Module XAC-3037:
Plant a Cham-drin Sylweddau

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Overall aims and purpose

Bydd y modiwl hwn yn ymchwilio i effeithiau camddefnyddio sylweddau ar fywydau plant a phobl ifanc mewn teuluoedd. Bydd yn trafod yn feirniadol yr effeithiau a gaiff dibyniaeth ar alcohol, nicotin a chyffuriau anghyfreithlon yng nghyd-destun datblygiad plant, dynameg y teulu a’r system ofal. Trwy ddefnydd ymchwil a theori gyfredol, profiadau unigol a thrafodaeth grŵp, dadansoddir yr effaith a gaiff camddefnydd sylweddau gan rieni, ac edrychir ar y profiadau y mae plant sy’n byw gyda phobl sy’n ddibynnol ar sylweddau yn debygol o’u cael. Trafodir effaith sylweddau gwahanol trwy gydol bywyd plentyn, o genhedlu hyd at oedolaeth, ynghyd â’r theorïau sy’n esbonio pam y mae plant yn camddefnyddio sylweddau. Manylir hefyd ar y berthynas rhwng camddefnyddio sylweddau, trais, trosedd a cham-drin, gan gyfeirio at bolisïau cyfredol a swyddogaethau’r asiantaethau sy’n ymwneud â diogelu ac amddiffyn plant.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn dadansoddi’n bennaf yr agweddau cymdeithasegol ar ddibyniaeth ar sylweddau yng nghyd-destun y teulu, ond bydd hefyd yn gwneud defnydd ar theorïau seicolegol a biolegol er mwyn archwilio’r materion isod yn drylwyr:

• Pam y mae pobl yn camddefnyddio sylweddau • Ysmygu, yfed a defnyddio cyffuriau yn ystod beichiogrwydd • Yr effeithiau ar blant bach a gaiff ysmygu gan rieni • Alcoholiaeth rhieni mewn perthynas â phlant • Alcoholiaeth rhieni yng nghyswllt y system ofal • Gofalwyr ifainc mewn perthynas â rhieni sy’n ddibynnol ar sylweddau • Tyfu’n blentyn i riant sy’n ddibynnol ar gyffuriau • Byw gyda brodyr a chwiorydd sy’n gaeth i sylweddau • Gofalu am blant sy’n camddefnyddio sylweddau • Defnydd ar sylweddau mewn perthynas â’r gyfundrefn gyfreithiol • Asiantaethau ac ymyriadau a all helpu

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: Dealltwriaeth foddhaol o theorïau cyfredol caethiwed, yn cynnwys y gallu i drafod y canlyniadau, yn y tymor byr a’r tymor hir, ar blant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau; ymwybyddiaeth sylfaenol o ganlyniadau cyfreithiol a chymdeithasol camddefnyddio sylweddau, o’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â hyn, a’r strategaethau a ddefnyddir i helpu plant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau.

good

Da: Dealltwriaeth dda o theorïau cyfredol caethiwed, yn cynnwys y gallu i drafod y canlyniadau, yn y tymor byr a’r tymor hir, ar blant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau; ymwybyddiaeth gadarn o ganlyniadau cyfreithiol a chymdeithasol camddefnyddio sylweddau, o’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â hyn, a’r strategaethau a ddefnyddir i helpu plant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau.

excellent

Rhagorol: Dealltwriaeth gynhwysfawr o theorïau cyfredol caethiwed, yn cynnwys y gallu i drafod y canlyniadau, yn y tymor byr a’r tymor hir, ar blant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau; ymwybyddiaeth drylwyr o ganlyniadau cyfreithiol a chymdeithasol camddefnyddio sylweddau, o’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â hyn, a’r strategaethau a ddefnyddir i helpu plant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau.

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth feirniadol o’r theorïau cyfredol ynglŷn â chaethiwed i amrywiaeth o sylweddau, a’r modd y mae’r rhain yn berthnasol i blant a phobl ifanc.

 2. Deall yn feirniadol yr effaith a gaiff caethiwed a chamddefnydd sylweddau gan rieni ar iechyd corfforol ac emosiynol plant ac ar eu perthynas â’u rhieni.

 3. Deall canlyniadau tebygol hynny hyn y tymor hir, yn ôl ffrwyth ymchwil, ar blant i rieni sy’n gaeth i sylweddau, a gwerthuso’n feirniadol y ddarpariaeth a roddir i helpu plant a phobl ifanc y mae eu plant yn camddefnyddio sylweddau.

 4. Dangos dealltwriaeth feirniadol oblygiadau ehangach camddefnyddio sylweddau ar blant a phobl ifanc, yn cynnwys ymarweddiadau cymdeithasol, agweddau cyfreithiol, dynameg deuluol a dylanwadau cyfoedion.

 5. Adnabod yr asiantaethau a’r gweithwyr proffesiynol a all weithio gyda phlant sy’n camddefnyddio sylweddau eu hunain neu sydd â rhieni’n camddefnyddio, ac adnabod anghenion y plant hynny.

 6. Adfyfyrio’n feirniadol ar eu profiadau dysgu eu hunain a’r cysylltiad rhwng hynny a’u syniadau a’u barn eu hunain ynglŷn â phlant a chamddefnyddio sylweddau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Aseiniad 1 50
Aseiniad 2 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

11 @ 2 awr/wythnos

22
Seminar

11 @ 1 awr/wythnos

11
Private study

Astudiaeth personol ( 167 awr )

167

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • reflect upon a range of psychological sociological health historical and philosophical perspectives and consider how these underpin different understandings of babies and young children and childhood
 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • demonstrate knowledge and awareness of the skills needed for different pedagogical approaches including: - the necessary depth and strength of relationships with individual children and children in groups and the facilitation of the building of relationships with and between children - the formation and promotion of mutually respectful relationships with families colleagues other professionals and communities
 • critically explore examine and evaluate the significance of the cultural historical and contemporary features of various policies institutions and agencies in regard to babies young children and childhood
 • lead support and work collaboratively with others and demonstrate an understanding of working effectively in teams with parents carers and other professionals 11
 • demonstrate an understanding of how to plan for and where appropriate implement meeting and promoting children's health well-being protection and safety and the conditions that enable them to flourish
 • produce critical arguments for improvements to multi-agency and multiprofessional practices for babies and young children

Resources

Courses including this module

Optional in courses: