Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymchwil yn yr Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Ddearyddiaeth

Yn Ymarfer Asesu Ymchwil 2008 ystyriwyd bod 90% o’n hymchwil o ‘ansawdd ryngwladol’ fan leiaf, yn cynnwys 45% a oedd yn ‘rhagorol yn rhyngwladol’.

Mae gan Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth enw da’n rhyngwladol am ymchwil o’r safon uchaf. Yn ein maes pwnc fe wnaeth Prifysgol Bangor berfformio’n gryf iawn yn Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) 2008 o brifysgolion gwledydd Prydain. Fe wnaethom gyflwyno 35 o staff i’r panel asesu Amaethyddiaeth, gyda’r ymchwil yn cynnwys meysydd Gwyddor Planhigion a Phridd; Ecoleg, Cadwraeth a Rheolaeth Adnoddau Naturiol; a Gwyddor Cnydau a Choedwigoedd. Ystyriodd y panel bod 90% o’n hymchwil o ‘ansawdd ryngwladol’ fan leiaf, yn cynnwys 45% a oedd yn ‘rhagorol yn rhyngwladol’. Roeddem yn arbennig o falch bod canlyniad yr RAE wedi ystyried bod ein holl ‘amgylchedd ymchwil’ yn rhagorol yn rhyngwladol, gan gydnabod ein swyddogaeth bwysig ym maes ymchwil ac addysgu ôl-radd, ac ansawdd uchel iawn ein cyfleusterau ymchwil.

I helpu i roi’r canlyniad hwn mewn cyd-destun, cafodd Prifysgol Bangor sgôr cyfartal â phedair prifysgol arall sy’n adnabyddus am enw da eu gwaith ymchwil ym maes pwnc y panel RAE: Prifysgol Reading a Phrifysgol Newcastle (Amaethyddiaeth) a Phrifysgol Caergrawnt a Phrifysgol Lerpwl (Gwyddor Milfeddygaeth).

Ein cenhadaeth ymchwil yw darparu sail wyddonol i amaethyddiaeth gynaliadwy, coedwigaeth a chadwraeth adnoddau naturiol drwy dri amcan penodol:

  1. Hyrwyddo gwybodaeth o sail amgylcheddol a biolegol defnydd tir drwy ymchwil sylfaenol i wyddor planhigion a phridd
  2. Dylanwadu ar reoli adnoddau naturiol ar gyfer cynhyrchu cynaliadwy ac ansawdd amgylcheddol drwy integreiddio prosesau bioffisegol ac economaidd-gymdeithasol ar y raddfa ecosystem (ecoleg adnoddau naturiol, cadwraeth a rheolaeth)
  3. Rhoi sylw i anghenion dynol am fwyd a deunyddiau drwy hyrwyddo gwybodaeth am eneteg cnydau, systemau cynhyrchu cynaliadwy a nodweddion deunydd planhigion (gwyddor cnydau a choedwigoedd).

Mae agwedd ryngddisgyblaethol gref i’n hymchwil ac mae’n cynnwys cydweithio agos ar draws y disgyblaethau defnydd tir, amgylcheddol, biolegol a chemegol. Edrychwch ar ein Tudalennau Ymchwil cyfredol i gael mwy o wybodaeth am ein gweithgareddau ymchwil.

Cyfleusterau

Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i gynnal ansawdd yr ymchwil a wneir yn SENRGY rydym yn sicrhau bod ein cyfleusterau’n addas i’r dasg.

Partneriaethau a Chydweithwyr

Mae staff o SENRGY yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid, o sefydliadau lleol i sefydliadau yn y DU, Ewrop a byd-eang.

Cyfleoedd Ymchwil

Darllenwch am ein cyfleoedd ymchwil.