Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-3019:
Gweithdy Rhyddiaith

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Prof Angharad Price

Overall aims and purpose

Mewn dosbarthiadau seminar byddir yn astudio'n fanwl enghreifftiau o ryddiaith Gymraeg yn ogystal â darnau o draddodiadau llenyddol eraill (mewn cyfieithiad) – esiamplau y gall egin lenorion eu cymryd fel patrymau ar gyfer eu gwaith eu hunain. Y mae ymdrechu i ymgydnabod ag amrywiaeth o wahanol genres, dulliau a chonfensiynau llenyddol yn rhan hollbwysig o ddatblygiad pob llenor. Rhoddir y prif sylw i ystyriaethau megis ffurfiau llenyddol a chrefft y llenor. Byddir yn tynnu sylw at nifer o ddamcaniaethau beirniadol ynghylch perthynas llenor â'i waith, a pherthynas y gwaith hwnnw â chynulleidfa. Gosodir tasgau wythnosol yn y seminarau, a chynhelir dosbarthiadau tiwtorial er mwyn trafod cynnyrch a chynnydd gwaith y myfyrwyr. Cymar i'r modiwl hwn yw 'Gweithdy Barddoniaeth'.

Course content

Mewn dosbarthiadau seminar byddir yn astudio'n fanwl enghreifftiau o ryddiaith Gymraeg yn ogystal â darnau o draddodiadau llenyddol eraill (mewn cyfieithiad) - esiamplau y gall egin lenorion eu cymryd fel patrymau ar gyfer eu gwaith eu hunain. Y mae ymdrechu i ymgydnabod ag amrywiaeth o wahanol genres, dulliau a chonfensiynau llenyddol yn rhan hollbwysig o ddatblygiad pob llenor. Rhoddir y prif sylw i ystyriaethau megis ffurfiau llenyddol a chrefft y llenor. Byddir yn tynnu sylw at nifer o ddamcaniaethau beirniadol ynghylch perthynas llenor â'i waith, a pherthynas y gwaith hwnnw â chynulleidfa. Gosodir tasgau wythnosol yn y seminarau, a chynhelir dosbarthiadau tiwtorial er mwyn trafod cynnyrch a chynnydd gwaith y myfyrwyr. Cymar i'r modiwl hwn yw 'Gweithdy Barddoniaeth'.

Assessment Criteria

threshold

Dylai'r traethawd ddangos cynefindra â'r syniadau beirniadol a drafodwyd ac â nifer dda o awduron, testunau a genres, ynghyd â gafael ar dermau technegol a geirfa'r ddigyblaeth, a gallu i gloriannu ffynonellau cynradd ac eilradd. Dylai'r gwaith creadigol amlygu dealltwriaeth o ofynion y cyfrwng dan sylw, gallu i gynllunio a datblygu syniadau, a dogn o wreiddioldeb a dychymyg. Yn y gwaith creadigol a'r gwaith dadansoddol dylid dangos gafael ar deithi'r Gymraeg a gallu i gymhwyso'r patrymau llenyddol a astudir at gyd-destunau creadigol a beirniadol. Dylai ymateb y myfyrwyr yn y dosbarthiadau tiwtorial amlygu gallu i grynhoi syniadau a dadleuon pobl eraill a pharodrwydd i gynnig barn bersonol.

good

Dylai'r traethawd amlygu gwybodaeth dda o'r testunau creadigol a beirniadol a astudir a hefyd am rychwant o awduron, testunau a genres mewn gwahanol gyfnodau. Dylai hefyd ddangos gallu i gasglu gwybodaeth ddefnyddiol o nifer fawr o ffynonellau, yn ysgrifenedig, llafar ac electronig. Dylai hefyd amlygu gafael dda ar dermau technegol y maes hwn. Dylai'r gwaith creadigol ddangos dealltwriaeth o'r cyfrwng dan sylw, gallu i ymdrin yn feirniadol â gwaith personol, gafael dda ar dechnegau arddull a strwythur, a chryn dipyn o wreiddioldeb a dychymyg. Yn y gwaith creadigol a'r gwaith dadansoddol dylid dangos gafael dda ar ramadeg y Gymraeg ynghyd â menter wrth gymhwyso'r patrymau llenyddol a astudir at gyd-destunau newydd. Dylai perfformiad y myfyrwyr yn y dosbarthiadau tiwtorial ddangos gallu i ymateb yn ddeallus i farn, i fynegi barn bersonol gytbwys, ac i gyflwyno a datblygu dadl yn glir ac yn rhesymegol.

excellent

Dylai'r traethawd ddangos gwybodaeth drylwyr am rychwant eang o awduron, testunau a genres llenyddiaeth Gymraeg a rhai llenyddiaethau eraill (mewn cyfieithiad) mewn gwahanol gyfnodau, ynghyd â dealltwriaeth drylwyr ohonynt, a gallu aeddfed i'w cymharu â'i gilydd a'u gosod yn eu cyd-destunau hanesyddol a llenyddol priodol. Dylai hefyd amlygu gallu i gywain gwybodaeth ddadlennol o rychwant eang o ffynonellau ac i ddefnyddio'r wybodaeth honno'n dreiddgar. Dylai'r gwaith hefyd amlygu gafael gadarn ar dermau technegol a geirfa'r ddisgyblaeth. Dylai'r gwaith creadigol ddangos meistrolaeth ar dechnegau arddull a strwythur, gwreiddioldeb a dychymyg anghyffredin wrth fynd i'r afael â phwnc, ynghyd â gallu datblygedig i drafod gwaith personol yn feirniadol adeiladol ac i sicrhau prifiant llenyddol o dasg i dasg. Yn y gwaith creadigol a'r gwaith beirniadol dylid amlygu gafael sicr ar gystrawen a theithi'r Gymraeg, a dawn i fanteisio i'r eithaf ar adnoddau'r iaith mewn amryw gyd-destunau. Yn ogystal dylai'r gwaith ddangos dyfeisgarwch a pharodrwydd i arbrofi wrth gymhwyso'r patrymau llenyddol a astudir at sefyllfaoedd newydd. Dylai ymateb y myfyrwyr yn y dosbarthiadau tiwtorial ddangos gallu datblygedig i ymateb i farn, i fynegi barn bersonol aeddfed, ac i ddatblygu dadl estynedig yn ystyrlon ac yn effeithiol.

Learning outcomes

 1. Dadansoddi'n feirniadol ac mewn dyfnder ddefnydd nifer o lenorion o wahanol gyfnodau a thraddodiadau llenyddol o iaith, delweddaeth, genre ac ati.

 2. Priodi'r profiad beirniadol a'r wybodaeth hanesyddol a enillwyd yn y modd hwn â chreadigolrwydd personol o safon uchel, a defnyddio'r enghreifftiau llenyddol a astudir fel ysbrydoliaeth a chyfarwyddyd yn eu gwaith creadigol a dadansoddol eu hunain.

 3. Dehongli mewn dyfnder a manylder syniadau beirniadol traddodiadol a chyfoes yn ymwneud â'r drindod Llenor - Gwaith - Cynulleidfa, a phwyso a mesur defnyddioldeb y cysyniadau hyn i'r llenor ei hun.

 4. Asesu'n feirniadol ac yn drwyadl eu gwaith creadigol eu hunain er mwyn sicrhau eu datblygiad fel egin lenorion.

 5. Llunio darnau o waith creadigol amrywiol eu cynnwys a'u dull, ac o safon gyson uchel, ac arnynt stamp unigolyddol.

Assessment Methods

Teaching and Learning Strategy

Hours
Practical classes and workshops

2 awr darlith x 11 a bydd y rhain yn sicrhau llwyddiant y deilliannau dysgu

100
Seminar

1 awr seminar x 10 a bydd y rhain yn sicrhau llwyddiant y deilliannau dysgu

100

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: