Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1002:
Llen y Cyfnod Modern Cynnar

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

10 Credits or 5 ECTS Credits

Semester 2

Organiser: Dr Aled Llion Jones

Overall aims and purpose

 1. astudio llenyddiaeth Gymraeg y Cyfnod Modern Cynnar
 2. ystyried y berthynas rhwng llenyddiaeth a’i chyd-destun(au) hanesyddol a chymdeithasol
 3. asesu gwahanol ffyrdd o drafod hanes llenyddol
 4. ystyried y berthynas rhwng llenyddiaeth Gymraeg a hunaniaeth Gymreig
 5. meithrin sgiliau sy’n galluogi’r myfyriwr i ddarllen a dadansoddi testunau llenyddol o wahanol gyfnodau hanesyddol.

Course content

Ceir yn y modiwl hwn gyflwyniad i gyffro llenyddiaeth Gymraeg y cyfnod modern cynnar – cyfnod a nodweddid gan drawsnewidiadau gwleidyddol, technolegol a chrefyddol. Ystyrir y modd yr aeth beirdd ac awduron Cymraeg ati i wynebu her yr oes. Yn ogystal â thrafod
nifer o ‘drobwyntiau’ llenyddol sy’n enghreifftio newydd-deb y cyfnod, ceir cyfle i ystyried parhad gwahanol agweddau traddodiadol. Bydd y cyfan yn fodd i asesu gwerth ac ystyr cysyniadau megis ‘trobwynt’, ‘gwrthbwynt’, ‘traddodiad’ a ‘gwreiddioldeb’.

Assessment Criteria

threshold

(D-): Trothwy: 1. dangos gallu i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith 2. dangos gwybodaeth am rychwant o destunau Cymraeg o’r Cyfnod Modern Cynnar 3. dangos gallu i ddadansoddi testunau llenyddol 4. dangos gallu i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol 5. dangos gallu i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill 6. dangos gafael ar gystrawen a theithi’r Gymraeg

good

(B): Da 1. dangos gallu da i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith 2. dangos gwybodaeth dda am rychwant o destunau Cymraeg o’r Cyfnod Modern Cynar 3. dangos gallu da i ddadansoddi testunau llenyddol 4. dangos gallu da i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol 5. dangos gallu da i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill 6. dangos gafael dda ar gystrawen a theithi’r Gymraeg

excellent

(A): Rhagorol 1. dangos gallu sicr i adnabod a gwerthfawrogi grym mynegiannol iaith 2. dangos gwybodaeth sicr am rychwant o destunau Cymraeg Cyfnod Modern Cynnar a phrofi dealltwriaeth ohonynt 3. dangos gallu sicr i ddadansoddi testunau llenyddol 4. dangos gallu sicr i ymateb i farn ac i fynegi barn bersonol 5. dangos gallu sicr i grynhoi sylwadau a dadleuon pobl eraill 6. dangos gafael sicr ar gystrawen a theithi’r Gymraeg.

Learning outcomes

 1. gwybod sut i ymateb yn feirniadol i lenyddiaeth sy’n perthyn i wahanol gyfnodau hanesyddol

 2. amgyffred nifer o agweddau ar lenyddiaeth Gymraeg y Cyfnod Modern Cynnar

 3. dadansoddi’r berthynas rhwng testun llenyddol a’i gyd-destun(au) hanesyddol a chymdeithasol

 4. ystyried perthnasedd rhai cysyniadau megis ‘trobwynt’, ‘traddodiad’, a ‘canon’.

 5. bwrw trawsolwg eang ar yr hyn a drafodir gan ddwyn i mewn ystyriaethau cymharol lle y bo’n briodol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Gwaith ysgrifenedig (e.e. traethawd neu arall) 30
Traethawd terfynol 50
Cyfraniad i drafodaethau (e.e. seminarau) 20

Teaching and Learning Strategy

Hours
Lecture

20 o ddarlithoedd yn cyflwyno: (a) cysyniadau creiddiol, (b) hanes llenyddol, (c) darlleniadau/dehongliadau testunol enghreifftiol.

20
Private study

Astudio unigol, gan gynnwys paratoi ar gyfer darlithoedd, myfyrio ar gynnwys darlithoedd, paratoi ar gyfer seminarau, ymchwilio i ac ysgrifennu traethawd, ac adolygu ar gyfer arholiad.

70
Seminar

4 seminar sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr wneud eu gwaith darllen/dehongli testunol eu hunain, yn canolbwyntio ar ddetholiad o destunau creiddiol.

4
Tutorial

Cyfarfodydd wyneb-yn-wyneb â thiwtor yn ystod oriau swyddfa neu ar adeg arall a drefnir, i drafod agweddau ar waith y modiwl y mae ar y myfyriwr/wyr eisiau eu hystyried ymhellach.

6

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Presentation - Able to clearly present information and explanations to an audience. Through the written or oral mode of communication accurately and concisely.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Resources

Resource implications for students

Dim byd yn anorfod (darperir yr holl adnoddau drwy'r llyfrgell), ond bydd myfyrwyr yn aml yn dewis prynu copiau o'r llyfrau craidd ar gyfer eu llyfrgelloedd eu hunain.

Talis Reading list

http://readinglists.bangor.ac.uk/modules/cxc-1002.html

Reading list

Gw. Rhestr ddarllen Talis.

Courses including this module

Compulsory in courses:

Optional in courses: