Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Creu Effaith

Rwy'n sylweddoli fod cryn amser wedi pasio ers i mi ysgrifennu ar y blog ar wefan yr Ysgol. Mae byd y gwasanaethau iechyd a gofal, yn enwedig y byd addysg ac ymchwil sy'n sail iddyn nhw'n newid yn gyflym iawn. Mae'n anodd cadw golwg ar y gwahanol ffyrdd sydd o gyfathrebu a rhannu syniadau. Er nad yw addunedau'n effeithiol iawn bob tro, mae'r flwyddyn galendr newydd yn gyfle i adnewyddu ymrwymiad at ddulliau cyfathrebu eraill, gan gynnwys y blog yma.

Weithiau mae'r gwyliau'n gyfnod o dawelwch a llonyddwch sy'n rhoi cyfle inni fyfyrio ar y newidiadau yr ydym yn eu profi, a'n heffaith ninnau yn ein bywydau proffesiynol. 2018 oedd y 30fed pen-blwydd dechrau fy ngyrfa broffesiynol, y flwyddyn y dechreuais ar raglen Baglor mewn Nyrsio ym Mhrifysgol Glasgow. Roedd y radd honno gyfle i mi astudio mewn Prifysgol lle'r oedd y pwys mwyaf ar ymchwil, ac i ddysgu gan staff clinigol ac academaidd ysbrydoledig a blaenllaw.

Fodd bynnag, heblaw am werthoedd sylfaenol nyrsio, mae'r arferion nyrsio a ddysgais i bryd hynny'n wahanol iawn i'r byd clinigol sydd ohoni heddiw y mae ein myfyrwyr ninnau'n ei weld ac yn dysgu ynddo. Mae polisïau, systemau a thechnolegau iechyd wedi newid, ond mae bylchau o hyd rhwng y dystiolaeth (yn ei holl agweddau) o'r hyn sy'n gweithio, a phrofiadau ein cleifion. Nid bai'r ymarferwyr yw hynny a hwythau'n gweithio mewn maes iechyd a gofal hynod anodd. Yn hytrach, mae'n ymwneud â'r modd y mae tystiolaeth yn cael ei chreu, a sut mae'r holl randdeiliad yn cydweithio (neu beidio) i sicrhau ei bod yn cael ei gweithredu a'i lledaenu. Dros y gwyliau bûm i'n myfyrio ar ein heffaith ninnau sydd wedi dilyn gyrfaoedd ym myd addysg ac ymchwil, a sut y gallwn gefnogi gwelliannau sydd wedi eu seilio ar dystiolaeth mewn gwasanaethau iechyd a gofal.

Rwy'n hyderus bod pob un ohonom sy'n gweithio yn y byd academaidd yn ceisio sicrhau effaith gadarnhaol ar y cleifion a phob un o ddefnyddwyr y gwasanaeth, er gwaethaf y ffaith bod ein gwaith o bosib i'w weld yn elfen anuniongyrchol lle mae cyflenwi'r gwasanaeth yn y cwestiwn. Rydym am ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol iechyd a gofal. Rydym am i'n hymchwil ni wella bywydau'r cleifion a'u teuluoedd. Yn y pen draw, rydym am helpu. Weithiau mae'n hawdd colli golwg ar effaith yr hyn yr ydym yn ei wneud  oherwydd ein bod ni'n mynd i gors gwleidyddiaeth a pholisïau ein gwaith beunyddiol. Mae'r effeithiau hynny ar eu mwyaf eglur ar ddiwrnod graddio. Roedd ein seremoni ddiweddaraf fis Rhagfyr 2018, a dathliadau'r Ysgol a thros 300 o raddedigion a'u gwesteion, yn dystiolaeth i'r effaith y mae ein staff academaidd a gweinyddol, gyda chefnogaeth ein cydweithwyr yn y sefydliadau gwasanaeth sy'n bartneriaid inni, wedi ei chreu. Rwy'n hyderus y bydd yr holl raddedigion sy'n gadael Prifysgol Bangor i ddilyn gyrfaoedd proffesiynol yn parhau i ddatblygu eu harferion, gan gadw golwg ar yr wybodaeth a'r ymchwil ddiweddaraf.

Rwy'n hynod falch bod yr Ysgol wedi bod yn creu ffyrdd newydd o gydweithio, a chyda'r sefydliadau sy'n bartneriaid inni megis y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB), i gynyddu effaith ein hymchwil. Er bod ein hymchwilwyr yn cymryd rhan mewn astudiaethau ymchwil ledled y byd, mae'r berthynas unigryw sydd gennym â (BCUHB) yn golygu y gallwn sicrhau fod poblogaeth Gogledd Cymru'n gallu manteisio ar ganfyddiadau ein hymchwil. O dan arweiniad Dr Sion Williams a'r Athro Paul Brocklehurst, bydd ein Rhaglen Academaidd Glinigol yn darparu amrywiaeth dda o gyfleoedd i glinigwyr lleol o bob grŵp proffesiynol ddatblygu eu harbenigedd ymchwil eu hunain gyda ni. Mae gwyddonwyr gweithredol blaenllaw ymhlith y staff academaidd, ac mae'n briodol bod yr Ysgol yn gweithredu ar ein canfyddiadau ni ein hunain o bwysigrwydd partneriaeth wrth sicrhau gweithrediad y dystiolaeth. Rwy'n gobeithio y bydd y flwyddyn galendr newydd yn cynnig cyfleoedd newydd i ymestyn y partneriaethau hynny gyda darparwyr iechyd a gofal eraill yn agos at gartref.

Hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddymuno Blwyddyn Newydd Dda iawn i'r holl fyfyrwyr a'r staff ac ymwelwyr â gwefan yr Ysgol.