Coronavirus (Covid-19) Information

Module VPC-1105:
Moeseg: Agweddau Crefyddol

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Gareth Evans Jones

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl yn dechrau gyda thrafodaeth ar darddiad moeseg a bydd yn edrych ar beth o'r deunyddiau perthnasol i'r pwnc sydd wedi goroesi o ddiwylliannau mawr Mesopotamia a'r Aifft (yn cynnwys storïau am arwyr a ymgorfforai'r rhinweddau a edmygid fwyaf, a'r codau cyfreithiol a ddiffiniai ymddygiad derbyniol ac annerbyniol). Bydd y modiwl wedyn yn archwilio gwerthoedd moesegol y grefydd Iddewig, fel yr adlewyrchir hwynt yn yr Hen Destament, a gwerthoedd moesegol y traddodiad Cristnogol, fel yr adlewyrchir hwynt yn y Testament Newydd. Yn dilyn hynny ceir golwg gyffredinol ar faterion moesegol sy'n gysylltiedig â'r traddodiad Bwdistaidd. Daw'r modiwl i'w derfyn drwy edrych ar ddamcaniaeth foesegol 'gorchymyn dwyfol', a bydd yn ystyried i ba raddau y dylid uniaethu daioni moesol ag ewyllys Duw neu orchymyn Duw.

Course content

Bydd y modiwl yn dechrau gyda thrafodaeth ar darddiad moeseg a bydd yn edrych ar beth o'r deunyddiau perthnasol i'r pwnc sydd wedi goroesi o ddiwylliannau mawr Mesopotamia a'r Aifft (yn cynnwys storïau am arwyr a ymgorfforai'r rhinweddau a edmygid fwyaf, a'r codau cyfreithiol a ddiffiniai ymddygiad derbyniol ac annerbyniol). Bydd y modiwl wedyn yn archwilio gwerthoedd moesegol y grefydd Iddewig, fel yr adlewyrchir hwynt yn yr Hen Destament, a gwerthoedd moesegol y traddodiad Cristnogol, fel yr adlewyrchir hwynt yn y Testament Newydd. Yn dilyn hynny ceir golwg gyffredinol ar faterion moesegol sy'n gysylltiedig â'r traddodiad Bwdistaidd. Daw'r modiwl i'w derfyn drwy edrych ar ddamcaniaeth foesegol 'gorchymyn dwyfol', a bydd yn ystyried i ba raddau y dylid uniaethu daioni moesol ag ewyllys Duw neu orchymyn Duw.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: D- – D+: Mae gwaith a gyflwynwyd yn ddigonol ac yn dangos lefel dderbyniol o fedrusrwydd fel a ganlyn: - Cywir ar y cyfan ond yn cynnwys gwallau ac elfennau wedi eu hepgor. - Gwneir haeriadau heb dystiolaeth ategol glir neu resymu. - Mae fframwaith i’r gwaith ond mae’n ddiffygiol o ran eglurder ac felly’n dibynnu ar y darllenydd i wneud cysylltiadau a rhagdybiaethau. - Defnyddio amrywiaeth cymharol gul o ddeunydd.

good

Da C- - C +. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw ac o bryd i'w gilydd gwelir arddull a dull rhagorol a dewis rhagorol o ddeunyddiau cefnogol. Mae’n dangos: - Fframwaith da a dadleuon wedi’u datblygu’n rhesymegol. - Mae'n defnyddio'n rhannol, o leiaf, ddeunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr. - Ar y cyfan mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn. - Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

Da iawn B- - B+. Mae’r gwaith a gyflwynir yn fedrus trwyddo draw a gwelir arddull a dull a dewis o ddeunyddiau cefnogol sy'n rhagori. Mae’n dangos: - Fframwaith da iawn a dadleuon sydd wedi’u datblygu’n rhesymegol. - Mae'n defnyddio deunydd a gafwyd ac a aseswyd o ganlyniad i astudio annibynnol, neu mewn ffordd sy'n unigryw i'r myfyriwr. - Mae'r honiadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac ar resymu cadarn. - Cywirdeb a chyflwyniad mewn arddull academaidd briodol.

excellent

Rhagorol A- - A*. Mae’r gwaith a gyflwynir o safon eithriadol ac yn rhagorol mewn un neu fwy o'r ffyrdd canlynol: - Mae’n cynnwys esboniadau gwreiddiol gyda syniadau’r myfyriwr ei hun yn gwbl amlwg. - Mae’n rhoi tystiolaeth glir o astudio annibynnol helaeth a pherthnasol. - Cyflwynir dadleuon yn eglur gan alluogi'r darllenydd i ystyried fesul cam er mwyn dod i gasgliadau..

Learning outcomes

  1. y gallu i ddehongli, mewn cyfieithiad, rai o'r testunau gwreiddiol o Fesopotamia a'r Aifft, a'r rhai yn yr Hen Destament a'r Testament Newydd sy'n ymdrin â gwerthoedd moesegol

  2. y gallu i ddadansoddi tarddiadau gwerthoedd moesegol fel yr adlewyrchir hwy yn rhai o draddodiadau crefyddol y byd

  3. y gallu i gymharu a chyferbynnu'r prif bwysleisiau moesegol a welir yn nhraddodiadau crefyddol Iddewiaeth, Cristnogaeth a Bwdistiaeth

  4. y gallu i archwilio'n feirniadol gryfderau a gwendidau'r ddamcaniaeth 'gorchymyn dwyfol'

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd 50
Arholiad 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
 

Darlithoedd: 2 awr yr wythnos am 9 wythnos Seminarau: 2 awr yr wythnos am 2 wythnos

 

Courses including this module