Diogelwch Ymbelydredd

Pwy ddylai gymryd rhan?

Pawb sy'n bwriadu defnyddio isotopau-radio.

NODWCH: Nid ydym yn cynnig cyrsiau i bobl allanol sydd ddim yn staff y Brifysgol.

Amcan y gweithdy


Rhoi hyfforddiant ar y Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (1999), Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010, Polisi Prifysgol Bangor ar Ymbelydredd Ïoneiddio a diogelwch radiolegol sylfaenol.

Manteision y gweithdy

Erbyn diwedd y sesiwn hon dylech allu:

Gwneud hyfforddiant pellach, a ddarperir gan y Goruchwyliwr Gwarchod rhag Ymbelydredd perthnasol, sy'n cynnwys Rheolau Lleol a dulliau diogel o weithio gyda ffynonellau agored o ymbelydredd ïoneiddio.

Cynnwys


1) Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010 a’i pherthnasedd i weithio ym Mhrifysgol Bangor
2) Awdurdodiadau Prifysgol Bangor dan RSA 1993 a gofynion o ran cadw cofnodion, cael gwared ar wastraff a labelu samplau
3) Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (1999)
4) Peryglon ymbelydredd mewnol ac allanol
5) Lleihau dod i gysylltiad ag ymbelydredd cyn belled ag y bo'n ymarferol bosibl (ALARP)
6) Monitro llygredd i unigolion a mannau gwaith
7) Dosimetreg personol
8) Cyflwyniad i reolau lleol

Hyd

2 - 3 awr


Dulliau Dysgu

Unigolion neu grwpiau bach (dim mwy na 4). Tiwtorial a sesiwn holi ac ateb.

Asesu

Nid yw'r cwrs wedi'i asesu.

Dyddiadau’r Cwrs


I drefnu cwrs i'ch Coleg / Adran neu i fynd ar gwrs cysylltwch â ni ar 3847 neu anfonwch neges e-bost atom iechydadiogelwch@bangor.ac.uk