Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Datganiad Cenhadaeth

Ymwneud ag ymchwil, ysgolheictod, addysgu a dysgu ym maes gofal iechyd sydd o’r safon, ansawdd a gwerth gorau posibl i ddefnyddwyr gwasanaethau, ymarferwyr a budd-ddeiliaid, gan gynnal medrusrwydd ieithyddol a diwylliannol perthnasol i bartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Amcanion yr Ysgol Gwyddorau Iechyd

 • Hyrwyddo profiad addysgu a dysgu o ansawdd uchel i fyfyrwyr a staff, gan fabwysiadu’r dulliau addysgu a dysgu mwyaf priodol sy’n rhoi dewis, hyblygrwydd a chyfleoedd rhyngbroffesiynol i fyfyrwyr.
 • Paratoi a chefnogi ymarferwyr gofal iechyd i ymwneud â dysgu gydol oes ac ymarfer adfyfyriol a fydd yn hyrwyddo safonau uchel mewn ymarfer wedi’i seilio ar dystiolaeth.
 • Gweithio mewn partneriaeth â defnyddwyr gwasanaeth, darparwyr gofal iechyd ac asiantaethau, yn bennaf yng Nghymru, ond hefyd yng ngwledydd eraill Prydain ac yn rhyngwladol, ar ymchwil, addysg ac ysgolheictod ym maes gofal iechyd.
 • Ymwneud ag ysgolheictod ac ymchwil a gymhwysir at bolisi ac ymarfer gofal iechyd, er mwyn cloriannu ymarfer proffesiynol, a’i ddatblygu a’i wella lle bynnag y bo modd.
 • Dysgu medrusrwydd ieithyddol a diwylliannol i ymarferwyr gofal iechyd.
 • Sefydlu ymwybyddiaeth ieithyddol a diwylliannol mewn ymchwil ac ymarfer gofal iechyd ac ymateb yn sensitif i anghenion iaith siaradwyr Cymraeg.

Gwybodaeth i Sefydliadau Iechyd a Rheolwyr Gwasanaeth

Mae gan yr Ysgol Gwyddorau Iechyd draddodiad hir o weithio mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a chyflogwyr eraill, a gyda chynrychiolwyr cleifion a'r cyhoedd i gynllunio rhaglenni israddedig, ôl-raddedig a doethurol sy'n cael effaith ar fyfyrwyr a gwasanaethau fel ei gilydd. Rydym yn cydnabod fodd bynnag mewn rhai amgylchiadau bod angen rhaglenni mwy pwrpasol, wedi'u teilwra'n benodol i fynd i'r afael â heriau neilltuol ym maes gofal iechyd.

Mae systemau gofal iechyd yn gymhleth, ac mae heriau i'w gwella fel arfer yn amlweddog. Mae ein profiad ymarferol o gyd-weithio gyda gweithwyr proffesiynol a gwasanaethau iechyd, ynghyd â'n hymchwil i wella gofal iechyd, sydd gyda'r gorau yn y byd, yn golygu ein bod yn gallu cynorthwyo rheolwyr gwasanaethau i adnabod y mannau optimwm ar gyfer newid, a chanfod atebion ar sail tystiolaeth. Yn y modd yma gall rheolwyr gomisiynu amrediad o ymyriadau cefnogi wedi'u teilwra, ochr yn ochr â'n rhaglenni addysg a hyfforddiant, a all arwain at effaith real a chynaliadwy.

Ar sail ein profiad o ddarparu rhaglenni datblygu gweithlu a datblygu cyfundrefnol yng nghyd-destun arferion proffesiynol, rydym yn falch o gynnig yr egwyddorion canlynol a all fod o gymorth posib i reolwyr y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ganfod atebion mwy pwrpasol i heriau gofal iechyd cyfoes:

 • Integreiddio datblygiad gweithlu a datblygiad cyfundrefnol - bydd hyn yn sicrhau bod y cynnydd yng ngwybodaeth a sgiliau staff drwy addysg a hyfforddiant yn gallu cael ei ddefnyddio'n effeithiol.
 • Defnyddio gwahanol ddulliau ysgogi i ennill cefnogaeth staff er mwyn cymell ymrwymiad ac effaith o fuddsoddi mewn rhaglenni datblygu gweithlu.
 • Tynnu ar yr ystod lawn o atebion i greu gwelliant - nid oes un ateb syml a all sicrhau newid cymhleth. Gall yr atebion hyn gynnwys cyrsiau hyfforddiant traddodiadol, mentora a chefnogaeth i reolwyr gwasanaethau, datblygu arweinyddiaeth, datblygu sgiliau, hwyluso systemau ac ail-lunio gwasanaethau, cefnogi newid ymddygiad proffesiynol, a chefnogi ymyriadau cyfundrefnol fel arolygaeth glinigol, meincnodi a rhwydweithio gyda chyfoedion.
 • Defnyddio datblygiadau mewn arferion rhyngbroffesiynol - bydd hyn yn symud y ffocws at le mae angen lleoli gwybodaeth a sgiliau, yn hytrach na swyddi proffesiynol, o fewn gwasanaethau.
 • Defnyddio fframwaith cyfundrefnol yn gyson i integreiddio datblygiad gweithlu a datblygiad gwasanaethau - bydd hyn yn galluogi eich sefydliad i barhau i ddysgu am 'yr hyn sy'n gweithio' o ran gwella gofal iechyd.

 Os hoffech ymchwilio i'r potensial o ganfod atebion pwrpasol i heriau gofal iechyd, yna cysylltwch â'r Ysgol i drefnu trafodaeth. Cysylltwch os gwelwch yn dda â Gill Roberts ar 01248383544 gillian.roberts@bangor.ac.uk.