Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Gweithio gyda'n gilydd - Myfyrwyr fel partneriaid yn ein proses recriwtio

Chris Burton a Rebecca Galeandro

Mae mynd i gyfweliad swydd yn gallu cyffroi amryw o emosiynau, a rhai ohonynt heb fod yn gwbl gadarnhaol. Ond ar y diwrnod, mae'n bosib cael synnwyr o sut mae Ysgol yn gweithio, a'r gwerthoedd sy'n gyrru ei gwaith. Ydy pawb yn gyfeillgar a chroesawus?  Ydy'r cyfathrebu sydd ynghlwm â'r broses gyfweld wedi'i drefnu'n dda? A oes modd i chi deimlo fel chi eich hun ar eich gorau?

Am y tro cyntaf, bu myfyrwyr yn rhan o brosesau recriwtio staff yr Ysgol. Aeth myfyrwyr i sesiynau hyfforddi codi ymwybyddiaeth yn ymwneud â materion llywodraethol megis cyfle cyfartal a chydweithio i lunio taflen adborth er mwyn ffurfio barn gyfun am gryfderau a gwendidau, a hefyd am feysydd allweddol yr oeddynt wedi penderfynu oedd yn nodweddion pwysig yr hoffent eu gweld mewn aelodau o'r tîm academaidd. Yn dilyn y cyfweliadau, cyflwynwyd eu hymateb i'r Panel Penodiadau. Cawsant gefnogaeth yn y gwaith hwn gan ddau aelod staff presennol i ateb cwestiynau, a chynghori ar unrhyw agwedd o'r broses recriwtio. Cynorthwyodd y staff yn hwyluso'r broses yn ei chyfanrwydd, ond cafodd ei harwain gan farn ac anghenion canfyddadwy'r myfyrwyr.

Beth oedd manteision y cyd-ymwneud hwn?

Cynhaliwyd ôl-drafodaeth gennym gyda'r myfyrwyr a gymerodd ran. Teimlad y mwyafrif llethol oedd bod y fenter wedi bod yn brofiad gwerth chweil.

O safbwynt y myfyrwyr, roedd y profiad yn agoriad llygad. Roedd bod yn rhan o'r broses recriwtio yn ein galluogi i weld ochr wahanol i'r ysgol. Roedd ymwneud â'r staff yn brofiad pleserus ac yn hynod o werth chweil gan iddo amlygu bod Bangor yn amlwg yn canolbwyntio ar fyfyrwyr.

O safbwynt y Panel Penodiadau, cafodd cyfraniadau'r myfyrwyr effeithiau allweddol gwahanol. Rhoddodd eu hadborth bwynt cyfeirio defnyddiol o ran gwneud penderfyniadau, yn arbennig pan oedd ymgeiswyr yn gymharol gydradd ar draws rai o barthau'r swydd. Cyn i'r Panel drafod yr holl ymgeiswyr, cafodd y myfyrwyr gyfle i asesu a oedd eu harddulliau cyflwyno yn ennyn diddordeb. A wnaeth yr ymgeiswyr gyflwyno eu hunain? A oedd yr ymgeiswyr wedi paratoi'n dda? A oedd y deunydd a gyflwynwyd yn ddiddorol ac yn gyfoes? A wnaeth yr ymgeiswyr gydnabod holl aelodau'r grŵp yn gydradd? Rhoddodd y cyfraniad hwn egni i drafodaeth y Panel, a sicrhau bod addysgu a dysgu yn cael eu cydnabod yn y trafodaethau am gyfraniadau posib yr ymgeiswyr i fywyd yr Ysgol.
Rydym yn teimlo bod y broses wedi anfon neges gref i'r holl ymgeiswyr am y pwysigrwydd yr ydym yn ei roi ar y profiad myfyrwyr.

Fel Pennaeth yr Ysgol, rydw i wrth fy modd ein bod wedi recriwtio grŵp rhagorol o staff academaidd newydd y gwn y byddant yn gwneud cyfraniad sylweddol i ddyfodol yr Ysgol. Rydw i'n edrych ymlaen at glywed mwy o awgrymiadau am ffyrdd newydd o weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr i ddatblygu ein bywyd Ysgol.
Rydym yn awyddus i gynnig cyngor i ymgeiswyr y dyfodol ar gyfer Darlithyddiaethau yn yr Ysgol. Mae ein 'prif gynghorion' yn cynnwys:

 • Sicrhau gwaith paratoi da, a gwirio amseriad y cyflwyniadau
 • Pwysigrwydd cyflwyniadau cyfeillgar i fyfyrwyr, a holi am eu rhaglenni astudiaeth
 • Sicrhau cyfoesedd cynnwys a'i berthnasedd i Gymru
 • Bod yn ymwybodol o gyd-destun yr Ysgol a'r myfyrwyr. Yma ym Mangor rydym yn falch o'n hetifeddiaeth ddwyieithog, a buasem yn disgwyl cyfarchiad syml yn Gymraeg.

Ein diolch i'r myfyrwyr a hwyluswyr staff canlynol a gymerodd ran yn y broses recriwtio:

 • Sophie Burgess (Trydedd Flwyddyn Oedolion)
 • Rebecca Galeandro (Blwyddyn Gyntaf Oedolion)
 • Layna Goodey (Blwyddyn Gyntaf Oedolion)
 • Anita Kellet (Blwyddyn Gyntaf Oedolion)
 • Wai Pak Lam (Ail Flwyddyn Oedolion)
 • Alison Lester-Owen (Staff)
 • Carol Westwell (Staff)
 • Sarah Wynne (Ail Flwyddyn Oedolion)