Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth i Staff

Yn gyntaf, ni ddylid defnyddio iechyd a diogelwch i'ch atal rhag gwneud yr hyn y mae angen i chi ei wneud - dylai fod yn hanfodol i'ch galluogi i wneud hynny, yn ddiogel. Rydym wir yn gobeithio chwalu unrhyw chwedlau neu brofiadau o mewn mannau eraill bod yw iechyd a diogelwch ond yn dweud ‘NA’.

Pan dderbynioch eich pecyn contract gan Adnoddau Dynol, oedd y Llawlyfr Iechyd a Diogelwch Staff wedi'i gynnwys. Mae'r Llawlyfr yn cynnwys rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol ar sicrhau eich iechyd, diogelwch a lles wrth weithio yn y Brifysgol, ac i gael mwy o fanylion am iechyd a diogelwch ar draws meysydd pwnc penodol mae'r Cyswllt A - Z yn lle gwych i ddechrau.

Mae'r Ddolen A - Z yn offeryn llywio arbennig o ddefnyddiol i'ch helpu chi i gynllunio'r hyn rydych chi am ei wneud yn ddiogel ac mae'n dileu'r syniad a ragdybiwyd, yn y rhan fwyaf o achosion, na allwch ei wneud oherwydd bod risg yn bodoli.

Sesiwn Cynefino'r Brifysgol

Pan ddechreuwch yn y Brifysgol gyntaf dylid cael eich gwahodd i Sesiwn Cynefino Staff canolog y Brifysgol a drefnir gan Adnoddau Dynol. Os nad oeddech yn gallu mynychu'r Sesiwn Cynefino canolog yn bersonol, yna mae'n rhaid i chi gwblhau'r fersiwn ar-lein o'r Sesiwn Cynefino Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd i Staff.

Sesiwn Cynefino Lleol

Yna dylai eich Coleg / Gwasanaeth Proffesiynol hefyd ddarparu Sesiwn Cynefino Iechyd a Diogelwch lleol i chi. Bydd hyn yn ymdrin â rheolau a gweithdrefnau lleol o ran trefniadau iechyd, diogelwch ac amgylcheddol ac unrhyw ofynion hyfforddi pellach y gallai fod eu hangen arnoch ar gyfer eich rôl.

Hyfforddiant Offer Sgrin Arddangos (OSA)

Os ydych chi'n un o'r nifer o ddefnyddwyr sgrin yn y Brifysgol, rhaid i chi hefyd gwblhau'r Hyfforddiant OSA ar-lein cyn gynted â phosibl ar ol dechrau, mae hyn er mwyn sicrhau eich bod mor gyffyrddus â phosibl wrth ymgymryd â'ch gwaith.

Rhaid ymgymryd â'r hyfforddiant OSA eto yn rheolaidd neu os ydych chi'n cael problemau iechyd, bydd eich Asesydd OSA lleol yn gallu eich cynghori a'ch helpu gyda hyn.

 

Mae dyletswydd ar y Brifysgol i bob aelod o staff, yn unigol ac ar y cyd, ond mae dyletswydd arnom hefyd i'n gilydd ac i ni ein hunain. Fel aelod o staff, rydych chi'n hanfodol i lwyddiant y Brifysgol ac yn helpu i ddangos ei hymrwymiad i sicrhau nad oes unrhyw un yn cael eu gwneud yn sâl neu'n cael ei niweidio oherwydd y Brifysgol.

Os ydych chi'n dal i fod yn ansicr o unrhyw beth ar ôl edrych drwy'r tudalen A- Z, neu os hoffech ddod i'n gweld, mae croeso i chi gysylltu â ni.