Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1005:
Ysgrifennu Cymraeg

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Dr Aled Llion Jones

Overall aims and purpose

Gofynnir i fyfyrwyr lunio darn byr o Gymraeg (rhyw 1½ ochr A4) yn wythnosol. Weithiau bydd y dasg a osodir yn ffeithiol ei gogwydd – cyfieithiad, crynodeb, erthygl ar gyfer papur newydd – dro arall bydd yn fwy creadigol – stori fer, portread, darn o ddialog. Caiff y darn hwn ei farcio’n fanwl a bydd y tiwtor yn trafod ansawdd yr ysgrifennu gyda’r myfyrwyr. Y mae cryn bwyslais yma felly ar yr elfen lafar. Yn ogystal â thrafod pynciau gramadegol byddir hefyd yn ymdrin â gofynion genres arbennig o ran arddull a chywair.

Bwriedir y modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr Ail Iaith.

Course content

Gofynnir i fyfyrwyr lunio darn byr o Gymraeg (rhyw 1½ ochr A4) yn wythnosol. Weithiau bydd y dasg a osodir yn ffeithiol ei gogwydd – cyfieithiad, crynodeb, erthygl ar gyfer papur newydd – dro arall bydd yn fwy creadigol – stori fer, portread, darn o ddialog. Caiff y darn hwn ei farcio’n fanwl a bydd y tiwtor yn trafod ansawdd yr ysgrifennu gyda’r myfyrwyr. Y mae cryn bwyslais yma felly ar yr elfen lafar. Yn ogystal â thrafod pynciau gramadegol byddir hefyd yn ymdrin â gofynion genres arbennig o ran arddull a chywair.

Bwriedir y modiwl hwn ar gyfer myfyrwyr Ail Iaith.

Assessment Criteria

threshold

D- i D+: Dylai'r darnau wythnosol a pherfformiad llafar y myfyrwyr ddangos gafael ar gystrawen a theithi'r Gymraeg ac ar dermau gramadegol a llenyddol. Dylid hefyd ddangos gwybodaeth am arddulliau a chyweiriau gwahanol a'u perthynas ag amrywiol genres llenyddol. Yn ogystal dylai myfyrwyr ddangos gallu i gymhwyso'r wybodaeth ramadegol a llenyddol hon at eu gwaith ysgrifenedig eu hunain.

good

B- i B+: Dylai'r darnau wythnosol a pherfformiad llafar y myfyrwyr yn y seminarau ddangos gafael dda ar eirfa, cystrawen a theithi'r Gymraeg ac ar dermau gramadegol a llenyddol. Dylai myfyrwyr ddangos dealltwriaeth dda o ofynion gwahanol genres o ran cywair ac arddull ac o'r modd y gellir defnyddio'r fath wybodaeth i sicrhau lliw ac amrywiaeth yn eu hysgrifennu eu hunain. Dylent ddangos parodrwydd i fynegi barn bersonol yn ysgrifenedig ac ar lafar.

excellent

A- i A*: Dylai'r darnau wythnosol a pherfformiad llafar y myfyrwyr yn y seminarau ddangos gafael gadarn ar eirfa, cystrawen a theithi'r Gymraeg, yn ogystal ag ar dermau gramadegol a llenyddol a phriod-ddulliau'r iaith. Dylid hefyd ddangos gwybodaeth drylwyr am arddulliau a chyweiriau gwahanol a'u cyd-destunau llenyddol priodol, a gallu datblygedig i fanteisio i'r eithaf ar yr wybodaeth hon mewn darnau ffeithiol a chreadigol. Bydd y farn bersonol a fynegir, yn ysgrifenedig ac ar lafar, yn un annibynnol ac aeddfed sy'n dangos gallu i ddatblygu syniadau'n glir ac yn rhesymegol.

Learning outcomes

 1. Disgrifio a dadansoddi pynciau gramadegol a'u cymhwyso at eu hysgrifennu eu hunain.

 2. Dadansoddi'n ramadegol y gwahaniaethau rhwng yr iaith lafar a'r iaith ysgrifenedig a thrafod pynciau gramadegol ac ieithyddol yn hyderus ar lafar.

 3. Defnyddio'r cywair a'r arddull gywir yn ôl gofynion genre arbennig.

 4. Manteisio'n feirniadol ar y profiad a enillwyd o gael y cyfle i lunio darnau creadigol ochr y ochr â darnau ffeithiol.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
Cyflwyno Wythnosol 100

Teaching and Learning Strategy

Hours
Private study 178
Seminar

2 awr seminar x 11

22

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses: