Proffiliau Alumni

EIN ALUMNI

Tasmin Lofthouse

Llun o Alumni Tasmin Lofthouse

“Helpodd Prifysgol Bangor i feithrin fy ysbryd entrepreneuraidd”

Sefydlodd Tasmin Lofthouse (Seicoleg, 2014) ei hasiantaeth farchnata ei hun ar ôl darganfod ei hangerdd dros Seicoleg y Defnyddwyr ym Mangor.

Michelle Daniel

Michelle Daniel a staff y cwmni

“Rhoddodd Bangor lawer o gyfleoedd i mi”

 Ar ôl gweld bwlch yn y farchnad am anrhegion moethus ar-lein, aeth Michelle Daniel (Ffrangeg ac Astudiaethau Busnes, 2009) ymlaen i fod yn gyd-sylfaenydd cwmni anrhegion ar-lein.

Jacquie Bloese

Jacquie Bloese author photo by Emma Croman.jpg

“Mae fy ffrindiau o Fangor ymhlith y rhai agosaf hyd heddiw.”

Mae angerdd i ysgrifennu creadigol a gyrfa mewn addysg a chyhoeddi llyfrau wedi arwain at gytundeb am ddau lyfr i Jacquie Bloese (Llenyddiaeth Saesneg a Ffrangeg, 1993).

Darllen mwy am Jacquie
 

 

Ryan Eddowes

Saethiad Pen o Ryan Eddows

Rydw i’n dathlu 10 mlynedd o weithio gydag anifeiliaid ar ol gael gwybod gan arbenigwyr meddygol na fyddai bywyd o weithio gydag anifeiliaid yn bosibl

Mae cyn-fyfyriwr Ryan Eddowes (Swoleg Gyda Herpetoleg, 2015) yn codi ymwybyddiaeth o gyflwr troed glwb a Save the Rhino drwy her codi arian ar yr Arfordir Jwrasig

Tom Hindle

Llun o Tom Hindle Awdur

"Byddwn yn aml yn troi at y sgript yn fy ystafell ar Safle Ffriddoedd"

 O Brif Adeilad y Celfyddydau i Penguin Random House: Sut gwnaeth Bangor Tom Hindle (Saesneg, 2014) yn awdur.

Yr Athro John Porter

Proffil Alumni John Porter

"Newidiodd Bangor fy mywyd a'i roi ar lwybr a olygai yn y bôn fy mod yn cael fy nhalu am weithio ar fy hobi"

Cafodd Alumnus a Cymrodyr er Anrhydedd Prifysgol BangorYr Athro Dr John Porter (Botaneg Amaethyddol, 1976 a PhD Bioleg Planhigion, 1981) gyrfa fel gwyddonydd ym maes ecoleg a ffisioleg cnydau, modelu biolegol ac ecoleg amaethyddol.

Pete Atkinson

Pete Atkinson

"Dysgais sut i ddeifio yn y gaeaf, mewn siwt wlyb roeddwn wedi ei wneud fy hun..."

O Fangor i Phuket, mae gyrfa ffotograffig Pete Atkinson (Swoleg gyda Swoleg y Môr, 1978) wedi mynd ag ef ledled y byd.

Gareth Newman

Llun o Gareth Newman

"Chwaraeodd Prifysgol Bangor ran sylweddol wrth lunio fy ngyrfa, flynyddoedd lawer cyn imi ddod yn fyfyriwr yno."

Mae Gareth Newman (Cerddoriaeth, 1977) wedi mynd ymlaen i fod yn un o bencampwyr baswn y DU.

Jamie Smith

Proffil Jamie Smith

“Rhoddodd fy nghyfnod ym Mhrifysgol Bangor gymaint o hyder, annibyniaeth a chred yn fy ngallu fy hun i mi”

Arweiniodd gradd mewn Hanes gyda Newyddiaduraeth (2006) ym Mangor i Jamie Smith gyflawni ei freuddwyd oes o ysgrifennu a chyhoeddi nofel.

Chris Dennis

Llun proffil Chris Dennis

"Mae gennyf atgofion melys iawn o astudio yng nghorsydd Ynys Môn ac Eryri"

Bu Bangor yn amgylchedd perffaith i Chris Dennis (Ecoleg Daear a Môr Gymhwysol, 2011) ddilyn ei ddiddordeb mewn natur.

Chloe Roberts

Chloe Roberts

“Fe wnaeth fy lleoliad nyrsio yn Pokhara fy helpu i fod yn well Nyrs ac roedd yn gymorth i’m paratoi at weithio trwy bandemig COVID-19”

Fel rhan o'i chwrs Nyrsio, aeth Chloe Roberts (Nyrsio, 2020) i Pokhara, Nepal ar leoliad tramor.

Ian Gray

Ian Gray

"Fe wnaeth Bangor fy helpu i osod sylfaen ar gyfer dysgu gydol oes a dysgu'r angen am foeseg waith frwd"

Chwaraeodd clwb pêl-droed y Brifysgol ran fawr ym mhrofiad myfyriwr Ian Gray (Economeg, 1973).

David Scarisbrick

David Scarisbrick

"Cafodd fy ngwraig a fi ein dêt cyntaf yn y caffi ar ben draw Pier Bangor!"

Arweiniodd astudio Botaneg Amaethyddol ym Mangor i yrfa yn y maes i David Scarisbrick (Botaneg Amaethyddol, 1965).

Matt Ruglys

Matt Ruglys

“Roedd gen i freuddwydion o fod y Jacques Cousteau nesaf”

Yn ystod ei yrfa yn y Llynges Frenhinol, daethMatt Ruglys (Sŵoleg gyda Sŵoleg Môr, 1978) yn ddyn camera bywyd gwyllt tanddwr ar brosiectau fel Blue Planet.

Tony Vickers-Byrne

Tony Vickers-Byrne

"...gadael Bangor a symud i Lundain oedd y penderfyniad anoddaf i mi orfod ei wneud erioed ac rwy'n dal i feddwl am fy nghyfnod yn y brifysgol ac am fyw yn Eryri bob dydd."

Pedwardeg mlynedd ar ôl gadael Bangor, mae Tony Vickers-Byrne (Saesneg a Drama 1981 a TAR 1982) dal i garu Gogledd Cymru.

Peter Curle

Peter Curle

“Arweiniais y tîm i ennill y llwy bren ym Mhencampwriaeth Prifysgolion Cymru!”


Mae Pete Curle (Cemeg, Biocemeg a Gwyddor Pridd ,1968) yn rhannu ei atgofion o chwaraeon ym Mangor

Peter Mongomery

Alumni Peter Montgomery

"Gwnaeth y cwrs i mi deimlo'n iau nag yr oeddwn ar y pryd, ac roedd yr her wrth fodd fy nghalon"

Yn ei bumdegau, dychwelodd Peter Montgomery (Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol, 2002) i addysg i astudio ym Mhrifysgol Bangor.

 

Amelie Edwards

Alumni Amelie Edwards

“Roeddwn i'n gwybod mai Bangor oedd y lle i mi ac nid oeddwn yn mynd i unman arall!”

Dilynodd Amelie Edwards (Hanes Canoloesol a Modern Cynnar, 2012) llwybr ysgrifennu ac actio ar ôl ei hamser yng Nghymdeithas Ddrama Saesneg Bangor.

Tim Hill

Alumni Tim Hill

"Cafodd Bangor ddylanwad mawr ar fy mywyd"

Mae Alumnus Tim Hill (Economeg, 1970) wedi cofnodi stori ei fywyd, yn cwmpasu ei gyfuniad o gefndiroedd, crefyddau, teithiau yn yr America a bywyd yn y Caribî.

Neville Powell

Neville Powell

"Fy atgofion am fywyd Prifysgol ym Mangor yn dilyn y rhyfel."

Graddiodd Neville Powell yn 1950. Darllenwch ei atgofion o fywyd y Brifysgol dros 70 mlynedd yn ôl.

Pippa Joyner

Pippa Joyner

"Agorodd Bangor gymaint o gyfleoedd i mi"

Mae Pippa Joyner (Ffrangeg, 1996) wedi dod yn awdur cyhoeddedig, wedi'i hysbrydoli gan ei hamser ym Mangor.
 

Graeme Patterson

Graeme Patterson

“Rwy’n fythol ddiolchgar i’r Brifysgol a’r Ddinas am y profiadau arbennig a'r gwybodaeth rwy’n ei defnyddio hyd heddiw.”

Mae Graeme Patterson (Botaneg gyda Botaneg y Môr, 1978) yn rhannu ei atgofion o'i fywyd fel myfyriwr yn y 1970au.

Gaz Thomas

Gaz Williams

“Mi fedrwch chi gyflawni llawer iawn o ganolbwyntio ac ymdrechu'n gyson”

"Sefydlais fy musnes yn fy amser hamdden tra roeddwn yn gwneud astudiaethau ôl-radd ym Mangor"

Gillian a John Taylor

Gillian and John Taylor

Cwpl yn dathlu hanner can mlynedd o briodas ar ôl cwrdd yn fyfyrwyr ym Mangor

Mae Tim, mab Gillian Taylor (nee Kendall) (Mathemateg, 1970) a John Taylor (Mathemateg MSc, 1970 a PhD Cymraeg, 2012) yn rhannu eu stori, a dechreuodd ym Mangor. 

Sara Rawoot

Sara Rawoot

“Fy mhedair blynedd ym Mangor oedd pedair blynedd orau fy mywyd addysgol”

Sara Rawoot (Seicoleg gyda Niwroseicoleg, 2019) yn nes at gyflawni ei breuddwydion ar ôl gorffen ei radd ym Mhrifysgol Bangor.

Ingrid, Nina a Helen

Nina, Helen and Ingrid

Dychwelodd tri o gyn-fyfyrwyr i Fangor i nodi 35 mlynedd ers graddio

Mae Ingrid Abrahams (Astudiaethau Beiblaidd, 1985), Nina Dhanoa (Biocemeg, 1985) a Helen Charles (Hanes, 1984) yn rhannu manylion am eu haduniad ym Mangor.

Liz Boakes

Liz Boakes

“Pwy sy'n dweud nad yw gwyddoniaeth a'r celfyddydau'n cymysgu?"

Mae'r cyn-fyfyriwr o Ynys Manaw yn dweud wrthym am ei llwyddiant ysgrifennu yn ystod cyfnod y clo. 

 

Tom Kidger

Tom Kidger

“Bangor blannodd hedyn fy ngyrfa”

Tom Kidger (Coedamaeth gyda Rheolaeth Busnes, 2003) yw brif werthwr coed Nadolig go iawn ar-lein yn y DU.

Jonathan Doherty

Jonathan Doherty

"Yn dathlu 40 mlynedd ers i ni gyrraedd Bangor ym 1979"

Mae Jonathan Doherty (Addysg gydag Addysg Gorfforol, 1982) yn rhannu ei aduniad diweddar hefo ni

Jason Owen

Jason Owen

Alumnus yn chwarae cynghrair rygbi cadair olwyn i Gymru

Mae Jason Owen (Addysg Gorfforol ac Addysg Awyr Agored, 1997) yn rhoi cant y cant i’w wlad!

Graham Newman

Graham Newman

Graham Newman (Mathemateg, 1976)

Dyma atgofion Graham Newman o'i gyfnod yn y Brifysgol.

David Walker

David Walker

Reichel, Regatas a Wythnos Rag

Graddiodd David Walker o Fangor ym 1960 gyda BSc (Anrhydedd) mewn Sŵoleg. Yma mae'n rhannu rhai o'i atgofion o'i gyfnod fel myfyriwr.

Geoff Tompkinson

Geoff Tompkinson

“Fy Mywyd Trwy’r Lens”

Am fwy na 35 o flynyddoedd bu'r cyn-fyfyriwr Geoff Tompkinson yn teithio'r byd fel ffotograffydd a chynhyrchydd fideos treigl amser.

Susie Thompson

Susie Thompson

Gradd Seicoleg cyn-fyfyriwr o Fangor yn mynd â hi i bencadlys Facebook

Cewch hyd i rai a raddiodd o Fangor yn gweithio ym mhob cwmni mawr ar draws y byd.

Mae Facebook, cwmni cyfryngau cymdeithasol mwyaf y byd, yn gartref i Susie Thompson, a raddiodd mewn Seicoleg yn 2004, ac a ddaeth o hyd i'w swydd ddelfrydol yng Nghaliffornia.

ALUMNI Y FLWYDDYN

Frankie Hoboro

Frankie Hoboro

Alumnus y Flwyddyn 2019

Cafodd Frankie Hobro (MSc Gwarchod Amgylchedd y Môr, 2002) ei henwi fel Alumnus y Flwyddyn 2019 yn ystod seremoni raddio'r Ysgol Gwyddorau Eigion.

Yingying Liu

Yingying Liu gyda'r Athro Andrew Edwards

Alumnus y Flwyddyn Tsieina 2019

Llongyfarchiadau i Yingying Liu sydd wedi cael ei henwi fel Alumnus y Flwyddyn Tsieina Prifysgol Bangor 2019. 

Gwilym Rees-Jones

Gwilym Rees-Jones

Alumnus y Flwyddyn 2018

Ym mis Gorffennaf 2018, cyflwynwyd gwobr Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor i Gwilym Rees-Jones (Mathemateg, 1963). Mae gwobr Alumnus y Flwyddyn yn cydnabod llwyddiannau ein alumni, gan gydnabod y rhai sydd wedi rhagori yn eu gyrfa ddewisol ac sy'n parhau i ymgysylltu â'u Prifysgol

Michelle Han

Michelle Han

Alumnus y Flwyddyn Tsieina 2018

Cyflwynodd yr Athro Andrew Edwards, Deon Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, wobr Alumnus y Flwyddyn Tsieina i Michelle Han (MBA, 2004) yn ystod aduniad alumni yn Shanghai.

Ray Footman

Ray Footman

Alumnus y Flwyddyn 2017

Ray Footman yw Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor 2017. Mae gwobr Alumnus y Flwyddyn yn cydnabod llwyddiannau ein graddedigion, yn broffesiynol ac yn bersonol, ac yn tynnu sylw arbennig at y rhai sydd wedi dewis parhau i ymwneud â'u hen brifysgol a rhoi'n ôl i'r brifysgol, naill ai trwy wasanaeth, dyngarwch, neu'r ddau.

Mohamed Al-Mahroos

Mohammed Al-Mahroos

Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor / BIBF 2018

Enwyd Mohamed Al-Mahroos (Bancio a Chyllid, 2012) yn Alumnus y Flwyddyn Bangor / BIBF ym mis Medi 2018.

Mohamed Hasan

Mohamed Ashoor

Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor/ BIBF 2017

Daeth i Brifysgol Bangor i gwblhau ei radd BA (Anrh) mewn Astudiaethau Busnes a Chyllid yn y flwyddyn academaidd 2010-11 ac enillodd radd 2:1.

Yangjing Wu

Yanjing Wu

Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor Tsieina 2017

Yangjing yw ail Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor Tsieina ac ef enillodd y wobr yn 2017. Yanjing oedd y myfyriwr cyntaf o Tsieina i astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Oherwydd Bangor

Ydych chi'n credu na fyddech chi lle rydych chi heddiw oni bai am eich amser ym Mangor? Oes gennych chi atgof arbennig o le neu ddigwyddiad yn y Brifysgol sydd wedi aros gyda chi? A wnaethoch chi gyfeillion oes yno, sefydlu traddodiadau neu gyfarfod â’ch cymar?

Darllenwch rai o straeon ein cyn-fyfyrwyr ynglŷn â pham mae Prifysgol Bangor yn golygu cymaint iddyn nhw a lle maen nhw heddiw 'Oherwydd Bangor'.

Huw Edwards - Cymrawd er Anrhydedd

Cymrodyr Er Anrhydedd

Mae Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn anrhydedd tra phwysig y mae'r Brifysgol yn ei rhoi'n flynyddol i unigolion o fri sydd â chysylltiad â’r Brifysgol neu â Chymru, ac sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig yn eu gwahanol feysydd. Rydym yn arbennig o falch o'n Cymrodyr er Anrhydedd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?