Coronavirus (Covid-19) Information

Module PCC-1003:
Ysgrifennu Gwyddonol II

Module Facts

Run by School of Psychology

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Awel Vaughan-Evans

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn datblygu’r sgiliau craidd sydd eu hangen i gyfathrebu'n effeithiol ym maes gwyddoniaeth yn gyffredinol, ac ym maes seicoleg yn benodol. Nod y modiwl hwn yw rhoi'r gallu i fyfyrwyr ddatblygu trwy'r cwrs gradd a theimlo'n hyderus yn eu gallu i ledaenu syniadau a chyfathrebu'n effeithiol yn y maes Seicoleg.

Course content

Bydd myfyrwyr yn datblygu amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu trosglwyddadwy ar y modiwl hwn. Bydd y modiwl yn cynnwys yr elfennau canlynol:

 • Ysgrifennu Gwyddonol/Writing for Science (WfS): Grwpiau bach sy’n trafod ac ymarfer sgiliau ysgrifennu
 • Lledaenu gwybodaeth/Dissemination of Information (DoI): Darlithoedd ymchwil yna waith annibynnol
 • Ymarfer sgiliau cyflwyno ar llafar mewn Seicoleg/Psychology Oral Presentation Practice Skills (POPPS): Sesiynau ymarfer grŵp bach ar gyfer datblygu sgiliau cyflwyno ar lafar

Yn gyffredinol, bydd y cwricwlwm yn cynnwys darlithoedd a seminarau am y pynciau canlynol: Cynllunio traethawd, datganiad ymchwil, defnyddio adborth yn effeithiol, ffynonellau credadwy, cyfeirnodi pellach, a sgiliau meddwl critigol.

Assessment Criteria

C- to C+

C+ to C Gwybodaeth a dealltwriaeth foddhaol o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad eithaf gwyddonol o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg o’r mwyafrif o’r prif adrannau, ond gydag ychydig o wendidau o ran eglurdeb a chynildeb. Gwybodaeth eithaf perthnasol o’r maes wedi ei strwythuro’n foddhaol.

Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol, gyda chyflwyniad cyfyngedig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Cyflwynir dadleuon, ond roedd ychydig o gamddealltwriaeth / anghywirdeb, a ni chyflwynwyd y dadleuon yn gydlynol. Defnyddiwyd tystiolaeth wyddonol ddibynadwy i gefnogi’r dadleuon ar adegau.

Ychydig iawn o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol boddhaol.

Cyflwyniad boddhaol o’r gwaith, sy’n dilyn rhai o ganllawiau fformatio’r APA, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn foddhaol.

Sgiliau cyflwyno llafar boddhaol.

threshold

D+ to D- Gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda rhai adrannau wedi eu disgrifio’n glir.

Ychydig o wallau strwythuro, ac ychydig iawn o wybodaeth berthnasol o’r maes a drafodwyd.

Tystiolaeth gyfyngedig iawn o astudio cefndirol, gyda chyflwyniad cyfyngedig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Cyflwynwyd ychydig iawn o ddadleuon cywir a rhesymegol, a defnyddiwyd ffynonellau gwan i’w cefnogi.

Ychydig iawn o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos ychydig iawn o sgiliau meddwl critigol.

Cyflwyniad wan o’r gwaith, sy’n dilyn ychydig iawn o ganllawiau fformatio’r APA, ac sy’n cyflwyno gwybodaeth wyddonol mewn ffordd aneglur.

Sgiliau cyflwyno llafar gwan.

good

B+ to B- Gwybodaeth gref a dealltwriaeth dda o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad gwyddonol o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg cynnil a chlir o’r mwyafrif o’r adrannau pwysig. Gwybodaeth eithaf perthnasol o’r maes wedi ei strwythuro’n dda.

Astudio cefndirol yn amlwg ar adegau, gyda chyflwyniad o ychydig o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Dadleuon cywir wedi eu cyflwyno yn rhesymegol ar y cyfan, ac wedi eu cefnogi gan dystiolaeth wyddonol ddibynadwy yn aml.

Ychydig o ddehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol da.

Cyflwyniad da o’r gwaith, sy’n dilyn y mwyafrif o ganllawiau fformatio’r APA, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn dda.

Sgiliau cyflwyno llafar da.

excellent

A** to A- Gwybodaeth gynhwysfawr a dealltwriaeth fanwl o’r meysydd pwnc a gyflwynwyd.

Disgrifiad gwyddonol iawn o’r ymchwil a gyflwynwyd, gyda throsolwg cynnil a chlir o bob adran bwysig. Gwybodaeth berthnasol iawn o’r maes wedi ei strwythuro’n wych.

Astudio cefndirol amlwg iawn, gyda chyflwyniad clir o ymchwil annibynnol o ffynonellau academaidd sy’n mynd y tu hwnt i’r darlithoedd a’r darlleniadau awgrymedig.

Dadleuon cywir wedi eu cyflwyno yn rhesymegol ac wedi eu cefnogi gan dystiolaeth wyddonol ddibynadwy.

Dehongliad gwreiddiol o broblemau, gan ddangos sgiliau meddwl critigol rhagorol.

Cyflwyniad ardderchog o’r gwaith, sy’n dilyn canllawiau fformatio’r APA yn wych, ac sy’n cyfathrebu cynnwys gwyddonol yn hollol glir.

Sgiliau cyflwyno llafar ardderchog.

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth o bwysigrwydd cyfathrebu mewn gwyddoniaeth.

 2. Dangos sgiliau cymwys wrth ysgrifennu adroddiad ymchwil a traethodau ysgrifenedig, gan ddefnyddio fformat, iaith ac arddull sy'n briodol ar gyfer ymdriniaeth wyddonol.

 3. Ddangos dealltwriaeth glir a/neu ddefnydd o reolau fformatio APA ac arddull a chonfensiynau ysgrifenedig gwyddonol.

 4. Cyflwyno gwybodaeth am un neu fwy o'r prif feysydd seicoleg mewn modd rhesymegol a llawn gwybodaeth.

 5. Trafod a gwerthuso rhai o'r materion tyngedfennol a dadleuol sydd ar hyn o bryd yn cael eu trafod ym maes seicoleg.

 6. Datblygu hyder ac arddull gwyddonol wrth wneud cyflwyniadau llafar o ddeunydd seicolegol.

 7. Dangos y gallu i gyfathrebu gwybodaeth wyddonol ar ffurf lafar ac ysgrifenedig.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
FORMATIVE ASSESSMENT WFS - Drafft

Bydd myfyrwyr yn edrych dros ddrafft o'u traethawd fel rhan o sesiwn ffurfiannol. Disgwylir i fyfyrwyr addasu eu traethodau ar sail yr adborth a roddir yn ystod y sesiwn.

0
COURSEWORK Aseiniad DOI

Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grŵp ac yn cynhyrchu poster ymchwil wedi ei seilio ar gyflwyniad ymchwil.

30
ESSAY WfS - Traethawd terfynol

Mi fydd myfyrwyr yn ysgrifennu traethawd critigol wedi ei seilio ar bwnc cyfredol o fewn y maes.

50
ORAL POPPS Partcipation

Cymryd rhan yn POPPS

2
ORAL POPPS Small Roles

Cwblhau rôl fach yn POPPS

4
ORAL POPPS PS1

Cwblhau cyflwyniad wedi ei baratoi

5
ORAL POPPS PS2

Cwblhau cyflwyniad wedi ei baratoi

5
ORAL POPPS IMP 1

Cwblhau cyflwyniad ar hap

2
ORAL POPPS IMP 2

Cwblhau cyflwyniad ar hap

2

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

Dissemination of information research talks

5
Private study

Mewn modiwl 10 credyd, disgwylir i chi weithio am 100 awr. Disgwylir i chi wario 63 awr yn astudio'r pynciau er mwyn cwblhau'r aseiniadau gwahanol a sicrhau eich dealltwriaeth.

63
Workshop

Writing for science (WfS) small group workshops

10
Workshop

Psychology Oral Presentation Practice Sessions (POPPS)

11
Tutorial

Bydd trefnydd y modiwl yn cynnal awr galw heibio bob wythnos yn ystod y tymor.

11

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: