Coronavirus (Covid-19) Information

Module UXC-3216:
Gwleidyddiaeth y Cyfryngau

Module Facts

Run by School of Music, Drama and Performance

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Dyfrig Jones

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn archwilio'n feirniadol y berthynas rhwng y cyhoedd, sefydliadau cyfryngau a'r wladwriaeth. Bydd myfyrwyr ar y modiwl hwn yn trafod yr egwyddorion allweddol sy'n llywio'r berthynas hon, gan ganolbwyntio ar gwestiynau yn ymwneud a rhyddid mynegiant, grym y cyfryngau, a datblygiad y sffêr gyhoeddus. Rhoddir pwyslais ar y ffyrdd y mae dadleuon ynghylch yr egwyddorion hyn wedi llunio polisi'r llywodraeth, yn y DU ac mewn cyd-destunau cenedlaethol eraill. Gan fabwysiadu dull hanesyddol, bydd y modiwl hwn yn dadansoddi astudiaethau achos penodol gyda'r bwriad o ddeall y broses llunio polisi fel y mae'n berthnasol i'r cyfryngau.

Course content

Mae rhestr ddangosol o bynciau i'w cynnwys ar y modiwl hwn i'w gweld isod:

-Rhyddid mynegiant a chyfathrebu torfol -Four Theories of the Press: cyfryngau a gwleidyddiaeth yn yr 20fed Ganrif - Systemau cyfryngol byd-eang - Egwyddorion Darlledu Cyhoeddus - Grym a dylanwad y Cyfryngau - Perchnogaeth y cyfryngau - Gwarchod moesau cyhoeddus: cwestiynau o niwed a thramgwydd - "Dadreoleiddio" darlledu - Rheoleiddio a'r rhyngrwyd - Rhyddid mynegiant yn oes YouTube

Assessment Criteria

good

Da: C- i B +

Mae gwaith a gyflwynwyd yn gymwys drwyddi draw a gellir ei wahaniaethu gan arddull uwch, dull gweithredu a dewis deunyddiau ategol. Mae'n:

Yn dangos strwythur da neu dda iawn a dadleuon a ddatblygwyd yn rhesymegol. Yn tynnu o leiaf mewn rhannau ar ddeunydd sydd wedi'i gyrchu a'i asesu o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr. Mae datganiadau a rhesymu cadarn yn ategu'r datganiadau. Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

excellent

Ardderchog: A- i A *

Mae gwaith a gyflwynwyd o ansawdd rhagorol ac yn rhagorol mewn un neu fwy o'r ffyrdd a ganlyn:

- A yw gwreiddioldeb y dangosiad gyda meddylfryd y myfyriwr ei hun yn amlwg yn amlwg.   - Yn darparu tystiolaeth glir o astudiaeth annibynnol helaeth a pherthnasol.   - Mae dadleuon yn cael eu gosod yn eglur ac yn rhoi camau ystyried olynol i'r darllenydd ddod i gasgliadau.

threshold

Trothwy: D- i D +

Mae'r gwaith a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn dangos lefel dderbyniol o gymhwysedd fel a ganlyn:

- Yn gywir ar y cyfan ond gyda hepgoriadau a gwallau.   - Gwneir honiadau heb dystiolaeth ategol glir neu resymu.   - Mae ganddo strwythur ond mae'n brin o eglurder ac felly mae'n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a thybiaethau.   - Yn tynnu ar ystod gymharol gul o ddeunydd.

Learning outcomes

 1. Arddangos dealltwriaeth uwch o'r broses o greu polisi, yng nghyd-destun y cyfryngau

 2. Dadansoddwch y ffordd y mae testunau cyfryngau, sefydliadau a chynulleidfaoedd yn cael eu llunio gan bolisi ar draws ac o fewn ffiniau cenedlaethol

 3. Gwerthuso a herio yn feirniadol y berthynas rhwng polisi'r cyfryngau, theori academaidd ac egwyddorion gwleidyddol allweddol

 4. Gwerthuso datblygiad hanesyddol polisïau cyfryngau allweddol, a'u perthynas â'i gilydd

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY Traethawd

Traethawd 2000 o eiriau

50
LOGBOOK OR PORTFOLIO Portffolio o waith seminar

Yn ystod y seminarau bydd disgwyl i fyfyrwyr drafod nifer o bolisïau cyfryngau allweddol, a gofynnir iddynt gymryd rhan mewn ymarferion trafod, dadlau a chwarae rôl sy'n gysylltiedig â'r polisïau hyn. Bydd tasg fer yn gysylltiedig â phob ymarfer hefyd, ac ar ddiwedd y semester rhaid i fyfyrwyr gyflwyno cofnod ysgrifenedig o'r tasgau hyn.

50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

11 x seminar 1 awr

11
Private study

178 awr o astudiaeth unigol yn ymchwilio i bolisi'r cyfryngau, fel paratoad ar gyfer y seminarau a'r traethawd.

178
Lecture

11 x darlith 1 awr

11

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Ability to gather information, analyse, interpret and discuss different viewpoints (NAWE Creative Writing Benchmark Statement 3.2; English Benchmark Statement 3.3).
 • Intellectual skills shared with other disciplines – research and exploration, reasoning and logic, understanding, critical judgement, assimilation and application
 • Skills of communication and interaction – oral and written communication, public presentation, team-working and collaboration, awareness of professional protocols, sensitivity, ICT skills, etc.
 • Skills of personal management – self-motivation, self-critical awareness, independence, entrepreneurship and employment skills, time management and reliability, organisation, etc.

Resources

Resource implications for students

Dim

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/uxc-3216.html

Reading list

 • Butsch, R. (2007). Media and Public Spheres. London: Palgrave Macmillan UK.
 • Curran, J. (2002). Media, power and politics
 • Doyle, G. (2002). Media Ownership The Economics and Politics of Convergence and Concentration in the UK and European Media. London: SAGE Publications.
 • Feintuck, & Varney. (2006). Media regulation, public interest and the law. Edinburgh: Edinburgh University Press
 • Freedman, D. (2013). The Politics of Media Policy. Hoboken: Wiley.
 • Hallin, D., & Mancini, P. (2012). Comparing media systems beyond the Western world (Communication, society, and politics). New York: Cambridge University Press.

 • Kuhn, R. (2007). Politics and the media in Britain (Contemporary political studies series). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 • Lunt, P., & Livingstone, S. (2012). Media regulation: Governance and the interests of citizens and consumers.
 • McCargo, D (2003). Media and Politics in Pacific Asia (Politics in Asia). Taylor and Francis.
 • McChesney, R. (2015). Rich Media, Poor Democracy : Communication Politics in Dubious Times. New York: The New Press
 • Oates, S. (2008). Introduction to Media and Politics. London: Sage Publications.
 • Street, J. (2001). Mass media, politics, and democracy. New York: Palgrave.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: