Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mwy am yr Ysgol

Cyflwyniad

Nod yr Ysgol Gwyddorau Meddygol yw datblygu cyfleoedd ymchwil ac addysg feddygol yn benodol ym Mhrifysgol Bangor a ledled gogledd Cymru yn gyffredinol. Sefydlwyd yr Ysgol yn ffurfiol yn 2007 ar ôl arwyddo cytundeb y flwyddyn flaenorol gyda Phrifysgol Caerdydd i ymuno ag Ysgol Glinigol Gogledd Cymru (NWCS), cydweithrediad o dri Sefydliad Addysg Uwch a thair Ymddiriedolaeth GIG yng ngogledd Cymru.

Ysgol Glinigol Gogledd Cymru

Yr Ysgol Gwyddorau Meddygol sy’n ymgorffori cyfraniad y Brifysgol at Ysgol Glinigol Gogledd Cymru. Y cefndir i Ysgol Glinigol Gogledd Cymru yw bod yr holl addysg feddygol i israddedigion yng Nghymru, tan ychydig flynyddoedd yn ôl, wedi cael ei darparu yn gyfan gwbl yng Nghaerdydd gyda lleoliadau clinigol yn ne neu orllewin Cymru. Mae yna ddiffyg amlwg o leoliadau clinigol wedi bod ar gyfer israddedigion meddygol yng ngogledd Cymru a wnaeth. Yn ei dro, cyfrannodd hyn at y sefyllfa ddiweddar, lle’r oedd pob rhanbarth o’r DU wedi ei gordanysgrifio ar gyfer swyddi hyfforddiant cychwynnol i feddygon iau, ar wahân i ogledd Cymru. Sefydlwyd Ysgol Glinigol Gogledd Cymru gyda’r nod o wella addysg feddygol israddedigion yng ngogledd Cymru drwy ddefnyddio cyllid Llywodraeth y Cynulliad i wella’r cyfleusterau a’r adnoddau dysgu yng ngogledd Cymru. Arweiniodd hyn at grantiau ar gyfer pob un o’r chwe Sefydliad Addysg Uwch a phartneriaid GIG, gyda Phrifysgol Bangor yn derbyn grant o dros £1.5 miliwn ar gyfer costau gweithredol a grant o dros £1 miliwn ar gyfer ehangu Adeilad Brigantia yn rhannol. O ganlyniad, mae Ysgol Glinigol Gogledd Cymru wedi cyflawni’r canlynol hyd yma:

  • Mae Ysgol Glinigol Gogledd Cymru wedi darparu dull cydweithredol sy’n torri tir newydd o fynd i’r afael ag addysg feddygol yng ngogledd Cymru, gan ddod ag amrywiaeth gyfan o bartneriaid ynghyd o’r sectorau iechyd ac addysg o bob rhan o’r ardal.
  • Mae wedi galluogi i Ymddiriedolaethau GIG gogledd Cymru fwy na dyblu nifer y myfyrwyr sy’n gwneud lleoliadau Blwyddyn 4 a 5 yng ngogledd Cymru, o gymharu â 2002/3.
  • Ers i nifer sylweddol o fyfyrwyr meddygol ddechrau hyfforddi yng ngogledd Cymru, cafwyd cynnydd sylweddol mewn swyddi sylfaen a lenwyd gan raddedigion a wnaeth leoliadau yn yr ardal (o gymharu â 1999 pan oedd nifer y lleoliadau’n fychan iawn a’r tair Ymddiriedolaeth yn cael trafferth fawr wrth lenwi’r swyddi hyn).
  • Cafwyd cynnydd mawr yn nifer y ceisiadau ar gyfer swyddi ymgynghorol yn ysbytai gogledd Cymru gan staff meddygol uwch, sy’n cael eu denu i’r ardal gan y cyfleoedd ar gyfer addysgu ac ymchwil y mae’r Ysgol Glinigol yn eu cynnig.
  • Mae Prifysgol Bangor wedi bod yn rhan allweddol o Ysgol Glinigol Gogledd Cymru ond ei chyfraniad addysgol allweddol oedd darparu cyfleoedd i fyfyrwyr meddygol wneud lleoliadau clinigol mewn amgylchedd academaidd. Mae lleoliadau Student Selected Component (SSC) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Blwyddyn 3 a Blwyddyn 5 astudio meysydd o ddiddordeb personol penodol nad ydynt yn rhan o’r maes llafur meddygol ‘craidd’ i israddedigion; mae’r rhain fel rheol ar ffurf project ymchwil ar gyfer hyd at 9 wythnos.

Ysgol Gwyddorau Meddygol

Tra bod dyletswyddau Ysgol Glinigol Gogledd Cymru yn cynnwys gwella’r cyfleoedd ar gyfer addysg feddygol i israddedigion yng ngogledd Cymru, mae gweithgareddau’r Ysgol Gwyddorau Meddygol yn cynnwys y sbectrwm cyfan o gyfleoedd academaidd clinigol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd, yn arbennig ar y cyd ag Ymddiriedolaeth GIG gogledd orllewin Cymru yn Ysbyty Gwynedd. Ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys cynlluniau ar gyfer cymwysterau ôl-radd i feddygon cymwys a gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a seminarau a gweithdai Datblygu Proffesiynol Parhaus (CPD), ond caiff ei ehangu hefyd i gynnwys cyrsiau clinigol i israddedigion a graddau ymsang i israddedigion gyda sefydliadau eraill.

Mae’r Ysgol hefyd yn ganolbwynt newydd ar gyfer ymchwil feddygol yn y Brifysgol. Mae nifer o grwpiau ymchwil glinigol llwyddiannus eisoes ar draws y Brifysgol, ac mae sawl partneriaeth rhwng y GIG ac adrannau academaidd yn y Brifysgol ond mae’r Ysgol Gwyddorau Meddygol yn canolbwyntio’n benodol ar gydweithrediadau ymchwil meddygol yn cynnwys meddygon cymwys wedi eu lleoli naill ai yn y Brifysgol a/neu Ymddiriedolaeth GIG gogledd orllewin Cymru.