Coronavirus (Covid-19) Information

Module CXC-1007:
Cymraeg Llafar

Module Facts

Run by School of Welsh and Celtic Studies

20 Credits or 10 ECTS Credits

Semester 1 & 2

Organiser: Prof Jason Davies

Overall aims and purpose

 1. Datblygu sgiliau mynegiant llafar (siarad a gwrando) myfyrwyr ail iaith.
 2. Hoelio sylw ar y berthynas – y gwahaniaethau a’r tebygrwydd – rhwng yr iaith lafar a’r iaith ysgrifenedig, er mwyn dod i adnabod yn well safonau’r iaith lafar.
 3. Datblygu cywirdeb iaith mewn trafodaethau ar amryw o bynciau, er mwyn cynyddu hyder myfyrwyr yn seminarau’r cwrs gradd.
 4. Darparu cefnogaeth ymarferol i’r myfyrwyr wrth iddynt ddilyn cyrsiau ynghyd â myfyrwyr iaith gyntaf, drwy drafod agweddau o iaith, arddull a chyweiriau rhai o’r testunau a astudir ar y cyrsiau hynny.
 5. Datblygu geirfa a sgiliau cyfathrebu cyffredinol, er mwyn caniatáu i’r myfyrwyr gyfranogi’n ddwysach o’r diwylliant Cymraeg ehangach.

Course content

Mae’r modiwl hwn yn datblygu sgiliau mynegiant llafar (siarad a gwrando). Rhoddir sylw i wahanol gyweiriau’r iaith, o’r tafodieithol i’r ffurfiol. Bydd hyfedredd yn cael ei feithrin trwy drafod materion cyfoes, gyda chyflwyniadau gan y myfyrwyr ar amrywiol bynciau. Fe’i dysgir mewn grwpiau trafod bychain a defnyddir deunydd cyfredol o’r teledu, radio a byd ffilm i gyflwyno pynciau ac i sbarduno trafodaeth. Datblygir felly wahanol sgiliau, gan gynnwys dadansoddi arddull, trawsgrifio cywir a sylwi ar y berthynas rhwng y ‘tafodieithol’ a’r ‘safonol’. Yn ogystal â’r clyweledol, trafodir gweithiau ysgrifenedig mewn amryw ffurfiau – e.e., papurau newydd, cylchgronau, blogiau, llenyddiaeth dafodieithol. Llunnir union gynnwys y modiwl yn unol ag anghenion ymarferol y myfyrwyr.

Assessment Criteria

threshold

D- i D+

Trothwy Dangos gwybodaeth gyfyngedig o eirfa a gramadeg, a gallu cyfyngedig i ddefnyddio’r sgiliau a ddysgir yn y modiwl.

good

B- i B+

Da Dangos rhychwant geirfaol da, galluoedd gramadegol eang a’r gallu i fynegi eu hunain yn effeithiol a defnyddio’r holl sgiliau angenrheidiol.

excellent

A- i A*

Rhagorol Dangos sgiliau iaith sydd bron o safon iaith gyntaf, gan gyfathrebu’n hyderus ac yn fedrus ar draws rhychwant eang o bynciau; defnyddio’r sgiliau newydd mewn modd naturiol.

Learning outcomes

 1. Medru cyflwyno ac amddiffyn safbwynt soffistigedig ar lafar, gan arddangos cryn feistrolaeth ar arddull ac idiomau priodol.

 2. Arddangos sgiliau clywedol uchel drwy fedru deall trafodaethau llafar mewn amryw o dafodieithoedd a chyweiriau.

 3. Gallu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg mewn gwahanol gyweiriau iaith.

 4. Gallu defnyddio geirfa estynedig yn Gymraeg mewn ffordd briodol a chywir mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Assessment Methods

Type Name Description Weight
COURSEWORK Tasgau Wythnosol 50
INDIVIDUAL PRESENTATION Arholiad llafar 50

Teaching and Learning Strategy

Hours
Seminar

Seminarau’r modiwl – 2 awr yr wythnos bob semester felly 2 x 22 = 44 awr

44
Private study 156

Transferable skills

 • Literacy - Proficiency in reading and writing through a variety of media
 • Computer Literacy - Proficiency in using a varied range of computer software
 • Self-Management - Able to work unsupervised in an efficient, punctual and structured manner. To examine the outcomes of tasks and events, and judge levels of quality and importance
 • Exploring - Able to investigate, research and consider alternatives
 • Information retrieval - Able to access different and multiple sources of information
 • Inter-personal - Able to question, actively listen, examine given answers and interact sensitevely with others
 • Critical analysis & Problem Solving - Able to deconstruct and analyse problems or complex situations. To find solutions to problems through analyses and exploration of all possibilities using appropriate methods, rescources and creativity.
 • Argument - Able to put forward, debate and justify an opinion or a course of action, with an individual or in a wider group setting
 • Self-awareness & Reflectivity - Having an awareness of your own strengths, weaknesses, aims and objectives. Able to regularly review, evaluate and reflect upon the performance of yourself and others

Courses including this module

Compulsory in courses: