Coronavirus (Covid-19) Information

Module DXC-3508:
Materion Amgylcheddol

Module Facts

Run by School of Natural Sciences

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Prysor Williams

Overall aims and purpose

 1. Rhoi gwybodaeth fanwl i fyfyrwyr am fater amgylcheddol, neu gysylltiedig, o'u dewis
 2. I ysbrydoli myfyrwyr am wyddoniaeth a marterion amgylcheddol
 3. I roi profiad i fyfyrwyr o ysgrifennu adroddiadau
 4. I roi cyfle i fyfyrwyr drafod materion amgylcheddol trwy ffurf cyfweliad

Course content

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i wneud project ymchwil ar gyfrifiadur gan edrych yn fanwl ar fater amgylcheddol cyfredol, neu fater yn gysylltiedig â'r amgylchedd. Cynhelir y modiwl yn Semester 1 a daw i ben gyda chynhyrchu adroddiad project ysgrifenedig a seminar. Dewisir y testunau gan y myfyriwr i adlewyrchu ei d(d)iddordeb a gallant amrywio o faterion lleol i rai byd-eang. Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i amrediad o faterion cyfoes 'poblogaidd'. Dylid ymgynghori â ffynonellau megis papurau newydd o wahanol ansawdd, y cyfryngau darlledu, y rhyngrwyd, cyfnodolion gwyddonol `poblogaidd' a'r cyfnodolion gwyddonol a gaiff eu cloriannu'n fwy trwyadl gan arbenigwyr yn y maes. Dylai'r testun fod yn wahanol i'r un a ddewisir ar gyfer project ymchwil arbrofol y myfyriwr. Dylid dewis testunau mewn ymgynghoriad â threfnydd y modiwl. Mae'r modiwl yn cynnwys ymchwil a wneir gan fyfyrwyr i destun penodol. Ar wahân i ddarlith ragarweiniol nid oes unrhyw ddarlithoedd neu sesiynau ymarferol ffurfiol yn gysylltiedig â'r modiwl hwn. Ar ddiwedd Semester 1 bydd pob myfyriwr yn cyflwyno eu testun ar ffurf cyfweliad 15 munud a byddant yn cyflwyno adroddiad project ar y testun o'u dewis. Asesir y cyfweliad a'r adroddiad project.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy Ymwybodol o'r egwyddorion allweddol sy'n sail i'r wyddoniaeth. Lefel llwyddo mewn traethodau arbenigol. Dangos medrusrwydd sylfaenol mewn trafodaethau grwp.

good

Da Gwell dealltwriaeth o'r egwyddorion. Dangos cryn allu i ddeall a defnyddio data mewn adroddiadau arbenigol. Symud yn gyflym o un mater i'r llall mewn trafodaeth grwp. Gwybodaeth ddofn am fater amgylcheddol, neu gysylltiedig, penodol a gwybodaeth drwyadl o'r deunydd seminar.

excellent

Rhagorol Dealltwriaeth dda iawn o¿r wyddoniaeth. Dangos gallu mawr i ddeall materion amgylcheddol neu gysylltiedig cyfoes. Tystiolaeth o ymdrech ac ôl meddwl sylweddol a defnyddio deunydd cefndir yn effeithiol i gefnogi achosion.

Learning outcomes

 1. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu gwerthuso¿n feirniadol y dadleuon sy¿n gysylltiedig â mater gwyddonol penodol.

 2. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu astudio a dadansoddi amrywiaeth o lenyddiaeth wyddonol ac egluro'r agweddau penodol ar y testun o¿u dewis.

 3. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu deall sut mae'r mater hwn yn cael ei ystyried gan y cyfryngau.

 4. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu deall y materion amgylcheddol sy¿n gysylltiedig â'r mater a gallu ysgogi trafodaeth wyddonol.

 5. Bydd myfyrwyr llwyddiannus yn gallu defnyddio technoleg meddalwedd cyfrifiadurol safonol (cronfeydd data ar y We, MS-Powerpoint, MS-Word) ar gyfer chwilio cronfeydd data a chynhyrchu adroddiadau a chyflwyniadau.

 6. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyfweliad ardderchog.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
REPORT Adroddiad prosiect 65
ORAL Cyfweliad 35

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Bydd darlith i gyflwyno'r modiwl ac esiamplau o bynciau posib. Bydd yr ail sesiwn yn gyflw i fyfyrwyr holi staff am sut i strwythuro'r adroddiad, ac ati.

2
Tutorial

Cyfle i fyfyrwyr 'alw mewn' trwy drefnu sesiynau efo'r cydlynydd modiwl. Gall hyn gynnwys adborth ar fersiwn ddrafft o'r adroddiad.

10
Private study

This is self-study associated with literature searching required to produce the project report and also in preparation for the interview.

188

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting

Subject specific skills

 • Recognize and apply appropriate theories and concepts from a range of disciplines.
 • Consider issues from a range of interdisciplinary perspectives.
 • Apply subject knowledge to the understanding and addressing of problems.
 • Awareness of the concepts of spatial and temporal scale in understanding processes and relationships.
 • Appreciation of the reciprocal nature of human-environmental relationships.
 • Understand the provisional nature of information and appreciate competing and alternative explanations.
 • Recognize the moral, ethical and social issues relating to the subject.

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: