Coronavirus (Covid-19) Information

Module VPC-3404:
Iddewiaeth yn y Byd Modern

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Gareth Evans Jones

Overall aims and purpose

Amcan y modiwl hwn yw darparu myfyrwyr â gwybodaeth eang a thrylwyr o’r grefydd Iddewig, ei datblygiad, a’i hymarfer yn y byd modern. Bydd y modiwl yn dechrau ag archwiliad o’r Beibl Hebraeg drwy werthuso cysyniadau canolog y ffydd Iddewig, gan gynnwys y cyfamod a’r mitzvot. Awn ymlaen i drafod rhai digwyddiadau hanesyddol arwyddocaol yn natblygiad y ffydd Iddewig, gan gynnwys chwalu’r Ail Deml ac esblygiad Iddewiaeth y Gwasgariad. Yn y cyswllt hwn, ystyrir detholiad o feddylwyr Iddewig pwysig er mwyn gwerthfawrogi’r modd y bu iddynt ddylanwadu ar natur ac ymarfer Iddewiaeth heddiw, gan gynnwys Moses Maimonides a Moses Mendelssohn. Wedi gwneud hynny, bydd y modiwl yn trafod y modd yr ymarferir Iddewiaeth mewn cymdeithas gyfoes drwy ganolbwyntio ar agweddau penodol, sef defodau tyfiant, deddfau bwyd, gwyliau a defodau crefyddol. Bydd y modiwl hefyd yn astudio’r enwadau amrywiol o fewn Iddewiaeth a’r modd y maent yn ymateb i bynciau penodol, gan gynnwys datblygiad ffeministiaeth Iddewig. Pwrpas y modiwl, felly, yw darparu trosolwg eang o’r hanes a’r credoau sydd wedi siapio Iddewiaeth fodern.

Course content

Bydd y modiwl yn archwilio’r meysydd canlynol: • Cefndir hanesyddol Iddewiaeth. • Trosolwg o’r Tanakh (Y Beibl Hebraeg) ac elfennau canolog y grefydd Iddewig, gan gynnwys y cyfamod, y mitzvot, a chysyniad ‘cenedl etholedig Duw’. • Effaith chwalu’r Ail Deml ar ddatblygiad Iddewiaeth y Gwasgariad. • Meddylwyr Iddewig dylanwadol: Moses Maimonides a Moses Mendelssohn. • Ymarfer Iddewiaeth gyfoes: defodau tyfiant, deddfau bwyd, gwyliau a defodau crefyddol. • O Dra-Uniongred i Ryddfrydol: yr enwadau amrywiol o fewn Iddewiaeth fodern. • Iddewiaeth fodern a materion penodol: ffeministiaeth ac amgylcheddaeth.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy D- i D+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn ddigonol ac sydd yn dangos lefel dderbyniol o allu yn y meysydd canlynol: • Yn gywir ar y cyfan ond yn cynnwys diffyg gwybodaeth neu gamgymeriadau. • Gwneir honiadau heb wybodaeth gefnogol neu resymeg eglur. • Yn cynnwys strwythur ond yn aneglur ac felly’n dibynnu ar i’r darllenydd ddwyn cysylltiadau a thybiaethau. • Yn dibynnu ar nifer gyfyngedig o ddeunydd.

C- to C+

Da C- i C+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys, ar brydiau, arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol yn ddeheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Mewn mannau, defnydd beirniadol o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Gwneir honiadau sydd, ar y cyfan, wedi eu cefnogi gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

excellent

Ardderchog A- i A*

Cyflwynwyd gwaith sydd o ansawdd ragorol ac sy’n ardderchog mewn un neu fwy o’r canlynol: • Cynnwys dehongliad gwreiddiol lle mae myfyrdod annibynnol y myfyriwr yn amlwg. • Darparu tystiolaeth eglur o astudiaeth annibynnol eang a phriodol. • Cyflwyno dadleuon yn eglur ac yn darparu’r darllenydd gyda thrafodaethau sy’n dilyn ei gilydd yn rhesymegol hyd at y casgliadau.

good

Da iawn B- i B+

Cyflwynwyd gwaith sydd yn dda drwyddi draw ac sy’n cynnwys arddull, dull a detholiad o ddeunyddiau cefnogol mewn modd deheuig. Mae’n dangos: • Strwythur dda iawn a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. • Defnydd o ddeunydd sy’n tystio i ymchwil annibynnol, neu sydd mewn ffordd yn unigryw i’r myfyriwr. • Cefnogir honiadau gan dystiolaeth ac ymresymiad cadarn. • Gwaith sy’n gywir ac sy’n cynnwys arddull academaidd briodol.

Learning outcomes

 1. • Trafod a dangos dealltwriaeth o ffynonellau clasurol Iddewiaeth a’r modd y’u mynegwyd yn ddiweddarach gan ddehonglwyr y gwahanol draddodiadau.

 2. • Dangos dealltwriaeth gadarn a soffistigedig o gymhlethdod amlweddog Iddewiaeth, er enghraifft, ym mherthynas credoau crefyddol, testunau, arferion a sefydliadau, â normau, estheteg, a strwythurau cymdeithasol a diwylliannol ehangach.

 3. • Cymhwyso syniadau a mewnwelediad athronyddol, themâu a dadleuon gan wahanol ysgolion Iddewig pan yn briodol i gyd-destunau cymdeithasol a disgyblaethol ehangach, gan gynnwys y gwyddorau meddygol a biolegol.

 4. • Dangos dealltwriaeth am draddodiadaul athronyddol ac ysbrydol Iddewig yn eu ffurfiau amrywiol a chanolog, a gallu i ymwneud yn ddeallusol â’r traddodiadau hynny.

 5. Cyflwyno gwybodaeth am bwnc perthnasol i Iddewiaeth ar lafar mewn modd eglur, cydlynol a diddorol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
GROUP PRESENTATION Cyflwyniad Grŵp

Disgwylir i fyfyrwyr gynnal cyflwyniad 25 munud mewn grwpiau bach (dim mwy na thri mewn grŵp) ynghylch testun perthnasol i'r modd yr ymarferir Iddewiaeth yn y byd modern.

30
ESSAY Traethawd

Disgwylir i fyfyrwyr lunio traethawd yn archwilio'n feirniadol aspect ganolog ar y modd yr ymarferir Iddewiaeth mewn cymdeithas gyfoes. Rhoddir y dewis o bum cwestiwn i'r myfyrwyr a rhaid iddynt ateb un yn unig.

70

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Disgwylir i fyfyrwyr fynychu dwy ddarlith awr o hyd yn wythnosol yn ystod y semester.

22
Private study

Darperir myfyrwyr â rhestr a deunyddiau darllen y disgwylir iddynt eu hastudio yn annibynnol. Bydd hyn yn cyfoethogi profiad dysgu'r myfyrwyr.

178

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Courses including this module

Optional in courses: