Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfleoedd Gyrfaoedd a Chyflogaeth 

Mae graddedigion nyrsio, bydwreigiaeth, radiograffeg a therapi galwedigaethol yn yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd yn ennill cymhwyster academaidd a phroffesiynol  sy'n uchel ei barch gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, Ysbyty Prifysgol Gogledd Swydd Stafford, Ysbyty Countess of Chester a darparwyr lleoliadau addysgol eraill sy'n bartneriaid yng Nghymru a Lloegr. 
Mae gennym record ragorol o ran cyflogadwyedd a gallwch weld ein hystadegau cyfredol yn ogystal ag unrhyw wybodaeth hanfodol arall am ein rhaglenni yn Unistats:

 • Mae 90% o fyfyrwyr BN yn fodlon gydag ansawdd y cwrs ac mae 98% ymlaen i waith neu astudiaeth bellach
 • 96% o fyfyrwyr bydwreigiaeth a;
 • 100% o fyfyrwyr radiograffeg yn mynd ymlaen i waith.

Ceir cyngor gyrfaol gan weithwyr proffesiynol gofal iechyd wrth ymarfer ac mewn sesiynau neilltuol ar gyfer gyrfaoedd. Rydych hefyd yn gymwys i gofrestru ar gyfer Gwobr Cyflogadwyedd Bangor i wella eich rhagolygon am yrfa a gellir cael cyngor gan Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Prifysgol Bangor.

Mae gan raddedigion o'n rhaglenni ystod eang o ddewisiadau gyrfaol yn cynnwys arbenigeddau clinigol, ymchwil a rheolaeth mewn lleoliadau gofal iechyd aciwt a chymunedol yn cynnwys ysbytai, clinigau, cartrefi preswyl ac yn y cartref. Mae’r Ysgol yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd ar ôl graddio ac ar ôl cofrestru i wella rhagolygon gyrfaol fel rhaglenni gradd Meistr a chyrsiau sy'n arwain at gymwysterau arbenigol yn cynnwys nyrsio gofal dwys neu ddyfarniadau ymarfer arbenigol.

Mae’r rhaglenni dyfarniadau ôl-raddedig yn cynnwys ymchwil yn arwain at gymwysterau Meistr a Doethuriaeth, sy'n cynnwys ein Doethuriaeth Broffesiynol wedi ei hanelu at unigolion mewn swyddogaethau clinigol neu drefniadaethol uwch sy'n cyfuno elfennau o ymarfer, ymchwil a gwella gwasanaeth mewn gofal iechyd.

Mae gan adran Gyrfaoedd y GIG ragor o fanylion am y cyfleoedd gyrfaol sydd ar gael i raddedigion o'r Ysgol Gwyddorau Iechyd:

 • Nyrsio;
 • Bydwreigiaeth;
 • Radiograffeg;
 • Therapi Galwedigaethol

Caiff yr holl fyfyrwyr eu cefnogi’n dda mewn lleoliadau ymarfer ac mae’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi asesu’n ffafriol ansawdd y mentora a ddarperir a’r gefnogaeth i fyfyrwyr mewn lleoliadau clinigol gan ddod i’r casgliad ‘rhaid canmol y brifysgol a’i phartneriaid am eu partneriaeth ragorol ar lefel strategol a gweithredol’ (Adroddiad  Monitro Rhaglen Fframwaith Sicrhau Ansawdd drwy’r DU y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 2011). Mae’r lleoliad estynedig olaf ar gyfer myfyrwyr BN yn canolbwyntio ar sgiliau rheoli a chymwyseddau ac mae’n gyfle i fyfyrwyr ddewis pa yrfa y maent eisiau canolbwyntio arno. Mae myfyrwyr radiograffeg yn cael mwy o brofiad clinigol a chynnwys ar leoliadau ac yn ystod astudiaethau academaidd nag ar unrhyw gwrs arall yn y DU. Yn ystod eu blwyddyn olaf mae myfyrwyr radiograffeg yn llunio traethodau hir yn edrych ar wella gwasanaethau gan wella eu hymwybyddiaeth glinigol a hygrededd.

Sgiliau cyflogadwyedd allweddol

Mae'r holl raglenni israddedigion yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau graddedigion yn cynnwys datrys problemau, hunan reolaeth a chymhwysedd clinigol sydd eu hangen ar gyfer ymarfer a chael gyrfa yn y proffesiwn o'u dewis.  Mae sgiliau trosglwyddadwy yn fuddiol ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd clinigol ac i gael gwaith mewn proffesiynau tu allan i ofal iechyd:

 • Cyfathrebu - mae'r sgiliau hyn wedi eu gwreiddio yn y cwricwla ac asesiadau ymarfer clinigol ac maent yn allweddol ar gyfer gweithio gydag unigolion a thimau sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd.  Asesir myfyrwyr yn ôl eu gallu i gyfathrebu’n effeithiol a gydag urddas gyda chleifion, cleientiaid a defnyddwyr gwasanaeth.
 • Sgiliau rhifedd - bydd holl raddedigion gwyddorau gofal iechyd yn derbyn hyfforddiant pellach mewn rhifedd, yn arbennig nyrsys, radiograffwyr a bydwragedd.  Mae rhifedd a datblygu sgiliau mewn perthynas â gweinyddu meddyginiaethau a defnyddio offer sy'n gollwng ymbelydredd ïoneiddiol  yn hanfodol ar gyfer gofal iechyd diogel ac effeithiol.
 • Sgiliau llythrennedd – datblygu sgiliau ysgrifenedig a hwylusir nid yn unig drwy aseiniadau academaidd (yn cynnwys adborth ar waith drafft a goruchwylio asesiadau a rhoi adborth), ond hefyd mewn ymarfer clinigol lle mae cofnodi gofal yn glir ac yn effeithiol yn hanfodol - asesir y gweithgaredd hwn gan fentoriaid a goruchwylwyr trwy nifer o weithgareddau allweddol yn cynnwys adrodd am statws cleifion, cynllunio gofal ac ysgrifennu adroddiadau.
 • Technoleg Gwybodaeth - mae deall technoleg gwybodaeth a hyder wrth ddefnyddio a chael mynediad at gyfleusterau yn hanfodol mewn gofal iechyd modern.  Bydd myfyrwyr yn gweithio gydag amgylchedd dysgu rhithwir Blackboard i gael mynediad at gefnogaeth addysgu a dysgu neu i hwyluso gweithgareddau grŵp.  Mae cefnogaeth technoleg gwybodaeth ar gael yn ganolog ond gall myfyrwyr fanteisio ar adnoddau llyfrgell pwrpasol yn cynnwys llyfrgell iechyd a chronfeydd data cyfredol, meddalwedd a mynediad at gyfnodolion.  Datblygir sgiliau myfyrwyr radiograffeg yn yr ystafell radiograffeg ddigidol sy'n gweithio’n iawn (agorwyd ym mis Rhagfyr 2012) ac fel rhan o'u hyfforddiant ac ymarfer clinigol.
 • Gweithio mewn tîm - datblygir sgiliau gweithio gydag eraill ar ddechrau rhaglenni ac wrth i fyfyrwyr chwarae rhan gynyddol yn y tîm amlddisgyblaethol wrth i'w cyrsiau fynd rhagddynt.  Erbyn blwyddyn tri, mae myfyrwyr yn aml yn gysylltiedig â rheoli eu baich achosion bach eu hunain o gleifion, cleientiaid neu ddefnyddwyr gwasanaeth. Yn ystod y daith hon, caiff myfyrwyr eu cynorthwyo i ddysgu am hunanreolaeth a rheoli eraill, rheoli llwyth gwaith a straen a sut i reoli gwybodaeth am ofal iechyd.  Mae dysgu rhyngbroffesiynol wedi ei wreiddio yn y cwricwlwm  ac asesiadau ymarfer ac mae'n hybu gwybodaeth a dealltwriaeth o swyddogaethau pobl eraill sy'n hanfodol ar gyfer gweithio'n broffesiynol yn yr amgylchedd gofal iechyd modern.
 • Datblygu Portffolio - mae holl israddedigion Gwyddorau Gofal Iechyd yn datblygu portffolios sy'n dangos cynnydd a chyflawniad, ac yn rhan o ddarparu tystiolaeth am ddiweddaru a pharhau i ddatblygu'n broffesiynol ac sy'n ofyniad ar gyfer cofrestriad proffesiynol parhaus.