Digwyddiadau ar gyfer Ysgolion

Cystadleuaeth ‘Top of the Bench’, 23 Ionawr 2019

Mae'r gystadleuaeth genedlaethol gyffrous hon ym maes cemeg yn golygu cystadlu mewn rownd derfynol ranbarthol (Bangor), sy'n gystadleuaeth cwis gyda thema Cemeg. Caiff pob ysgol gynnig un tîm fydd yn cynnwys dau ddisgybl blwyddyn 9, un blwyddyn 10 ac un blwyddyn 11. Gwahoddir enillwyr rhanbarthol i gymryd rhan yn Rownd Derfynol Genedlaethol y Deyrnas Unedig.

Adolygu Cemeg TGAU, Ebrill 15-24

 Cymorth gydag adolygu ar gyfer TGAU. Trefnir y sesiynau hyn gan Manon Owain, cysylltwch â manon.owain@bangor.ac.uk am ragor o fanylion.

Adolygu Ffiseg a Bioleg TGAU, Ebrill

Trefnir y sesiynau hyn gan Manon Owain, cysylltwch â manon.owain@bangor.ac.uk am ragor o fanylion.

Gŵyl Gemeg Salters, 9 Ebrill

Sefydliad Salters sydd yn gyfrifol am yr ŵyl gemeg hon. Eu bwriad yw hyrwyddo cemeg a’r gwyddorau cysylltiedig ymysg pobl ifanc. Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8.

Ffair UCAS ym Mhrifysgol Bangor - 11  Ebrill

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal Ffair UCAS, am ragor o wybodaeth, gweler: https://www.ucas.com/events/north-west-wales-higher-education-exhibition-339466

Cystadleuaeth Dadansoddwr i Ysgolion - 11 Ebrill 

Rownd ranbarthol Cystadleuaeth Dadansoddwr Ysgolion y Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Gofynnir i dimau gynnal gwahanol fesuriadau dadansoddol ymarferol ar sail problemau sy’n gysylltiedig ag anghenion diwydiannol neu gymdeithasol. Bwriad pob cystadleuaeth yw gosod tasgau anghyfarwydd a chyfarwydd. Trwy hyn, y gobaith yw y bydd y cystadleuwyr yn dysgu sgiliau newydd, a dangos hefyd y wybodaeth, y sgiliau a’r gallu sydd eisoes ganddynt ar gyfer gwyddoniaeth ddadansoddol.  Bydd y rhaglen eleni yn cynnwys cyfle i'ch myfyrwyr ymweld â'r Ffair UCAS a gynhelir ar y campws yr un diwrnod.

Cemeg Fferyllol, 16  a 17  Ionawr

Nid oes rhagor o le ar y digwyddiad hwn, os hoffech gael eich rhoi ar y rhestr aros, cysylltwch â chemistry@bangor.ac.uk.

Mae tua 35,000 tunnell fetrig o Asbirin yn cael eu cynhyrchu a’u defnyddio bob blwyddyn, digon i wneud dros 100 biliwn o dabledi Asbirin arferol bob blwyddyn. Y dyddiau hyn, defnyddir asbirin nid yn unig fel poenladdwr ond dywedir hefyd ei fod yn gweithio’n effeithiol i leihau achosion o glefyd y galon. Cynhelir y gweithdy ymarferol hwn dros ddau ddiwrnod, gyda'r un rhaglen ar y naill ddiwrnod a’r llall, a fydd yn cynnwys:

  • Cyflwyniad i fyfyrwyr Blwyddyn 12 i synthesis un o feddyginiaethau hynaf y byd, sef Asbirin.
  • Dadansoddi purdeb yr asbirin gan ddefnyddio technegau arbenigol na ddefnyddir mohonynt yn yr ysgol. Mae’r digwyddiad eleni yn cynnwys sesiwn Sbectrosgopeg. Yma, caiff disgyblion gyfle i weld sbectrosgopeg MS, Is-goch ac NMR, fydd yn eu paratoi at y modiwl lefel-A Organig ym Mlwyddyn 13. Spectrosgopeg mewn Siwtces

Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanrwst, 2 - 10 Awst

Cynrychiolir Cemeg gan ein staff a'n myfyrwyr yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth. Dewch draw a chymryd rhan mewn gweithgareddau gwyddoniaeth a fydd yn hwyl i'r teulu cyfan.

Ymweliadau ag ysgolion y Rhaglen Dawn a Chyfle

Trefnir y sesiynau hyn gan Manon Owain, cysylltwch â manon.owain@bangor.ac.uk am ragor o fanylion.

Ymweliadau preifat gan ysgolion

Rydym yn fwy na pharod i drefnu i grŵp bychan o’ch ysgol ddod draw i weld ein labordai, ein cyfarpar a’r dechnoleg ddadansoddi ddiweddaraf.

Dyddiau Ymweld UCAS 2019:

Dydd Mercher 20 Chwefror
⁠Dydd Sadwrn 23 Chwefror 
Dydd Sul 24 Mawrth

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn, anfonwch e-bost at chemistry@bangor.ac.uk