Coronavirus (Covid-19) Information

Module XAC-3037:
Plant a Cham-drin Sylweddau

Module Facts

Run by School of Education and Human Development

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1

Organiser: Dr Nia Young

Overall aims and purpose

Mae amcangyfrifon yn awgrymu bod mwy na 30% o blant a phobl ifanc yn byw mewn teulu yr effeithir arno gan gamddefnyddio neu gam-drin sylweddau. O ganlyniad, mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn debygol o wynebu'r mater hwn ar ryw adeg. Nod y modiwl hwn yw paratoi myfyrwyr i weithio gyda ac ar ran phlant a phobl ifanc sydd ag anawsterau sy'n gysylltiedig â defnyddio cyffuriau. Boed y mater yn ymwneud ag iechyd mam sy'n goryfed mewn pyliau, gofalu am dad sy'n ddibynnol ar heroin neu lywio'r pwysau cymdeithasol i ddefnyddio sylweddau eu hunain, mae'r modiwl hwn yn ystyried yr effaith ar y plentyn. Archwilir barn a phrofiadau plant a phobl ifanc a bydd y modiwl yn caniatáu i fyfyrwyr ddeall sut mae dibyniaeth yn digwydd a sut y gall siapio datblygiad a phrofiad plentyn. Byddwn yn ystyried sut mae cyffuriau cyfreithiol ac anghyfreithlon yn cael eu cyflwyno i blant yn y cyfryngau a thrwy gymdeithas, gan edrych ar gerddoriaeth boblogaidd a theledu plant. Bydd y modiwl hefyd yn edrych ar y stigma sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau yn y teulu ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fyfyrio ar a datblygu eu safbwynt eu hunain ynglŷn â hyn a fydd yn rhoi sylfaen gadarn ar gyfer eu dull o weithio gyda theuluoedd yn y dyfodol.

Course content

Bydd y modiwl hwn yn dadansoddi'n bennaf yr agweddau seicolegol-gymdeithasol ar ddibyniaeth ar sylweddau yng nghyd-destun y teulu i ddarparu archwiliad trylwyr o:

 • Pam mae pobl yn camddefnyddio sylweddau
 • Beichiogrwydd ac ysmygu, yfed a defnyddio cyffuriau
 • Beth sy'n digwydd i blant pan fydd rhieni'n cymryd cyffuriau
 • Yfed a'r system ofal
 • Gofalwyr ifanc a rhieni sy'n ddibynnol ar sylweddau
 • Byw gyda brodyr a chwiorydd sy'n gaeth
 • Plant sy'n cam-drin sylweddau
 • Cyffuriau, y gyfraith a chymdeithas
 • Cyffuriau ac enwogrwydd.

Assessment Criteria

threshold

Trothwy: Dealltwriaeth foddhaol o theorïau cyfredol caethiwed, yn cynnwys y gallu i drafod y canlyniadau, yn y tymor byr a’r tymor hir, ar blant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau; ymwybyddiaeth sylfaenol o ganlyniadau cyfreithiol a chymdeithasol camddefnyddio sylweddau, o’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â hyn, a’r strategaethau a ddefnyddir i helpu plant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau.

good

Da: Dealltwriaeth dda o theorïau cyfredol caethiwed, yn cynnwys y gallu i drafod y canlyniadau, yn y tymor byr a’r tymor hir, ar blant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau; ymwybyddiaeth gadarn o ganlyniadau cyfreithiol a chymdeithasol camddefnyddio sylweddau, o’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â hyn, a’r strategaethau a ddefnyddir i helpu plant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau.

excellent

Rhagorol: Dealltwriaeth gynhwysfawr o theorïau cyfredol caethiwed, yn cynnwys y gallu i drafod y canlyniadau, yn y tymor byr a’r tymor hir, ar blant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau; ymwybyddiaeth drylwyr o ganlyniadau cyfreithiol a chymdeithasol camddefnyddio sylweddau, o’r gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â hyn, a’r strategaethau a ddefnyddir i helpu plant sy’n byw gyda chamddefnydd ar sylweddau.

Learning outcomes

 1. Dangos dealltwriaeth feirniadol o’r theorïau cyfredol ynglŷn â chaethiwed i amrywiaeth o sylweddau, a’r modd y mae’r rhain yn berthnasol i blant a phobl ifanc.

 2. Deall yn feirniadol yr effaith a gaiff caethiwed a chamddefnydd sylweddau gan rieni ar iechyd corfforol ac emosiynol plant ac ar eu perthynas â’u rhieni.

 3. Deall canlyniadau tebygol hynny hyn y tymor hir, yn ôl ffrwyth ymchwil, ar blant i rieni sy’n gaeth i sylweddau, a gwerthuso’n feirniadol y ddarpariaeth a roddir i helpu plant a phobl ifanc y mae eu plant yn camddefnyddio sylweddau.

 4. Dangos dealltwriaeth feirniadol oblygiadau ehangach camddefnyddio sylweddau ar blant a phobl ifanc, yn cynnwys ymarweddiadau cymdeithasol, agweddau cyfreithiol, dynameg deuluol a dylanwadau cyfoedion.

 5. Adnabod yr asiantaethau a’r gweithwyr proffesiynol a all weithio gyda phlant sy’n camddefnyddio sylweddau eu hunain neu sydd â rhieni’n camddefnyddio, ac adnabod anghenion y plant hynny.

 6. Adfyfyrio’n feirniadol ar eu profiadau dysgu eu hunain a’r cysylltiad rhwng hynny a’u syniadau a’u barn eu hunain ynglŷn â phlant a chamddefnyddio sylweddau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Trafodaeth blog ac ymateb.

Mae'r aseiniad hwn yn gofyn i fyfyrwyr ysgrifennu 3 blog cryno am sylweddau a phlentyndod. Mae myfyrwyr yn rhydd i ddewis y pwnc penodol ond rhaid i flogiau dynnu ar lenyddiaeth i gyflwyno dadl glir. Bydd pob myfyriwr hefyd yn ymateb i flogiau cyfoedion gyda gwybodaeth ychwanegol o'r llenyddiaeth. Dyluniwyd yr aseiniad hwn i alluogi myfyrwyr i ddangos y canlyniadau dysgu cysylltiedig tra hefyd yn datblygu'r sgiliau cyflogadwyedd allweddol canlynol:

 1. Datblygu a chyflwyno dadl resymegol, seiliedig ar dystiolaeth
 2. Ysgrifennu'n gryno ac yn broffesiynol.
 3. Darparu adborth defnyddiol yn seiliedig ar ystyriaeth feirniadol o safbwynt rhywun arall.
50
ROLE PLAY Profiad o roi tystiolaeth mewn llys

Mae'r aseiniad hwn yn eich galluogi i ymarfer rhoi eich barn arbenigol ar y ffordd orau o gefnogi plentyn mewn lleoliad ffurfiol. Gofynnir i fyfyrwyr grynhoi casgliadau eu haseiniad Astudiaeth Achos fel petaent yn gwneud argymhellion i'r llys. Yna gofynnir iddynt ymhelaethu ar y rhain mewn ymateb i gwestiynau gan y tiwtoriaid. Mae'r aseiniad hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu hyder yn eu gallu i roi argymhelliad sy'n seiliedig ar dystiolaeth tra'n datblygu'r sgiliau proffesiynol canlynol hefyd:

 • Cyfathrebu proffesiynol, llafar
 • Defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth mewn ymateb i gwestiynau
 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol
10
CASE STUDY Adroddiad tyst arbenigol ar astudiaeth achos

Bydd myfyrwyr yn cael mynediad i ffeil achos yn ymwneud â phlentyn sy'n byw gyda cham-drin sylweddau gan rieni ac mae ei sefyllfa'n cael ei hystyried yn y llys. Rhaid i fyfyrwyr adolygu'r dystiolaeth ac ysgrifennu adroddiad gan roi eu barn arbenigol ar y canlyniadau tebygol ar gyfer y plentyn a'u barn am y ffordd orau o weithredu er mwyn sicrhau dyfodol cadarnhaol i'r plentyn. Bydd yr aseiniad hwn yn galluogi myfyrwyr i ystyried goblygiadau cam-drin sylweddau teuluol ar brofiadau plentyn wrth ddatblygu'r sgiliau proffesiynol allweddol canlynol:

 1. Gwneud defnydd o'r wybodaeth ddiweddaraf i ragweld canlyniadau.
 2. Cydnabod bod canlyniadau'n dibynnu ar amgylchiadau unigol.
 3. Defnyddio gwybodaeth ddibynadwy i wneud cynllun i amddiffyn plentyn.
 4. Rhoi barn broffesiynol ar achos realistig, gan seilio'r barn ar dystiolaeth .
40

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

11 @ 2 awr/wythnos

22
Seminar

11 @ 1 awr/wythnos

11
Private study

Astudiaeth personol (167 awr i'w defnyddio mewn darllen, cwblhau gweithgareddau i baratoi ar gyfer darlithoedd ac ysgrifennu aseiniadau)

167

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Safety-Consciousness - Having an awareness of your immediate environment, and confidence in adhering to health and safety regulations
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Teamwork - Able to constructively cooperate with others on a common task, and/or be part of a day-to-day working team
 • Caring - Showing concern for others; caring for children, people with disabilities and/or the elderly
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Subject specific skills

 • reflect upon a range of psychological sociological health historical and philosophical perspectives and consider how these underpin different understandings of babies and young children and childhood
 • apply multiple perspectives to early childhood issues recognising that early childhood studies involves a range of research methods theories evidence and applications
 • integrate ideas and findings across the multiple perspectives in early childhood studies and recognise distinctive early childhood studies approaches to relevant issues
 • evaluate competing positions in relation to the construction of babies and young children and childhood by different subjects societal agents and time place and culture
 • constructively critique theories practice and research in the area of child development
 • demonstrate knowledge and awareness of the skills needed for different pedagogical approaches including: - the necessary depth and strength of relationships with individual children and children in groups and the facilitation of the building of relationships with and between children - the formation and promotion of mutually respectful relationships with families colleagues other professionals and communities
 • critically explore examine and evaluate the significance of the cultural historical and contemporary features of various policies institutions and agencies in regard to babies young children and childhood
 • lead support and work collaboratively with others and demonstrate an understanding of working effectively in teams with parents carers and other professionals 11
 • demonstrate an understanding of how to plan for and where appropriate implement meeting and promoting children's health well-being protection and safety and the conditions that enable them to flourish
 • produce critical arguments for improvements to multi-agency and multiprofessional practices for babies and young children

Resources

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: