Deon Colegau a Cyfarwyddwyr Gwasanaethau

Asesiadau Risg

Fel man cychwyn, dylai pob Coleg a Gwasanaeth Proffesiynol gael eu hasesiad risg trosolwg (Coleg / Gwasanaethau) eu hunain sy'n ystyried eu rheolaethau ar gyfer siwt o bolisïau'r Brifysgol a gofynion deddfwriaethol cyffredinol. Bydd yr asesiad risg trosolwg hwn hefyd yn tynnu sylw at ble mae angen asesiadau manylach, er enghraifft labordai a gweithgareddau math gwaith maes.

Mae asesiadau risg yn hanfodol i ddeall a rheoli risg, maent hefyd yn rheidrwydd deddfwriaethol. Rhaid adolygu eich asesiad risg trosolwg yn rheolaidd a'i drin fel dogfen fyw, gan newid wrth i gamau gael eu cwblhau ac wrth i wybodaeth newydd ddod i'r amlwg ar reolaethau a risg.

Mae rhagor o wybodaeth am egwyddorion asesu risg i'w gweld isod:

Beth yw asesiad risg?

Nid yw asesiad risg yn ddim mwy nag archwiliad gofalus o'r hyn a allai, yn eich gwaith, achosi niwed i bobl, fel y gallwch bwyso a mesur a ydych wedi cymryd digon o ragofalon neu a ddylech wneud mwy i atal niwed.

Pam mae asesu risg yn bwysig?

Mae rheoli risgiau iechyd a diogelwch yn eich rhoi mewn rheolaeth gan ei fod yn gadael eich Coleg / Gwasanaethau yn llai agored i siawns. Mae asesiad risg yn helpu i atal damweiniau ac afiechyd i chi, eich staff, myfyrwyr ac aelodau'r cyhoedd. Gall damweiniau ac afiechyd ddifetha bywydau a niweidio'ch Coleg / Gwasanaeth hefyd os collir morâl, mae offer yn cael ei ddifrodi, costau yswiriant yn cynyddu, nid yw myfyrwyr yn cofrestru neu mae'n rhaid i chi fynd i'r llys. Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i chi asesu'r risgiau yn eich gweithle fel y gallwch roi cynllun ar waith i reoli'r risgiau.

Beth yw perygl?

Perygl yw unrhyw beth sydd â'r potensial i achosi niwed e.e. absenoldeb rheilen warchod ar sgaffaldiau neu ddelio ag aelodau cyfnewidiol o'r cyhoedd.

Beth yw risg?

Risg yw'r tebygolrwydd y bydd perygl yn achosi niwed penodol i rywun neu rywbeth e.e. os yw'r rheilen warchod ar goll mae'n debygol y bydd gweithiwr adeiladu yn cwympo oddi ar y sgaffaldiau ac yn torri asgwrn, a lle mae'r aelod o'r cyhoedd yn penderfynu ymosod yn gorfforol ar ymchwilydd. Beth yw rheoli risg? Mae Rheoli Risg yn broses sy'n cynnwys asesu'r risgiau sy'n codi yn eich gweithle, rhoi mesurau iechyd a diogelwch synhwyrol ar waith i'w rheoli ac yna sicrhau eu bod yn gweithio'n ymarferol.

Felly sut mae cynnal asesiad risg?

Mae canllawiau'r Brifysgol ar gynnal asesiadau risg yn darparu cyngor syml a hawdd ei ddilyn ar sut i gynnal asesiad risg sylfaenol. Gellir cael cyngor pellach o wefan rheoli risg yr HSE a darperir enghreifftiau o asesiadau risg ar y wefan hon hefyd. Mae cyrsiau hyfforddi ar gael trwy'r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch i chi a'ch staff ar sut i gynnal asesiad risg. Weithiau bydd gofyn i arbenigwyr allanol gynorthwyo i gynhyrchu asesiad risg oherwydd natur unigryw'r perygl neu'r gweithgaredd. Cysylltwch â staff canolog Iechyd a Diogelwch a fydd yn eich helpu yn rhwydd trwy'r broses o gynnal asesiadau risg manwl a throsolwg bot; ffoniwch ni ar 3847 neu e-bostiwch healthandsafety@bangor.ac.uk

saesneg yn unig yma:

What do "ALARP" and "SFAIRP" mean?

You may come across these abbreviations. ALARP stands for "as low as reasonably practicable" and SFAIRP stands for "so far as is reasonably practicable". In essence, these are the same; however, SFAIRP is the term most often used in the Health and Safety at Work etc Act and in Regulations, and; ALARP is the term used by risk practitioners.

What does "reasonably practicable" mean?

This means that you have to take action to control the health and safety risks in your workplace except where the cost (in terms of time and effort as well as money) of doing so is "grossly disproportionate" to the reduction in the risk. You can work this out for yourself, or you can simply apply accepted good practice.