Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Deon Colegau a Cyfarwyddwyr Gwasanaethau

Summary of legal responsibilities

Mae'r prif gyfrifoldeb am sicrhau iechyd a diogelwch gweithwyr ac am leihau risgiau i eraill y mae gweithgareddau gwaith yn effeithio arnynt (gan gynnwys aelodau o'r cyhoedd) yn dibynnu ar gyflogwyr (Adrannau 2 a 3 o'r Health and Safety at Work etc Act 1974). 

Y Prifysgol

Mae'r dyletswyddau cyffredinol a roddir trwy Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974, yn cael eu hehangu ymhellach gan y Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith. Mae'r Rheoliadau hyn yn cynnwys y gofyniad i gyflogwyr, sef y Brifysgol a'i Cholegau a'i Adrannau, i:

  • Asesu'r risgiau cysylltiedig â gwaith y mae gweithwyr yn eu hwynebu, a chan bobl nad ydynt yn eu cyflogaeth (myfyrwyr, ymwelwyr, contractwyr).
  • Bod â threfniadau effeithiol ar waith ar gyfer cynllunio, trefnu, rheoli, monitro ac adolygu mesurau ataliol ac amddiffynnol.
  • Penodi pobl gymwys i helpu i gyflawni'r mesurau sydd eu hangen i gydymffurfio â chyfraith iechyd a diogelwch.

  • Rhoi gwybodaeth ddealladwy a pherthnas

Pan fydd corff corfforaethol (y Brifysgol) yn cyflawni trosedd iechyd a diogelwch, a chyflawnwyd y drosedd gyda chydsyniad neu ymoddefiad, neu y gellir ei briodoli i unrhyw esgeulustod ar ran, unrhyw gyfarwyddwr, rheolwr, ysgrifennydd neu swyddog tebyg arall i y corff corfforaethol, yna mae'r person hwnnw (yn ogystal â'r corff corfforaethol) yn agored i gael ei ddwyn ymlaen a'i gosbi (Section 37, Health and Safety at Work etc Act 1974).

Yr Is-Ganghellor

Mae'r Is-Ganghellor yn cael ei ystyried fel rheolwr uchaf y Brifysgol ac felly bydd ganddo rwymedigaeth gyfreithiol sylweddol i weithredu deddfwriaeth a rheolaethau iechyd a diogelwch priodol yn y Brifysgol.

Yr Is-Ganghellor, fel Prif Swyddog Gweithredol y Brifysgol, sydd â chyfrifoldeb cyffredinol (i Gyngor y Brifysgol) am hyrwyddo, gweinyddu a gweithredu Polisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol. Cynorthwyir yr Is-Ganghellor gan y Weithrediaeth a'r Grŵp Tasg Iechyd a Diogelwch.

 

Deoniaid Colegau / Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Proffesiynol

Mae Deoniaid Colegau / Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Proffesiynol yn cael eu hystyried yn uwch reolwyr y Brifysgol ac felly mae ganddyn nhw rwymedigaethau cyfreithiol i weithredu deddfwriaeth yn eich Coleg a'ch Adran. Rhaid i chi, fel Pennaeth Coleg / Adran baratoi, a sicrhau bod eich staff yn gwybod am, bolisi iechyd a diogelwch eich Coleg / Gwasanaethau a bod gennych drefniadau ar waith i roi'r polisi hwn ar waith. Mae eich dogfen polisi iechyd a diogelwch yn ychwanegiad at, ac yn ategu, Polisi Iechyd a Diogelwch y Brifysgol.

Yr holl Staff, Myfyrwyr ac eraill

Mae gan bob aelod o staff ddyletswydd gyfreithiol (o dan Adran 7 Deddf 1974) i gydweithredu â'i gyflogwr ym mhob mater sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch ac i riportio pryderon iechyd a diogelwch. Yn yr un modd, mae gan fyfyrwyr, contractwyr ac aelodau o'r cyhoedd ddyletswydd gyfreithiol hefyd (o dan Adran 8 o Ddeddf 1974) i beidio â rhoi eraill mewn perygl ac i beidio ag ymyrryd ag unrhyw beth a ddarperir er budd iechyd a diogelwch.

Interesting Links: