Coronavirus (Covid-19) Information

Module MSC-2017:
Sgillau Galwedigaethol

Module Facts

Run by School of Medical Sciences

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Overall aims and purpose

Cyflwyno amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a phwnc-benodol i fyfyrwyr Gwyddorau Biofeddygol, yn cynnwys gweithio mewn grwp, sgiliau cyflwyno ac adalw data. Bydd ymweliadau â chwmnïau mewn meysydd perthnasol i hybu gyrfa yn cyfrannu at ddatblygu ymwybyddiaeth o gyfleoedd at y dyfodol. Bydd tiwtorialau'n edrych ar ddulliau gweithredu proffesiynol, yn cynnwys manylion yn ymwneud â hyfforddiant/gwirfoddoli mewn labordai, ysgrifennu CV a sgiliau mewn cyfweliad.

Course content

Yn y modiwl hwn cyflwynir amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a phwnc-benodol sy'n bwysig i ddatblygiad personol, cyfleoedd gyrfa, adalw gwybodaeth a gwneud cyflwyniadau. Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau i ymchwilio, paratoi a chyflwyno gwybodaeth yn llwyddiannus ar afiechydon dynol neilltuol, gan ganolbwyntio'n arbennig ar ddiagnosis mewn labordy. Cyflwynir cyfleoedd gyrfa yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a diwydiannau fferyllol, yn ogystal â manylion y Certificate of Competence Registration Portfolio ac ymarfer proffesiynol Gwyddonwyr Biofeddygol, swyddogaeth y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol (IBMS) a'r Cyngor Proffesiynau Iechyd (HPC). Hefyd trafodir llunio CV a sut i gael cyfweliadau llwyddiannus.

Assessment Criteria

excellent

Dylai myfyriwr rhagorol ddangos y sgiliau angenrheidiol ar gyfer dysgu annibynnol a gydol oes (gweithio’n annibynnol ac mewn timau, rheoli a threfnu amser) a bod â gwybodaeth fanwl am bob agwedd ar y modiwl. Dylai atebion ysgrifenedig fod o safon uchel iawn o ran cyflwyniad, strwythur ac eglurder gydag ymdriniaeth dda iawn o wybodaeth gywir a pherthnasol a thystiolaeth sylweddol o ddarllen cefndirol. Dylai sgiliau cyflwyno llafar fod o safon uchel, gyda gwybodaeth estynedig o'r pwnc yn amlwg ac arddull gyflwyno gaboledig (e.e. cyswllt llygad da, llais clir, ychydig ddefnydd o gardiau nodiadau).

threshold

Dylai bod gan fyfyriwr trothwy wybodaeth sylfaenol am ffeithiau hanfodol a chysyniadau allweddol y pynciau a gyflwynir yn y modiwl Gallu sylfaenol i drefnu a chyflwyno gwybodaeth ac ateb cwestiynau gyda ffeithiau perthnasol a dealltwriaeth o'r mater dan sylw, a dylai sgiliau cyflwyno llafar fod yn ddigonol a dangos dealltwriaeth sylfaenol o'r deunydd.

good

Dylai bod gan fyfyriwr da wybodaeth ffeithiol drylwyr a dealltwriaeth o'r wybodaeth a gyflwynir yn y modiwl, a gallu rhoi manylion enghreifftiau lle bo'n briodol ac ateb cwestiynau mewn ffordd drefnus a rhesymegol. Rhaid iddynt fedru dangos gallu i weithio gydag eraill er mwyn sicrhau'r canlyniad gorau posibl, bod yn drefnus a dangos arbenigedd technegol a dychymyg i alluogi i wybodaeth gael ei chyflwyno mewn ffordd resymegol a chlir.

Learning outcomes

  1. Nodi meysydd datblygu gyrfa a chyfleoedd, yn cynnwys gwybodaeth a sgiliau sydd eu hangen i gynhyrchu CV a thechneg cyfweld.

  2. Deall natur, gwerth a goblygiadau hyfforddiant y Gwyddonydd Biofeddygol.

  3. Defnyddio ffynonellau rhyngrwyd/electronig i gael gwybodaeth bwnc-benodol.

  4. Ymchwilio i epidemioleg, pathogenesis, achoseg, diagnosis, prognosis a thriniaeth afiechydon penodol

  5. Gweithio fel aelod o dîm i ddatrys problem.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Poster on Biomedical topic 20
Individual presentation as part of group 20
CV writing 10
Group presentation 20
Biomedical essay topic 30

Teaching and Learning Strategy

Hours
Tutorial

Tiwtorial i drafod cyfleon gweithle ym meysydd gwahanol gwyddorau Biofeddygol, i ysgrifennu CV, sgiliau cyfathrebu a gwarchod data personol ac arweiniad ar sut i weithio fel aelod o dim. Trefnu grwpiau i edrych i mewn bynciau gwyddorau biofeddygol penodol gyda cyfarfodydd diweddaru i drafod gyda grwpiau yn ystod yr wythnosau.

16
Private study

Gwaith grwp i brepario am y cyflwyniadau. Ysgrifennu CV. Cynhyrchu poster.Ysgrifennu traethawd ac adolygu.

80
Seminar

Cyflwyniadau grwp.

4