Coronavirus (Covid-19) Information

Module PCC-1001:
Ysgrifennu Gwyddonol I

Module Facts

Run by School of Psychology

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Awel Vaughan-Evans

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn datblygu’r sgiliau craidd sydd eu hangen i gyfathrebu'n effeithiol mewn gwyddoniaeth yn gyffredinol, ac mewn seicoleg yn benodol. Nod y modiwl hwn yw datblygu sgiliau gwyddonol myfyrwyr a’u hannog i deimlo'n hyderus yn eu gallu i ledaenu syniadau a chyfathrebu'n effeithiol o fewn y gymuned seicoleg.

Course content

Bydd myfyrwyr yn datblygu amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu trosglwyddadwy ar y modiwl hwn. Bydd y modiwl yn cynnwys yr elfennau canlynol:

 • Lledaenu Gwybodaeth (DoI): Mi fydd myfyrwyr yn gwrando ar gyfres o ddarlithoedd ymchwil, cyn cyflwyno cynnwys y darlithoedd ar ffurf ysgrifenedig.

 • Ysgrifennu ar gyfer Gwyddoniaeth (WfS): Mi fydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu gwyddonol.

Yn gyffredinol, mi fydd y cwricwlwm yn cynnwys darlithoedd a seminarau am y pynciau canlynol: Arddull ysgrifennu APA, ysgrifennu'n gynnil a chlir, cyfeirnodi APA, a sgiliau meddwl critigol.

Assessment Criteria

threshold

D+ to D- Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda rhai adrannau wedi eu disgrifio’n glir.

Ychydig o wallau strwythuro, ac ychydig iawn o wybodaeth berthnasol o’r maes a drafodwyd.

Tystiolaeth gyfyngedig iawn o astudio cefndirol, gyda chyflwyniad cyfyngedig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Cyflwynwyd ychydig iawn o ddadleuon cywir a rhesymegol, a defnyddiwyd ffynonellau gwan i’w cefnogi.

Ychydig iawn o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos ychydig iawn o sgiliau meddwl critigol.

Cyflwyniad wan o’r gwaith, sy’n dilyn ychydig iawn o ganllawiau fformatio’r APA, ac sy’n cyflwyno gwybodaeth wyddonol mewn ffordd aneglur.

C- to C+

C+ to C Gwybodaeth a dealltwriaeth foddhaol o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad eithaf gwyddonol o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg o’r mwyafrif o’r prif adrannau, ond gydag ychydig o wendidau o ran eglurdeb a chynildeb. Gwybodaeth eithaf perthnasol o’r maes wedi ei strwythuro’n foddhaol.

Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol, gyda chyflwyniad cyfyngedig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Cyflwynir dadleuon, ond roedd ychydig o gamddealltwriaeth / anghywirdeb, a ni chyflwynwyd y dadleuon yn gydlynol. Defnyddiwyd tystiolaeth wyddonol ddibynadwy i gefnogi’r dadleuon ar adegau.

Ychydig iawn o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol boddhaol.

Cyflwyniad boddhaol o’r gwaith, sy’n dilyn rhai o ganllawiau fformatio’r APA, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn foddhaol.

excellent

A** to A- Gwybodaeth gynhwysfawr a dealltwriaeth fanwl o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad gwyddonol iawn o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg cynnil a chlir o bob adran bwysig. Gwybodaeth berthnasol iawn o’r maes wedi ei strwythuro’n wych.

Astudio cefndirol amlwg iawn, gyda chyflwyniad clir o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Dadleuon cywir wedi eu cyflwyno yn rhesymegol ac wedi eu cefnogi gan dystiolaeth wyddonol ddibynadwy.

Dehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol rhagorol.

Cyflwyniad ardderchog o’r gwaith, sy’n dilyn canllawiau fformatio’r APA yn wych, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn hollol glir.

good

B+ to B- Gwybodaeth gref a dealltwriaeth dda o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad gwyddonol o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg cynnil a chlir o’r mwyafrif o’r adrannau pwysig. Gwybodaeth eithaf perthnasol o’r maes wedi ei strwythuro’n dda.

Astudio cefndirol yn amlwg ar adegau, gyda chyflwyniad o ychydig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Dadleuon cywir wedi eu cyflwyno yn rhesymegol ar y cyfan, ac wedi eu cefnogi gan dystiolaeth wyddonol ddibynadwy yn aml.

Ychydig o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol da.

Cyflwyniad da o’r gwaith, sy’n dilyn y mwyafrif o ganllawiau fformatio’r APA, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn dda.

Learning outcomes

  1. Dangos dealltwriaeth o bwysigrwydd cyfathrebu mewn gwyddoniaeth.
  1. Dangos ysgrifen wyddonol gymwys, gan ddefnyddio fformat, iaith, ac arddull sy'n addas ar gyfer mynegiant gwyddonol.
  1. Dangos dealltwriaeth glir o reolau fformatio’r APA, ynghyd ag arddull ysgrifennu a chonfensiynau gwyddonol.
  1. Cyflwyno gwybodaeth am un neu fwy o brif feysydd seicoleg mewn ffordd resymegol a gwybodus
  1. Trafod a gwerthuso rhai o'r materion critigol a dadleuol sy’n cael eu trafod yn y maes seicoleg ar hyn o bryd.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
ESSAY WFS - Traethawd terfynol

Gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu traethawd critigol sydd wedi ei gefnogi gan dystiolaeth wyddonol gyfredol.

70
COURSEWORK DOI - Crynodeb

Gofynnir i fyfyrwyr ysgrifennu crynodeb o gynnwys cyflwyniad ymchwil a roddir yn ystod y modiwl.

30
FORMATIVE ASSESSMENT MCQ: Prawf mynedfa

Prawf amlddewis (MCQ) sydd wedi ei seilio ar ganllawiau'r APA. Rhaid i fyfyrwyr sgorio dros 80 er mwyn gallu cyflwyno eu traethawd terfynol.

0
FORMATIVE ASSESSMENT WFS - Drafft y traethawd

Drafft o draethawd a ddefnyddir ar gyfer sesiwn ffurfiannol. Mi fydd myfyrwyr yn addasu eu drafftiau ar ôl derbyn adborth yn y sesiwn.

0

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Darlithoedd lledaenu gwybodaeth a chyflwyniadau ymchwil

9
Workshop

Seminarau Ysgrifennu ar gyfer Gwyddoniaeth

10
Private study

Mewn modiwl 10 credyd, disgwylir i chi weithio am 100 awr. Disgwylir i chi wario 70 awr yn astudio'r pynciau er mwyn cwblhau'r aseiniadau gwahanol a sicrhau eich dealltwriaeth.

70
Tutorial

Mi fydd trefnydd y modiwl yn cynnal awr galw heibio bob wythnos yn ystod y tymor.

11

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: