Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Llwyddiant Myfyriwr

Yn ystod egwyl benwythnos yn Efrog Newydd yn gymharol ddiweddar cefais gyfle i grwydro i weld rhai mannau newydd, yn cynnwys y llwybr uchel 'High Line'.  Drwy hap a damwain digwyddais fynd heibio i swyddfeydd un o'r prifysgolion yn Manhattan.  Arweiniodd hynny fy meddwl i grwydro. Rhyfedd ydi'r pethau rydych yn meddwl amdanynt ar wyliau. 

Beth bynnag yw ein syniadau am system addysg uwch yr Unol Daleithiau, yr hyn a'm trawodd oedd yr iaith a ddefnyddid ar yr arwyddion. Roedd yn amlwg bod llawer o'r gwasanaethau i fyfyrwyr yn Efrog Newydd yn debyg i'r rhai y byddem ni'n gyfarwydd â hwy yng nghyd-destun gwledydd Prydain: tai, sgiliau astudio, cefnogaeth ariannol, anghenion dysgu, a'r cyffelyb.  Fodd bynnag, yr hyn a'm trawodd oedd y negeseuon a ddefnyddiwyd: gyda symud i ffwrdd oddi wrth wasanaethau a oedd yn diwallu anghenion neu'n datrys problemau myfyrwyr. Yn hytrach, roedd y gwasanaethau hyn yn cael eu cyflwyno fel rhan o strategaeth gyffredinol ar gyfer llwyddiant myfyrwyr. Ystyriais ddau beth: sut mae ein ffyrdd o gyfathrebu â myfyrwyr yn newid yn y lled-farchnadoedd newydd ar gyfer addysg uwch yng ngwahanol wledydd y Deyrnas Unedig ac, yn bwysicach fyth, beth yw nodweddion hanfodol Strategaeth Llwyddiant Myfyrwyr.

Mae'r sylw yr ydym i gyd wedi'i roi i recriwtio dros y misoedd diwethaf yn amlygu pwysigrwydd sicrhau bod myfyrwyr yn cael gwybod am ein rhaglenni, a bod ganddynt ddisgwyliadau priodol ynghylch y gofynion a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig â hwy.  Mae'r Egwyddorion Tiwtor Personol newydd, a grynhoir isod, yn rhoi golwg ffres ar bwysigrwydd y swyddogaeth academaidd hon, ac rwy'n gwybod bod ein myfyrwyr yn gwerthfawrogi'r cymorth a gânt gan diwtoriaid.

Egwyddor 1

Mae myfyrwyr yn gwerthfawrogi eu tiwtor personol Ysgol Gwyddorau Iechyd sy'n cefnogi eu datblygiad academaidd, proffesiynol a phersonol

Egwyddor 2

Mae gan diwtor personol yr Ysgol Gwyddorau  Iechyd bob amser ddiddordeb yn iechyd a hapusrwydd myfyrwyr, a barn y myfyriwr fel unigolyn gyda'u hamcanion a'u hanghenion eu hunain

Egwyddor 3

Mae tiwtoriaid personol yr Ysgol Gwyddorau Iechyd yn hawdd mynd atynt, ac yn gwneud eu hunain yn weladwy drwy roi manylion cyswllt, a phryd maent ar gael ar gyfer cyfarfodydd myfyrwyr/tiwtoriaid

Egwyddor 4

Mae tiwtor personol yr Ysgol Gwyddorau Iechyd yn awyddus i ddatblygu cysylltiadau rhyngbersonol gyda myfyrwyr o'r dechrau drwy gyswllt rheolaidd a chyson

Egwyddor 5

Mae tiwtoriaid personol yr Ysgol Gwyddorau Iechyd yn canfod gwybodaeth am wasanaethau y gallai fod ar fyfyrwyr eu hangen, ac yn deall sut i gyfeirio myfyrwyr fel bo'n berthnasol

Egwyddor 6

Mae tiwtor personol yr Ysgol Gwyddorau Iechyd yn gweithredu fel cyfryngwr ac eiriolwr i'w myfyrwyr personol drwy gydol eu rhaglen

Egwyddor 7

Mae tiwtor personol yr Ysgol Gwyddorau Iechyd yn esiampl dda i fyfyrwyr, gan alluogi i fyfyrwyr ddeall gofynion ymddygiad proffesiynol

Egwyddor 8

Mae tiwtor personol yr Ysgol Gwyddorau Iechyd yn helpu i wneud i fyfyrwyr deimlo'n 'gartrefol'.

Rwy'n ymwybodol bod llwyddiant myfyrwyr yn dibynnu ar lawer o ffactorau eraill, rhai nad ydym bob amser yn gallu rhoi sylw iddynt.  Fodd bynnag, gwn fod pob un ohonom wedi dilyn gyrfaoedd ym maes addysg iechyd a gofal i wneud gwahaniaeth i fywydau ein myfyrwyr ac, yn y pen draw, y rhai y maent yn eu cefnogi ym mha yrfa bynnag y maent yn ei dilyn ym meysydd iechyd a gofal. Efallai bod yr amser wedi dod i ni ganolbwyntio o'r newydd ar iaith llwyddiant myfyrwyr ym mhopeth a wnawn.  Edrychaf ymlaen at drafod hyn dros y misoedd nesaf gyda chydweithwyr, a gweld a oes mwy y gallwn ei wneud i gydlynu llwyddiant ein myfyrwyr.