Modules for course X320 | BA/APIS
BA Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a Seicoleg

These were the modules for this course in the 2017–18 academic year.

You can also view the modules offered in the years: 2018–19; 2019–20.

Find out more about studying and applying for this degree.

Use the buttons after the module titles (where available) to see a brief description of the content, or:
Show all descriptions
Hide all descriptions

Year 1 Modules

Compulsory Modules

Semester 1

 • PPP-1001: Psychology as a Science (10)
  Recommended reading for this module is as follows: Dienes, Z. (2008). Understanding Psychology as a Science. London: Pan-McMillan. ISBN: 9780230542310 Gleitman, H., Reisberg, J., & Gross, D. (2010). Psychology (8th Edition). New York, US: W W Norton & Company. ISBN: 9780393116823 British Psychological Association. (2004). Guidelines for minimum standard of ethical approval in psychological research. http://www.bps.org.uk/the-society/code-of-conduct/code-of-conduct_home.cfm Goldacre, B. (2009). Bad Science. UK: Harper Perennial. ISBN: 978-0007284870
 • PPP-1002: Stress & Distress (10)
  Reading List Health Psychology. Core text: Morrison, V., & Bennett, P. (2012). An Introduction to Health Psychology (3rd ed.). Essex: Pearson. The first edition of this text will be suitable. Clinical Psychology. Core text: Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G. C., & Neale, J. M., (2010/2012). Abnormal Psychology (11th/12th ed.). Hoboken, NJ: Wiley. Previous editions of the core text and other Abnormal Psychology texts will be suitable.
 • PPP-1003: Scientific Writing & Comm I (10)
  Recommended reading for this module is as follows: American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition).Washington, DC: Author. The general online handbook: Essay Writing Guide; APA & Writing Research Reports; Edit, acknowledgements & choosing resources. Further reading materials and guidance will be provided in class and additional resources will be accessible on Blackboard.
  or
  PCC-1001: Scientific Writing & Comm I(C) (10)
  Dyma'r deunydd darllen a argymhellir ar gyfer y modiwl hwn: American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition). Washington, DC: Awdur. Y llawlyfr ar-lein cyffredinol: Arweiniad ar Ysgrifennu Traethodau; APA ac Ysgrifennu Adroddiadau Ymchwil, cydnabyddiaethau a dewis adnoddau. Bydd deunyddiau darllen pellach yn cael eu darparu yn y dosbarth a bydd adnoddau ychwanegol i'w cael ar Blackboard.
 • XAC-1026: Sgiliau ar gyfer Dysgu (20)
  Bydd y modiwl yn ymchwilio i ystod o ddamcaniaethau dysgu, gan gynnwys damcaniaethau deallusrwydd Gardner, Salovey, Mayer ac eraill; a sut mae’r rhain yn berthnasol i arddulliau dysgu personol y myfyrwyr. Bydd cynnwys y modiwl yn cysylltu â’ch Cynllun Datblygu Personol Bydd: • yn datblygu sgiliau’r myfyrwyr yng nghyd-destun strategaethau darllen a gwneud nodiadau; • Crynhoi, cyfeirio, a’r defnydd effeithiol o wasanaethau llyfrgell ar-lein; • yn datblygu sgiliau ysgrifennu theoretig ac adfyfyriol yn cynnwys adolygu, beirniadu a gwerthuso testunau. • Yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu hyder mewn cyfathrebu llafar trwy gyflwyniadau mewn seminarau gyda’u cyfoedion; • Yn ymchwilio i effaith cymhelliant ar ddysgu a helpu myfyrwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth feirniadol o’u dysgu a'u cymhelliant eu hunain a gwerthuso eu profiadau dysgu, eu llwyddiannau a'u sialensiau.
  or
  XAE-1026: Skills for Learning & Work (20)
  The module will explore a range of learning theories, including the intelligence theories of Gardner, Salovey, Mayer and others; and how these relate to the students’ personal learning styles. It will: • develop the students’ skills in context of reading and note-taking strategies; • summarizing, referencing and the effective use of online library services; • develop theoretical and reflective writing skills including reviewing, critiquing and evaluating texts. • provide opportunities for students to develop confidence in oral communication through presentations in seminars with peers; • investigate the effect of motivation on learning and help students to develop a critical awareness of their own learning and motivation and evaluate their learning experiences, successes and challenges. The module will link into the students’ Personal Development Plan.
 • XAC-1033: Seicoleg Plant (20)
  Mae’r modiwl yn dechrau trwy ymchwilio’n gyffredinol i ddatblygiad y plentyn o’i eni hyd at y blynyddoedd cynnar. Ceir pwyslais ar: • Bwysigrwydd amgylchedd yr unigolyn, amgylchedd cemegol y genynnau yn y groth ac ar yr amgylchedd cymdeithasol yn ystod y blynyddoedd cynnar; • Damcaniaethau ynghylch datblygiad corfforol a gwybyddol yr unigolyn, yn enwedig effaith profiadau amgylcheddol y plentyn ar ei ddatblygiad gwybyddol; • Dylanwad rhyngweithiadau cymdeithasol ar ddatblygiad seico-gymdeithasol yr unigolyn; • Effaith diffyg dealltwriaeth o’r byd cymdeithasol neu ddiffyg profiadau cymdeithasol ar ddatblygiad plentyn; • Gwylio rhyngweithiadau plant ifanc ac ymchwilio i ddylanwad oedolion a chyfoedion ar ddatblygiad seico-gymdeithasol plant ifanc trwy astudiaethau achos a thrwy ymchwilio ac arsyllu'n ymarferol mewn lleoliadau perthnasol.
  or
  XAE-1033: Psychology of Growing Up (20)
  The module begins with a general exploration of the child’s development from birth to the early years. There is an emphasis on: • the importance of the individual’s environment, the chemical environment of the genes in the womb and a focus on the social environment during the early years; • theories regarding the physical and cognitive development of the individual, in particular the impact of the child’s environmental experiences on cognitive development; • social interactions on the psycho-social development of the individual; • the effect that a lack of understanding of the social world or lack of social experiences has on a child’s development; • observing young children’s interactions and investigating the influence of adults and peers on the psycho-social development of young children through case studies and through practical explorations and observations in a relevant settings. CRB Check compulsory to enable you to follow this module.
 • XAC-1035: Plant a Chymdeithas (20) or
  XAE-1035: Children and Society (20)

Semester 2

 • PPP-1005: Brain & Mind (10)
  Recommended reading for this module is as follows: Carlson N. R. Physiology of Behaviour (10th Edition) London: Allyn and Bacon. ISBN 9781408227992
 • PPP-1006: Scientific Writing & Comm II (10)
  Recommended reading for this module is as follows: American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition).Washington, DC: Author. POPPS handbook Further guidance will be provided in class, and additional resources will be made accessible on Blackboard.
  or
  PCC-1003: Scientific Writing & Comm II(C (10)
  Dyma'r deunydd darllen a argymhellir ar gyfer y modiwl hwn: American Psychological Association. (2010). The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition).Washington, DC: Author. Llawlyfr Sgiliau Ymarfer Cyflwyniadau Llafar Seicoleg (POPPS) Rhoddir rhagor o gyfarwyddyd yn y dosbarth, a threfnir i adnoddau ychwanegol fod ar gael ar Blackboard.
 • PPP-1007: Learning to be Happy (10)
  Recommended reading for this module is as follows: Carr A (2003) Positive Psychology: The Science of Happiness and Human Strengths. Brunner-Routledge ISBN-10: 1583919910 Miltenberger, R.G. (2007). Behaviour Modification: Principles and Procedures. (5th edition). Wadsworth. (4th edition also fine). can be brought by chapter.
 • XAC-1033: Seicoleg Plant
  Mae’r modiwl yn dechrau trwy ymchwilio’n gyffredinol i ddatblygiad y plentyn o’i eni hyd at y blynyddoedd cynnar. Ceir pwyslais ar: • Bwysigrwydd amgylchedd yr unigolyn, amgylchedd cemegol y genynnau yn y groth ac ar yr amgylchedd cymdeithasol yn ystod y blynyddoedd cynnar; • Damcaniaethau ynghylch datblygiad corfforol a gwybyddol yr unigolyn, yn enwedig effaith profiadau amgylcheddol y plentyn ar ei ddatblygiad gwybyddol; • Dylanwad rhyngweithiadau cymdeithasol ar ddatblygiad seico-gymdeithasol yr unigolyn; • Effaith diffyg dealltwriaeth o’r byd cymdeithasol neu ddiffyg profiadau cymdeithasol ar ddatblygiad plentyn; • Gwylio rhyngweithiadau plant ifanc ac ymchwilio i ddylanwad oedolion a chyfoedion ar ddatblygiad seico-gymdeithasol plant ifanc trwy astudiaethau achos a thrwy ymchwilio ac arsyllu'n ymarferol mewn lleoliadau perthnasol.
  or
  XAE-1033: Psychology of Growing Up
  The module begins with a general exploration of the child’s development from birth to the early years. There is an emphasis on: • the importance of the individual’s environment, the chemical environment of the genes in the womb and a focus on the social environment during the early years; • theories regarding the physical and cognitive development of the individual, in particular the impact of the child’s environmental experiences on cognitive development; • social interactions on the psycho-social development of the individual; • the effect that a lack of understanding of the social world or lack of social experiences has on a child’s development; • observing young children’s interactions and investigating the influence of adults and peers on the psycho-social development of young children through case studies and through practical explorations and observations in a relevant settings. CRB Check compulsory to enable you to follow this module.
 • XAC-1035: Plant a Chymdeithas or
  XAE-1035: Children and Society