Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Iechyd a Diogelwch Anabledd

Mae Iechyd a Diogelwch wedi paratoi dogfen 'Mynd o Gwmpas Prifysgol Bangor' ac rydym yn gobeithio y bydd yn galluogi staff / myfyrwyr i ymgyfarwyddo â chynllun y Campws, cyfleusterau ac ati.


Caiff iechyd a diogelwch yn aml ei ystyried fel esgus i rwystro pobl rhag gwneud rhywbeth. Yn anffodus, gall hyn hefyd fod yn wir yn achos myfyrwyr anabl, yn enwedig pan fo pobl yn gweithredu’n annoeth er gwaethaf eu bwriadau da. Mae hyn yn aml yn deillio o ddiffyg dealltwriaeth am yr hyn y gall unigolyn ei wneud a sut y mae hyn yn cyd-fynd ag anghenion academaidd.

Gall ein diffyg profiad effeithio ar ein penderfyniadau, gan arwain at osod cyfyngiadau rhy lym, pan nad oes eu hangen mewn gwirionedd.

Nod y llyfryn sydd ynghlwm yw rhoi gwybodaeth a chyngor dealladwy i helpu myfyrwyr anabl a’r ysgolion/colegau. Mae hefyd yn cynnwys enghreifftiau o addasiadau a wnaed yn y gorffennol i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cymryd rhan lawn yn y cwrs.

Cynlluniau Personol Dianc mewn Argyfwng

Yn ogystal, mae’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn paratoi Cynlluniau Personol Dianc mewn Argyfwng (PEEPs) i staff a myfyrwyr. 

Mae PEEPS yn un o ofynion Polisi Diogelwch Tân y Brifysgol ac mae eu hangen ar gyfer y myfyrwyr, staff a’r ymwelwyr hynny a fyddai’n cael trafferth mynd allan o adeilad mewn argyfwng o bosibl.  Bydd y Gwasanaethau Anabledd yn rhoi gwybod i Suzanne Barnes, y Swyddog Cefnogi Iechyd a Diogelwch, bod angen PEEP ar gyfer myfyriwr.  Dylai Adnoddau Dynol neu Golegau / Adrannau roi gwybod i’r Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch os oes ar aelod staff angen PEEP.

Pan fo ar fyfyriwr angen PEEP, bydd Suzanne Barnes yn trefnu i gyfarfod â’r myfyriwr i nodi pa drefniadau y gellir eu rhoi mewn grym ar gyfer yr ardaloedd y bydd y myfyriwr yn ymweld â nhw fel rhan o’i astudiaethau a / neu eu Neuadd Breswyl.  Ar ôl cytuno ar y cynllun gyda’r myfyriwr, anfonir copi ohono i’r Gwasanaethau Anabledd a fydd yn anfon copi ffurfiol at y myfyriwr, Cyswllt Anabledd y myfyriwr, ac os oes angen, y Swyddfa Neuaddau.

Os oes ar aelod staff angen PEEP, bydd Suzanne yn cyfarfod â’r aelod staff a staff perthnasol y Coleg / Adran e.e. Rheolwr Llinell i drafod trefniadau priodol a pharatoi Cynllun os oes angen.

 

Mae’n bwysig bod y Cynlluniau hyn yn cael eu hadolygu gan y sawl y rhoddir nhw iddo, i sicrhau bod y ddogfen yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf e.e. newid mewn lleoliad.