y cyfan ond yn cynnwys gwallau ac elfennau wedi eu hepgor.  Gwneir haeriadau heb dystiolaeth ategol glir neu resymu.  Mae fframwaith i’r gwaith ond mae’n ddiffygiol o ran eglurder ac felly’n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a rhagdybiaethau.  Defnyddio amrywiaeth cymharol gul o ddeunydd.

good

Da C- - C +. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw ac o bryd i'w gilydd gwelir arddull a dull rhagorol a dewis rhagorol o ddeunyddiau cefnogol. Mae’n dangos:  Fframwaith da a dadleuon wedi’u datblygu’n rhesymegol.  Mae'n defnyddio'n rhannol, o leiaf, ddeunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.  Ar y cyfan mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.  Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol. Da iawn B- - B+. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw a gwelir arddull a dull a dewis o ddeunyddiau cefnogol sy'n rhagori. Mae’n dangos:  Fframwaith da iawn a dadleuon sydd wedi’u datblygu’n rhesymegol.  Mae'n defnyddio deunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr.  Mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn.  Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

excellent

Rhagorol A- - A*. Mae’r gwaith a gyflwynir o safon eithriadol ac yn rhagorol mewn un neu fwy o'r ffyrdd canlynol:  Mae’n cynnwys esboniadau gwreiddiol gyda syniadau’r myfyriwr ei hun yn gwbl amlwg.  Mae’n rhoi tystiolaeth glir o astudio annibynnol helaeth a pherthnasol.  Cyflwynir dadleuon yn eglur gan alluogi'r darllenydd i ystyried fesul cam er mwyn dod i gasgliadau..

Learning outcomes

  1. defnyddio sgiliau llafar ac ysgrifenedig soffistigedig mewn trafodaethau a dadleuon.
  2. gwybodaeth fanwl o gynnydd y mudiad ffeministaidd, a gallu ystyried yn ofalus a dadansoddol syniadau cyfredol ynghylch cydraddoldeb gender
  3. yn gyfarwydd â'r testunau gwreiddiol ac eilaidd yn ymwneud â safbwyntiau Iddewig a Christnogol yn ymwneud â rhyw, priodas a gender
  4. gallu cymryd rhan mewn ffordd feirniadol mewn dadleuon cyfoes yn ymwneud â moeseg rywiol

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 50
Arholiad 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
  Darlithoedd 2 awr yr wythnos am 9 wythnos Seminarau 2 awr yr wythnos am 2 wythnos  

Courses including this module