Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoli Contractwyr, Peirianwyr Gwasanaeth ac Ymgynghorwyr

Contractwyr Gwasanaeth a Pheirianwyr Arbenigol

Bryd i'w gilydd, bydd lawer o Golegau, Ysgolion a Gwasanaethau Proffesiynol yn angen cymorth gan Gontractwyr Gwasanaeth arbenigol, fel Gwneuthurwr neu Beirianwyr Gwasanaeth. Mewn llawer o achosion mae'r opsiynau o ran pwy sy'n cael eu penodi yn gyfyngedig, a dim ond y gwneuthurwr neu'r arbenigwr sy'n gallu nodi a datrys nam neu fater.

Atgoffir Colegau, Ysgolion a Gwasanaethau Proffesiynol eu bod yn gyffredinol gyfrifol am yr holl gontractwyr y maent yn eu comisiynu ac felly dylent sicrhau eu bod yn darparu'n briodol:

 • gwybodaeth cyn ymweliad â'r safle (megis mynediad a manylion risgiau iechyd neu ddiogelwch lleol)

 • gwybodaeth wrth gyrraedd (megis trefniadau tân ac argyfwng, ac unrhyw reolau / protocolau lleol neu Brifysgol cymwys)
 • mynd a'r peiriannydd i'r eitem o offer, gan gytuno ar oruchwyliaeth a chymorth pellach fel sy'n briodol i'r lefel risg bosibl

Nid oes disgwyl i chi ddeall yn llawn na bod yn gyfrifol am y risgiau y gall y Peiriannydd fod yn agored iddynt oherwydd eu gwaith gwirioneddol ar yr offer, ond dylech allu nodi a yw'r Peiriannydd yn gweithio'n ddiogel ac ymateb yn unol â hynny.

Ar gyfer contractau Gwasanaeth parhaus, argymhellir cyfnewid gwybodaeth iechyd a diogelwch yn ffurfiol, gan gynnwys derbyn y Weithdrefn Weithredu Safonol (SOP) a chopi o'r dystysgrif Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gan y contractwr.

Mewn rhai meysydd, fel labordai Biolegol (CL2) a Ymbelydredd, bydd angen cynghori'r contractwr yn ffurfiol (trwy Drwydded / Awdurdodi) bod yr ardal i weithio arni yn rhydd o risg halogiad, ac ati.

Pwysleisir y dylai'r rheolaethau a ddefnyddir adlewyrchu lefel y risg bosibl, y mwyaf yw'r potensial, y mwyaf yw'r lefel fetio a rheolaeth y dylech ei gweithredu.

Ymgynghorwyr a Chynghorwyr (nid adeiladu / ystadau)

Pan fydd Colegau, Ysgolion, Adrannau ac Uwch Swyddogion yn cyflogi Ymgynghorwyr arbenigol i wneud gwaith yn y Brifysgol bydd ganddynt rai cyfrifoldebau iechyd a diogelwch, tuag at yr Ymgynghorydd ac at y Brifysgol.

Cyn ei benodi mae'n bwysig bod cymhwysedd yr Ymgynghorydd i gyflawni'r gwaith yn cael ei asesu; yn benodol, gan ystyried (y mae eu manylion yn adlewyrchu effaith bosibl) eu hymwybyddiaeth o oblygiadau iechyd a diogelwch posibl eu gwaith a / neu eu hargymhellion.

Yn dilyn penodi, daw prosesau yn fwy cyfarwydd a syml ac yn aml byddant yn adlewyrchu'r trefniadau presennol ar gyfer academyddion sy'n ymweld neu ymwelwyr dydd. Er enghraifft, lle nad yw'r Ymgynghorydd yn gwneud mwy o waith yn y Brifysgol na mynychu cyfarfodydd neu eistedd mewn swyddfa yna ni fyddai unrhyw wybodaeth arwyddocaol yn cael ei chyfnewid fel rheol, heblaw am weithdrefnau brys lleol (e.e. cymorth cyntaf a gwacáu tân). Os yw'r Ymgynghorydd am gynnal ymweliadau safle neu weithgaredd ymchwilio, ac ati, yna dylai'r adran / unigolyn penodi hefyd:

 • darparu cyngor a gwybodaeth ysgrifenedig a / neu lafar addas, gan gynnwys trefniadau brys a chyfyngiadau mynediad

 • cytuno ar ddull ar gyfer cadarnhau lleoliad / presenoldeb yr Ymgynghorydd ar y safle (arwyddo i mewn / allan)
 • gofyn i'r Ymgynghorydd gopi o'u gweithdrefn weithredu safonol (SOP), wedi'i haddasu os oes angen, ar gyfer eu hymweliadau / gwaith safle

Contractwyr ac Ymgynghorwyr Adeiladu / Ystadau

Mae gan Wasanaethau Eiddo a Champws (PACS) weithdrefnau ar waith i:

 • Sicrhau cymhwysedd contractwyr a benodir i wneud gwaith yn y Brifysgol
 • Gwella manylebau gwaith i sicrhau bod y Brifysgol yn cael yr union beth y mae ei eisiau
 • Gwella cyfathrebu gwybodaeth am y maes gwaith i wella'r rhyngweithio rhwng gweithgareddau contractiwr a Phrifysgol
 • Gwella rheolaeth contractwyr unwaith ar y safle
 • Monitro ac adolygu perfformiad contractwr yn ffurfiol
 • Cod Ymarfer Contractwr PACS # o dan adolygiad # ( a roddir i gontractwyr )

Os oes gennych unrhyw bryder ynghylch awdurdod neu quanlity / diogelwch gwaith unrhyw gontractwr, cysylltwch â PACS.