Coronavirus (Covid-19) Information

Module PCC-3000:
Prosiect (w CLH)

Module Facts

Run by School of Psychology

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Awel Vaughan-Evans

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw rhoi profiad uniongyrchol o gynnal ymchwil seicolegol i fyfyrwyr. Bydd hyn yn datblygu eu sgiliau o ran casglu ac adolygu llenyddiaeth, dylunio arbrofion, casglu data, a dadansoddi a dehongli data. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau cynllunio, eu sgiliau trefnu, a'u gallu i gydweithio gydag eraill.

Course content

Bydd myfyrwyr yn ymgysylltu â phob agwedd o'r broses ymchwil, gan gynnwys dylunio arbrofion, ystyried materion moesegol, profi cyfranogwyr, dadansoddi data, ac ysgrifennu adroddiadau ymchwil.

Assessment Criteria

C- to C+

C- i C+

Gwybodaeth boddhaol o'r maes ymchwil • Yn deall prif elfennau'r maes ymchwil • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio cefndirol • Adroddiad gyda strwythur boddhaol • Dadleuon yn cael eu cyflwyno, ond diffyg cydlyniad • Yn bennaf yn rhydd o wallau cyfrifiannol a ffeithiol • Nifer o wallau ffeithiol • Ychydig iawn o ddatrys problemau • Llawer o wendidau mewn cyflwyniad a chywirdeb

excellent

A- i A+

• Gwybodaeth gynhwysfawr o'r maes ymchwil • Dealltwriaeth manwl o'r maes ymchwil • Astudiaeth helaeth i gefndir y pwnc • Adroddiad ymchwil gyda strwythyr a ffocws ardderchog • Dadleuon wedi'u amddiffyn a'u cyflwyno'n rhesymegol • Dim gwallau ffeithiol / cyfrifiannol • Dehongliad gwreiddiol • Cysylltiadau newydd rhwng testunau yn cael eu datblygu • Dull newydd i'r broblem ymchwil • Cyflwyniad ardderchog gyda chyfathrebu manwl cywir

good

B- i B+

Gwybodaeth gref o'r maes ymchwil • Yn deall y rhan fwyaf ond nid y cyfan o'r maes ymchwil • Tystiolaeth o astudio cefndir y pwnc • Adroddiad gyda strwythur da • Dadleuon a gyflwynir yn gydlynol i'w gilydd • Yn bennaf yn rhydd o wallau cyfrifiannol a ffeithiol • Mae rhai dehongliadau gwreiddiol cyfyngedig • Cysylltiadau amlwg rhwng testunau wedi eu disgrifio • Problemau wedi eu egluro gan ddulliau/ymagweddau cyfredol • Cyflwyniad da gyda chyfathrebu cywir

threshold

D- i D+

• Gwybodaeth am feysydd ymchwil allweddol / egwyddorion yn unig • Gwendidau mewn dealltwriaeth o'r maes ymchwil • Tystiolaeth gyfyngedig o astudio i gefndir y pwnc • Adroddiad ymchwil nad yw'n canolbwyntio ar y cwestiwn dan sylw a gyda pheth deunydd amherthnasol a strwythur gwael • Dadleuon wedi eu cyflwyno ond diffyg cydlyniad • Mae nifer o wallau ffeithiol /cyfrifiannol • Dim dehongliad gwreiddiol • Dim ond cysylltiadau pwysig rhwng pynciau yn cael eu disgrifio • Llawer o wendidau mewn cyflwyniad a chywirdeb • Sgiliau datrys problemau cyfyngedig

Learning outcomes

 1. Adnabod a chwblhau dadansoddiadau data addas.

 2. Trafod a gwerthuso canlyniadau astudiaethau o fewn cyd-destun y llenyddiaeth berthnasol.

 3. Dangos y gallu i grynhoi, a chyflwyno gwybodaeth am eich ymchwil gwyddonol ar ffurf lafar.

 4. Dadansoddi dadleuon yn gritigol a chyfosod ymchwil mewn maes penodol.

 5. Disgrifio a chymhwyso dulliau ymchwil sy'n berthnasol i faes penodol.

 6. Dangos dealltwriaeth o faterion moesegol y dylid eu hystyried wrth gynnal ymchwil seicolegol ac wrth ysgrifennu am yr ymchwil, a sicrhau fod yr ymchwil yn cyd-fynd â chanllawiau moesegol y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig.

 7. Datblygu hyder wrth gyflwyno deunydd seicolegol ar ffurf lafar (POPPS).

 8. Dangos y gallu i gyfathrebu ymchwil gwyddonol ar ffurf ysgrifenedig ac ar ffurf lafar (POPPS).

Assessment Methods

Type Name Description Weight
DISSERTATION Traethawd hir / Dissertation

Dylech gyflwyno'r traethawd hir terfynol cyn hanner dydd.

90
ORAL Cyflwyniad llafar / Oral presentation

Mae'r rhan yma o'r prosiect wedi ei rannu fewn i ddwy ran, sef POPPS a'r cyflwyniad llafar terfynol. Mae'r ddau ran werth 5% o'r radd lafar, ond mae POPPS yn cael ei farcio ar sail eithriad.

Mi fydd eich cyflwyniad terfynol naill ai ar y 26ain neu ar y 27ain o fis Mai.

10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Individual Project

Mae'r modiwl yn fodiwl 40 credyd, ac felly disgwylir i chi wario 400 awr ar y gwaith dros y ddau dymor. Dylech ddefnyddio'r amser yma i: - Adolygu'r llenyddiaeth perthnasol er mwyn sicrhau eich dealltwriaeth o'r maes ymchwil - Mynychu cyfarfodydd gyda'ch goruchwyliwr prosiect - Cynllunio'r prosiect ymchwil, gan gynnwys unrhyw ddeunyddiau perthnasol - Cynnal y prosiect a chasglu data - Dadansoddi a dehongli'r canlyniadau - Ysgrifennu drafftiau o'r rhagarweiniad, y dull, a'r canlyniadau a'u cyflwyno i'ch goruchwyliwr - Ysgrifennu'r traethawd hir - Paratoi a rhoi cyflwyniad llafar ar eich prosiect - Mynychu dosbarthiadau POPPS

400

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Understand and investigate the role of brain function in all human behaviour and experience.
 • Carry out empirical studies by operationalizing research questions, generating hypotheses, collecting data using a variety of methods, analysing data using quantitative and/or qualitative methods, and present and evaluate research findings (under appropriate supervision).
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Use a range of statistical methods with confidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Use a variety of psychological tools, including specialist software, laboratory equipment and psychometric instruments.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Courses including this module