Coronavirus (Covid-19) Information

Module PCC-3003:
Prosiect (w Neuro)

Module Facts

Run by School of Psychology

40 Credits or 20 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Awel Vaughan-Evans

Overall aims and purpose

Nod y modiwl hwn yw rhoi profiad uniongyrchol o gynnal ymchwil seicolegol i fyfyrwyr. Bydd hyn yn datblygu eu sgiliau o ran casglu ac adolygu llenyddiaeth, dylunio arbrofion, casglu data, a dadansoddi a dehongli data. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau cynllunio, eu sgiliau trefnu, a'u gallu i gydweithio gydag eraill.

Course content

Bydd myfyrwyr yn ymgysylltu â phob agwedd o'r broses ymchwil, gan gynnwys dylunio arbrofion, ystyried materion moesegol, profi cyfranogwyr, dadansoddi data, ac ysgrifennu adroddiadau ymchwil.

Assessment Criteria

good

Da B- i B+

Dealltwriaeth dda o faterion moesegol y dylid eu hystyried wrth gynnal ymchwil yn y maes o niwroseicoleg, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir.

Cyflwyniad da o wybodaeth gref am fethodoleg a dadansoddiadau data. Disgrifiad a chymhwysiad da o fethodoleg ymchwil perthnasol. Dadansoddiadau perthnasol wedi eu dewis a’u cynnal, gydag ychydig iawn o gamgymeriadau.

Datblygiad da a rhesymegol o ddadleuon critigol wrth ysgrifennu, gan ddangos darllen cefndirol a dehongliad gwreiddiol. Trafodaeth a gwerthusiad da o ymchwil perthnasol, gan ddangos dealltwriaeth o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

Cyfathrebiad da o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth weddol gadarn, gwaith annibynnol, a meddwl critigol. Amlygwyd prif bwyntiau’r papur yn glir a chryno, a dengys y gallu i ateb cwestiynau yn hyderus.

C- to C+

Boddhaol C- i C+

Dealltwriaeth foddhaol o faterion moesegol y dylid eu hystyried wrth gynnal ymchwil yn y maes o niwroseicoleg, gyda chyfathrebu weddol glir, ond gydag ambell i wall ffeithiol.

Cyflwyniad boddhaol o wybodaeth am fethodoleg a dadansoddiadau data. Disgrifiad a chymhwysiad da o fethodoleg ymchwil perthnasol. Dadansoddiadau perthnasol wedi eu dewis a’u cynnal, gydag ambell i gamgymeriad.

Cyflwyniad boddhaol o ddadleuon critigol, ond ni chafwyd cydlyniad rhesymegol. Trafodaeth a gwerthusiad boddhaol o ymchwil perthnasol, gan ddangos peth ddealltwriaeth o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

Cyfathrebiad boddhaol o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth o brif elfennau’r pwnc, ond gydag ychydig iawn o feddwl critigol. Amlygwyd rhai o brif bwyntiau’r ymchwil, a dengys y gallu i ateb rhai cwestiynau yn hyderus.

excellent

Gwych A- i A**

Dealltwriaeth wych o faterion moesegol y dylid eu hystyried wrth gynnal ymchwil yn y maes o niwroseicoleg, gyda chyfathrebu clir, cryno, a chywir.

Cyflwyniad gwych o wybodaeth gynhwysfawr am fethodoleg a dadansoddiadau data. Disgrifiad a chymhwysiad gwych o fethodoleg ymchwil perthnasol. Dadansoddiadau perthnasol wedi eu dewis a’u cynnal, ac wedi eu cyflwyno’n gywir.

Datblygiad gwych a rhesymegol o ddadleuon critigol wrth ysgrifennu, gan ddangos darllen cefndirol a dehongliad gwreiddiol. Trafodaeth a gwerthusiad gwych o ymchwil perthnasol, gan ddangos dealltwriaeth o gymhwysiad theoretig ac ymarferol y maes.

Cyfathrebiad gwych o wybodaeth ar lafar, gan ddangos dealltwriaeth gadarn, gwaith annibynnol, a meddwl critigol. Amlygwyd prif bwyntiau’r papur yn glir a chryno, a dengys y gallu i ateb cwestiynau yn hyderus.

threshold

Trothwy D- i D+

Dealltwriaeth wael o faterion moesegol y dylid eu hystyried wrth gynnal ymchwil yn y maes o niwroseicoleg. Llawer o wallau a gwendidau o ran cyflwyniad a chywirdeb.

Ychydig o ddealltwriaeth am fethodoleg a dadansoddiadau data. Disgrifiad a chymhwysiad gwael o fethodoleg ymchwil perthnasol. Dadansoddiadau amherthnasol wedi eu dewis a’u cynnal, a/neu llawer o wallau a gwendidau o ran cyflwyniad a chywirdeb.

Cyflwynwyd dadleuon wrth ysgrifennu, ond nid oeddent yn llifo, a ni ddengys ddehongliad gwreiddiol na meddwl critigol. Trafodaeth wael o ganfyddiadau ymchwil, gan ddangos dealltwriaeth o’r prif egwyddorion yn unig. Dim gwerthusiad o gymhwysiad theoretig nac ymarferol y maes.

Cyfathrebiad gwan o wybodaeth ar lafar, gan ddangos ychydig o ddealltwriaeth am brif egwyddorion y pwnc. Amlygwyd rhai o bwyntiau’r ymchwil yn glir, ond gyda llawer o wendidau o ran cywirdeb. Dengys y gallu i ateb ychydig o gwestiynau.

Learning outcomes

 1. Adnabod a chwblhau dadansoddiadau data addas.

 2. Trafod a gwerthuso canlyniadau astudiaethau o fewn cyd-destun y llenyddiaeth berthnasol.

 3. Dangos dealltwriaeth o faterion moesegol y dylid eu hystyried wrth gynnal ymchwil seicolegol ac wrth ysgrifennu am yr ymchwil, a sicrhau fod yr ymchwil yn cyd-fynd â chanllawiau moesegol y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig.

 4. Datblygu hyder wrth gyflwyno deunydd seicolegol ar ffurf lafar (POPPS).

 5. Dangos y gallu i gyfathrebu ymchwil gwyddonol ar ffurf ysgrifenedig ac ar ffurf lafar (POPPS).

 6. Dangos y gallu i grynhoi, a chyflwyno gwybodaeth am eich ymchwil gwyddonol ar ffurf lafar.

 7. Dadansoddi dadleuon yn gritigol a chyfosod ymchwil mewn maes penodol.

 8. Disgrifio a chymhwyso dulliau ymchwil sy'n berthnasol i faes penodol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
DISSERTATION Traethawd hir / Dissertation

Disgwylir i fyfyrwyr ysgrifennu adroddiad ymchwil sy’n esbonio’r ymchwil a wnaethpwyd fel rhan o’r modiwl. Mi fydd y traethawd hir yn cynnwys elfennau arferol adroddiad ymchwil (crynodeb, rhagarweiniad, dull, canlyniadau, trafodaeth, cyfeirnodau, atodiadau), a dylid ei fformatio’n ôl canllawiau’r APA. Cyn cyflwyno’r traethawd terfynol, caiff fyfyrwyr adborth ysgrifenedig ar ddrafft o’r rhagarweiniad, y dull, a’r canlyniadau.

90
ORAL Cyflwyniad llafar / Oral Presentation

Mae'r rhan yma o'r prosiect wedi ei rannu fewn i ddwy ran, sef POPPS a'r cyflwyniad llafar terfynol. Mae'r ddau ran werth 5% o'r radd, ond mae POPPS yn cael ei farcio ar sail eithriad.

10

Teaching and Learning Strategy

Hours
Individual Project

Mae'r modiwl yn fodiwl 40 credyd, ac felly disgwylir i chi wario 400 awr ar y gwaith dros y ddau dymor. Mae cyfarfod gyda’ch goruchwyliwr, mynychu sesiynau galw draw, a mynychu sesiynau POPPS yn cyfrannu at yr oriau hyn, ond dylech ddefnyddio’r oriau sy’n weddill i weithio’n annibynnol ar eich prosiect.

Dylech ddefnyddio'r amser yma i*:

 • Adolygu'r llenyddiaeth berthnasol er mwyn sicrhau eich dealltwriaeth o'r maes ymchwil
 • Gynllunio'r prosiect ymchwil, gan gynnwys unrhyw ddeunyddiau perthnasol
 • Gynnal y prosiect a chasglu data
 • Ddadansoddi a dehongli'r canlyniadau
 • Ysgrifennu drafftiau o'r rhagarweiniad, y dull, a'r canlyniadau a'u cyflwyno i'ch goruchwyliwr
 • Ysgrifennu'r traethawd hir
 • Paratoi a rhoi cyflwyniad llafar ar eich prosiect
 • Ddatblygu dealltwriaeth gref o gynnwys y modiwl

*nid yw’r rhestr yma’n gynhwysfawr

333
Workshop

Psychology Oral Presentation Practice Sessions (POPPS)

Yn nhymor 1, mi fydd myfyrwyr yn mynychu sesiynau POPPS wythnosol (1-awr o hyd). Yn y sesiynau hyn, mi fydd myfyrwyr yn parhau i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu, ac yn paratoi ar gyfer y cyflwyniad llafar terfynol yn nhymor 2.

11
Tutorial

Dylech gael cyfarfodydd rheolaidd gyda’ch goruchwyliwr yn ystod y modiwl. Dylid defnyddio’r amser a nodir yma fel canllaw, ond disgwylir i fyfyrwyr gyfarfod gyda’u goruchwylwyr unwaith pob pythefnos (o leiaf).

12
Tutorial

Mi fydd trefnydd y modiwl yn cynnal sesiynau galw draw wythnosol dros y ddau dymor. Caiff fyfyrwyr ddod i’r sesiynau hyn heb wneud apwyntiad.

Yn ystod y sesiynau, caiff fyfyrwyr ofyn cwestiynau am y modiwl, y broses ymchwil a/neu aseiniadau’r modiwl. Er hyn, ni fydd trefnydd y modiwl yn darllen nac yn rhoi adborth ar ddrafftiau o’r aseiniadau. Dylai’r myfyrwyr gysylltu gyda'u goruchwylwyr unigol er mwyn derbyn adborth ar eu gwaith.

44

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Numeracy - Proficiency in using numbers at appropriate levels of accuracy
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Mentoring - Able to support, help, guide, inspire and/or coach others
 • Management - Able to utilise, coordinate and control resources (human, physical and/or financial)
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Leadership - Able to lead and manage, develop action plans and objectives, offer guidance and direction to others, and cope with the related pressures such authority can result in

Subject specific skills

 • Understand the scientific underpinnings of psychology as a discipline.
 • Apply multiple perspectives to psychological issues and integrate ideas and findings across the multiple perspectives in psychology.
 • Communicate psychological concepts effectively in written form.
 • Communicate psychological concepts effectively in oral form.
 • Be computer literate for the purpose of processing and disseminating psychological data and information.
 • Retrieve and organise information effectively.
 • Handle primary source material critically.
 • Engage in effective teamwork for the purpose of collaborating on psychological projects.
 • Be sensitive and react appropriately to contextual and interpersonal psychological factors.
 • Use effectively personal planning and project management skills.
 • Work effectively under pressure (time pressure, limited resources, etc) as independent and pragmatic learners.
 • Problem-solve by clarifying questions, considering alternative solutions, making critical judgements, and evaluating outcomes.
 • Reason scientifically and demonstrate the relationship between theory and evidence.
 • Understand and investigate the role of brain function in all human behaviour and experience.
 • Carry out empirical studies by operationalizing research questions, generating hypotheses, collecting data using a variety of methods, analysing data using quantitative and/or qualitative methods, and present and evaluate research findings (under appropriate supervision).
 • Comprehend and use psychological data effectively, demonstrating a systematic knowledge of the application and limitations of various research paradigms and techniques.
 • Use a range of statistical methods with confidence.
 • Employ evidence-based reasoning and examine practical, theoretical and ethical issues associated with the use of different methodologies, paradigms and methods of analysis in psychology.
 • Use a variety of psychological tools, including specialist software, laboratory equipment and psychometric instruments.
 • Be aware of ethical principles and approval procedures.

Courses including this module