Coronavirus (Covid-19) Information

Module VPC-3300:
Traethawd Hir

Module Facts

Run by School of History, Philosophy and Social Sciences

40 Credits or 20 ECTS Credits

Overall aims and purpose

Mae hwn yn elfen bwysig o waith blwyddyn olaf y radd. Ei fwriad yw galluogi myfyrwyr i wneud ymchwil unigol a gweithio mewn ffordd drefnus ar ddarn sylweddol o ymchwil a fydd yn ymwneud ag un neu fwy o'r disgyblaethau a astudiwyd ar y radd. Pan fydd y project yn agosáu at ei orffen, bydd y myfyrwyr yn rhoi cyflwyniad llafar ar ganlyniadau eu hymchwil.

Course content

Yn y traethawd hir lefel derfynol hwn bydd myfyrwyr yn gweithio'n bennaf ar eu pennau eu hunain i lunio traethawd hir o tua 10,000 o eiriau. Y myfyrwyr, mewn cydweithrediad â'u goruchwyliwr, fydd yn penderfynu ar gynnwys y traethawd hir. Oherwydd y gall myfyrwyr ddewis gwneud project sy'n cynnwys ymchwil mewn athroniaeth a chrefydd, gallant ymgynghori ag aelodau eraill y tîm addysgu yn ogystal â'u goruchwyliwr eu hunain. Gofynnir i fyfyrwyr hefyd ddarparu cyflwyniad llafar 20 munud ar eu traethawd hir a chaiff ei asesu.

Assessment Criteria

threshold

(D- i D+) Myfyrwyr yn dangos lefel drothwy o wybodaeth a dealltwriaeth o'r pwnc, ond mae eu rhagarweiniad/crynodeb yn wael a defnydd a dealltwriaeth gyfyngedig iawn o ffynonellau damcaniaethol neu syniadau academaidd a moeseg ac/neu sut mae'r rhain yn gysylltiedig â byd gwaith. Mae'r fethodoleg ac ansawdd y data yn wan. Casgliad gwael drwodd a thro sy'n effeithio ar gynnwys a chydlynedd cyffredinol a gafwyd yn y cyflwyniad llafar.

good

(C- i C+) Mae myfyrwyr da yn dangos gafael fedrus ar bwnc y modiwl a materion cysylltiedig. Ceir ymgais resymol i ddadansoddi mater y pwnc a myfyrio arno. Dangos dealltwriaeth o faterion moesegol a nifer fechan o ddamcaniaethau. Mae'r fethodoleg yn gadarn a'r data o ansawdd da gan roi cipolwg ar arsylwadau treiddgar ac adfyfyriol a gwneir ymgais dda i gysylltu syniadau academaidd â sefyllfaoedd gweithle ac adlewyrchir hyn yng nghynnwys y cyflwyniad llafar. Mae'r gwaith drwodd a thro'n dangos bod sgôp ar gyfer mwy o ddadansoddi a dealltwriaeth.

excellent

(A- ac uwch) Bydd myfyrwyr rhagorol yn dangos gafael feirniadol ar y pwnc. Mae'r gwaith wedi ei gyflawni'n fedrus gan ddangos lefelau uchel o sgiliau dadansoddol ac adfyfyriol a gwybodaeth sylweddol o ystod eang o syniadau academaidd a chyfuno theori ac ymarfer. Mae'r gwaith drwodd a thro'n dangos meddwl creadigol, dawn a gwreiddioldeb a welir hefyd yn amlwg iawn yn y cyflwyniad llafar.

Learning outcomes

  1. Cyflwyno dadleuon a datblygu casgliadau mewn dull clir a rhesymegol.
  2. Cadw at safonau disgwyliedig cyflwyniad ysgolheigaidd.
  3. Rhoi cyflwyniad llafar o tuag 20 munud ym maes eu hymchwil.
  4. Cwblhau darn sylweddol o waith ysgrifenedig yn cynnwys deunydd o ystod o ffynonellau.
  5. Dangos dealltwriaeth feirniadol o gyflwr gwybodaeth mewn meysydd perthnasol i'w project.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Traethawd Hir 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
  1. Dau weithdy tair awr yr un. Un ar y dechrau a'r llall ar ddiwedd y semester arall. 2. Pum tiwtorial awr yr un gyda goruchwyliwr 3. Un cyflwyniad dwy awr lle mae myfyrwyr yn unigol yn cyflwyno canlyniadau eu hymchwil cyn cyflwyno eu traethawd hir.  

Courses including this module