Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Ail-leoli ein Ysgol Gwyddorau Iechyd

Rydym wedi cychwyn ar amser o newid yn yr Ysgol, gan gynnwys gweithredu strwythur newydd, wrth i ni ail-osod ein hunain yn y cyd-destunau gofal iechyd ac addysg uwch newydd. Bydd corff comisiynu newydd ar gyfer addysg gofal iechyd, Addysg Iechyd Cymru, yn sefydlu ei uchelgeisiau a ffyrdd o weithio dros y misoedd nesaf.  Bydd y datblygiad yma, yn ogystal â'r newidiadau i fwrsariaethau ar gyfer addysg iechyd proffesiynol yn Lloegr, yn cael effaith ar yr Ysgol mewn ffyrdd y gellir eu rhagweld, yn ogystal â ffyrdd annisgwyl

Rydym yn gweithio i adeiladu cysylltiadau newydd gyda'r GIG yng ngogledd Cymru i gefnogi’r gwaith o wella gofal iechyd ac iechyd.  Bydd dulliau newydd o gefnogi ymarfer dysgu myfyrwyr yn sicrhau y byddwn yn gallu paratoi’r ffordd orau bosib ar gyfer y cynnydd sylweddol yn nifer y lleoedd myfyrwyr sy’n cael eu comisiynu yn y meysydd nyrsio, bydwreigiaeth a radiograffeg.

Er bod newid yn rhan annatod o sefydliad llwyddiannus, gall newid hefyd olygu ansicrwydd.   Un o fy ngobeithion ar gyfer y blog hwn yw ei ddefnyddio i rannu syniadau ynghylch rhai o'r datblygiadau allweddol yn yr Ysgol.

Dros y 23 mlynedd diwethaf, rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i weithio mewn nifer o brifysgolion dinesig ac ôl-92, ac rwyf wedi gweld cryfderau a chyfyngiadau gwahanol strategaethau a ffyrdd o weithio. Er bod hyn yn gor-symleiddio, credaf fod gwirionedd yn y sylw bod ffocws ar enw da, cryf academaidd mewn prifysgolion mwy sefydledig yn gallu golygu perygl o ddiffyg cydweithio gyda gofal iechyd.   I’r gwrthwyneb, gall canolbwyntio ar greadigrwydd a bod yn ‘newydd’ olygu risg o fethiant heb sylfaen academaidd gadarn.

Fy uchelgeisiau i ni fel Ysgol dros y blynyddoedd nesaf yw: ehangu'r sylfaen ymchwil ac ysgolheictod academaidd gadarn rydym wedi'i hadeiladu dros y blynyddoedd; a gwella ein gallu i fod yn hyblyg ac ymateb i gyfleoedd newydd yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.  Rydym angen arloesedd a chreadigrwydd ar gyfer y cyd-destunau rydym yn gweithio ynddynt, a sylfaen gadarn o ymchwil ac ysgolheictod proffesiynol.

Mae’r uchelgais hon yn golygu rhai canlyniadau ar gyfer y ffordd rydym yn trefnu ein Hysgol, ein haddysgu, ein hymchwil a gweithgareddau eraill ynddi.  Mae datblygu gweithlu gofal iechyd y presennol a'r dyfodol yn elfen hollbwysig o'n gwaith ynghyd ag addysg ac ymchwil.  Yn yr ysgol, bydd datblygu clystyrau yn darparu llwyfan newydd i ddod ag ymchwil, addysgu a dysgu yn llawer nes, ac felly’n creu newid mewn ysgolheictod academaidd a phroffesiynol.

Tu allan i'r Ysgol, bydd yn hollbwysig hefyd darganfod ffyrdd newydd o wneud i'r wybodaeth a'r arbenigedd anferthol sydd gennym yn yr Ysgol fod ar gael i wneuthurwyr polisïau, gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd, rheolwyr ac ymarferwyr.  Er ein bod wedi dechrau datblygu ein portffolio e-ddysgu, mae'n faes enfawr i’w ddatblygu.  Yn yr un modd, bydd dysgu seiliedig ar waith a thyfu ein cynnig datblygiad proffesiynol parhaus, yn darparu ffyrdd newydd i bobl ymwneud â ni.  Rydym yn ehangu ein gwybodaeth a'n harbenigedd i'r rheiny sydd eisiau gweithio yng ngofal iechyd, wrth gwrs, ond, nid fel gweithwyr proffesiynol cofrestredig, trwy ein gradd newydd i israddedigion ym maes iechyd a lles.  Bydd hyn yn rhoi cyfle cyffrous i ni i baratoi'r genhedlaeth nesaf o reolwyr iechyd, ymchwilwyr, economegwyr, gweithwyr iechyd y cyhoedd, a chymunedol. 

Un o'r agweddau rwyf yn wastad wedi elwa ohono o fywyd prifysgol yw'r ffordd y gallaf gymryd risgiau a rhoi cynnig ar bethau newydd. Mae llawer o'r datblygiadau rydym yn gweithio arnynt, o strwythur newydd i'r Ysgol i fframwaith baich gwaith, wedi'u dylunio i sicrhau fod pawb â'r gofod a'r cymorth priodol ar gyfer ymchwil, dysgu a chynlluniau newydd eraill sy’n rhan o strategaeth ein Hysgol.  Bydd y gofod a'r cymorth hwn yn hanfodol os ydym am ailosod yr Ysgol fel cyfrannwr hyblyg, creadigol a chredadwy i ddatblygiad gofal iechyd ac iechyd yng Nghymru a thu hwnt.