Proffiliau Alumni

EIN ALUMNI

Yr Athro Robert Akello / Prof. Robert Akello

Robert Jallan’go Akello

"Ymgeisiais am Ysgoloriaeth y Gymanwlad, lwyddais yn y cyfweliad a chefais ysgoloriaeth i fynd i'r Deyrnas Unedig"

Cafodd yr Athro Akello groeso cynnes ar ei ddyfodiad i Fangor fel myfyriwr rhyngwladol yn 1974

Ashleigh Smith smiling

Ashleigh Smith

"Roeddwn wrth fy modd â'r cwrs, yn enwedig y modiwl seicoleg esblygiadol, a'r bobl anhygoel y gwnes i gyfarfod â nhw"

Gwnaeth Ashleigh Smith y mwyaf o’i hamser fel myfyriwr ac mae bellach yn gweithio yn y maes yr oedd wedi bod yn breuddwydio amdano.

Headshot of Maria-Sosanna Vasileiou

Maria-Sosanna Vasileiou

"Roeddwn yn hynod ffodus i fod yn rhan o gymuned academaidd fywiog"

Mae Maria-Sosanna Vasileiou (MA Ieithyddiaeth Gymhwysol ar gyfer TEFL, 2021) yn mwynhau ei swydd ddelfrydol yn dysgu Saesneg i blant ifanc yng Ngwlad Groeg.

Richard Williams smiling

Richard Alun Williams

"Mae clogyn academaidd Bangor yn llawer mwy cyffyrddus na chlogyn academaidd Efrog!"

Ar ôl graddio o Fangor, daeth Richard Williams (Biocemeg, 1998) o hyd i'w gilfach drwy astudio mewn gwahanol sefydliadau.

Image of Ellinor Shore smiling

Ellinor Shore

"Agorodd Prifysgol Bangor fyd o gyfleoedd imi"

Dilynodd Ellinor Shore (Gwyddoniaeth Fiofeddygol, 2020) ei gyrfa ym maes gwyddoniaeth ar ôl ennill ei BSc ym Mangor.

Toby Dixon

Toby Dixon

"Gall entrepreneuriaid fod yn raddedigion hefyd"

Daeth Toby Dixon, miliynydd a wnaeth ei ffortiwn ei hun ac sydd bellach yn sylfaenydd cronfa ecwiti preifat, i Brifysgol Bangor i astudio Astudiaethau Busnes a Marchnata.

Grwp o nyrsus yn siarad

Cyn-fyfyrwyr yn y GIG

Ar ben-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 75 oed, mae ein Hysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd yn dathlu ein cyn-fyfyrwyr a'r GIG.

Alan Crofts

Alan Crofts

Aeth y cyn-fyfyriwr Dr Alan Crofts, a fu’n fyfyriwr israddedig Biocemeg ym Mangor, ymlaen i chwilio am antur ar ôl gadael y Brifysgol yn 1990.

Image of Lauren Evans smiling

Lauren Evans

"Rwy’n ddiolchgar am y profiadau a’r ffrindiau gydol oes a wnes i ym Mhrifysgol Bangor"

Ymgollodd Lauren Evans (Athroniaeth a Chrefydd, 2017) ym mywyd myfyrwyr Bangor.

Prof. Julian Evans and his son in woodland

Yr Athro Julian Evans OBE

"Mae'n debyg mai ychydig iawn o gyn-fyfyrwyr a all hawlio eu bod yn dal i weithio ar eu pwnc ymchwil PhD hanner can mlynedd ar ôl ennill y radd honno."

O Fangor i Swaziland, dyma’r Athro Julian Evans (Coedwigaeth, 1968, PhD Coedwigaeth, 1972 a DSc Coedwigaeth, 1988) yn adrodd hanes ei hanner canrif o ymchwil mewn Coedwigaeth.

Headshot of Adrian Lee

Adrian Lee

"Os oes unrhyw fyfyrwyr hŷn yn ystyried dychwelyd i'r brifysgol, yna Prifysgol Bangor yw'r lle i fod. Fel maen nhw'n dweud, dydy hi byth yn rhy hwyr i ddysgu."

Er ei fod yn ei chwe degau, daeth Adrian i Fangor i astudio am MA ac ymdrochi’n llwyr ym mywyd myfyrwyr.

Lilian Balatsou

Lilian Balatsou

"Byddaf pob amser yn trysori fy amser ym Mhrifysgol Bangor"

Enillodd Lilian Balatsou wobr Gweithredu Gymdeithasol 2023 StudyUK Alumni y Cyngor Prydeinig yng Ngwlad Groeg ym mis Mawrth.

Black and white image of Zoe Perrenoud

Zoe Perrenoud

"Roeddwn i eisiau rhoi'r cyfle gorau posibl i mi fy hun i ddod yn awdur, ac roedd Bangor yn ymddangos fel lle da i ddechrau."

Fe wnaeth penderfyniad Zoe i aros ym Mhrifysgol Bangor i astudio ei MA ei gosod ar y llwybr i fod yn awdur cyhoeddedig.

Headshot of James Donaldson

James Donaldson

"Roeddwn eisiau bod yn therapydd gwell; ond credaf fod y cwrs Meistr wedi helpu i ffurfio unigolyn llawnach a byddaf yn dragwyddol ddiolchgar am hynny."

Gofynnwyd i James Donaldson fod yn rhan o 'Reunion Hotel' y BBC yn dilyn ei MSc mewn Cwnsela ym Mhrifysgol Bangor.

Llun o Alumni Clive Donovan

Clive Donovan

"Rwy'n meddwl bod fy nhiwtoriaid a’m hathrawon i gyd yn ecsentrig yn eu ffordd eu hunain!"

Y bardd Clive Donovan (Celfyddydau, 1969) yn rhannu ei atgofion o'i amser yn fyfyriwr ym Mangor ar ddiwedd y 1960au.

An image of Christian walking on a costal path

Christian M.

"I unrhyw un yn eu 30au sydd eisiau newid cwrs eu bywyd, Bangor yn bendant yw’r lle i ddod!”

Ysbrydolodd pandemig Covid Christian M. (TAR mewn Ffiseg gydag Addysg Awyr Agored, 2022) i newid llwybr ei yrfa ac mae wrth ei fodd!

Proffil Alumni John Porter

Proffiliau Alumni Yr Athro John Porter

"Newidiodd Bangor fy mywyd a'i roi ar lwybr a olygai yn y bôn fy mod yn cael fy nhalu am weithio ar fy hobi" 

Cafodd Alumnus a Cymrodyr er Anrhydedd Prifysgol BangorYr Athro Dr John Porter (Botaneg Amaethyddol, 1976 a PhD Bioleg Planhigion, 1981) gyrfa fel gwyddonydd ym maes ecoleg a ffisioleg cnydau, modelu biolegol ac ecoleg amaethyddol.

Llun o Alumni Tasmin Lofthouse

Tasmin Lofthouse

 “Helpodd Prifysgol Bangor i feithrin fy ysbryd entrepreneuraidd” 

Sefydlodd Tasmin Lofthouse (Seicoleg, 2014) ei hasiantaeth farchnata ei hun ar ôl darganfod ei hangerdd dros Seicoleg y Defnyddwyr ym Mangor.

Llun o Alumni James Otai

James Otai

"Roedd y profiad o astudio ym Mhrifysgol Bangor yn un gwefreiddiol"

Dewisodd James Otai (MSc Rheolaeth Amgylcheddol a Busnes, 2020) ddod i Fangor i barhau ei addysg er mwyn datblygu ei waith gyda’i fenter gymdeithasol yn Uganda.

Jacquie Bloese author photo by Emma Croman.jpg

Jacquie Bloese

“Mae fy ffrindiau o Fangor ymhlith y rhai agosaf hyd heddiw.”

Mae angerdd i ysgrifennu creadigol a gyrfa mewn addysg a chyhoeddi llyfrau wedi arwain at gytundeb am ddau lyfr i Jacquie Bloese (Llenyddiaeth Saesneg a Ffrangeg, 1993).

Michelle Daniel a staff y cwmni

Michelle Daniel

“Rhoddodd Bangor lawer o gyfleoedd i mi” 

Ar ôl gweld bwlch yn y farchnad am anrhegion moethus ar-lein, aeth Michelle Daniel (Ffrangeg ac Astudiaethau Busnes, 2009) ymlaen i fod yn gyd-sylfaenydd cwmni anrhegion ar-lein.

Ryan Eddows gyda ei ci

Proffiliau Alumni Ryan Eddowes

"Rydw i’n dathlu 10 mlynedd o weithio gydag anifeiliaid ar ol gael gwybod gan arbenigwyr meddygol na fyddai bywyd o weithio gydag anifeiliaid yn bosibl"

Mae cyn-fyfyriwr Ryan Eddowes (Swoleg Gyda Herpetoleg, 2015) yn codi ymwybyddiaeth o gyflwr troed glwb a Save the Rhino drwy her codi arian ar yr Arfordir Jwrasig.

Llun o Tom Hindle Awdur

Tom Hindle

"Byddwn yn aml yn troi at y sgript yn fy ystafell ar Safle Ffriddoedd"

O Brif Adeilad y Celfyddydau i Penguin Random House: Sut gwnaeth Bangor Tom Hindle (Saesneg, 2014) yn awdur.

Pete Atkinson

Pete Atkinson

"Dysgais sut i ddeifio yn y gaeaf, mewn siwt wlyb roeddwn wedi ei wneud fy hun..." 

O Fangor i Phuket, mae gyrfa ffotograffig Pete Atkinson (Swoleg gyda Swoleg y Môr, 1978) wedi mynd ag ef ledled y byd.

Proffil Jamie Smith

Jamie Smith

“Rhoddodd fy nghyfnod ym Mhrifysgol Bangor gymaint o hyder, annibyniaeth a chred yn fy ngallu fy hun i mi”

Arweiniodd gradd mewn Hanes gyda Newyddiaduraeth (2006) ym Mangor i Jamie Smith gyflawni ei freuddwyd oes o ysgrifennu a chyhoeddi nofel.

Llun o Gareth Newman

Gareth Newman

"Chwaraeodd Prifysgol Bangor ran sylweddol wrth lunio fy ngyrfa, flynyddoedd lawer cyn imi ddod yn fyfyriwr yno."

Mae Gareth Newman (Cerddoriaeth, 1977) wedi mynd ymlaen i fod yn un o bencampwyr baswn y DU.

Chloe Roberts

Chloe Roberts

“Fe wnaeth fy lleoliad nyrsio yn Pokhara fy helpu i fod yn well Nyrs ac roedd yn gymorth i’m paratoi at weithio trwy bandemig COVID-19” 

Fel rhan o'i chwrs Nyrsio, aeth Chloe Roberts (Nyrsio, 2020) i Pokhara, Nepal ar leoliad tramor.

Llun proffil Chris Dennis

Chris Dennis

"Mae gennyf atgofion melys iawn o astudio yng nghorsydd Ynys Môn ac Eryri"

Bu Bangor yn amgylchedd perffaith i Chris Dennis (Ecoleg Daear a Môr Gymhwysol, 2011) ddilyn ei ddiddordeb mewn natur.

David Scarisbrick

David Scarisbrick

"Cafodd fy ngwraig a fi ein dêt cyntaf yn y caffi ar ben draw Pier Bangor!" 

Arweiniodd astudio Botaneg Amaethyddol ym Mangor i yrfa yn y maes i David Scarisbrick (Botaneg Amaethyddol, 1965).

Ian Gray

Ian Gray

"Fe wnaeth Bangor fy helpu i osod sylfaen ar gyfer dysgu gydol oes a dysgu'r angen am foeseg waith frwd"

Chwaraeodd clwb pêl-droed y Brifysgol ran fawr ym mhrofiad myfyriwr Ian Gray (Economeg, 1973).

Matt Ruglys

Proffiliau Alumni Matt Ruglys

“Roedd gen i freuddwydion o fod y Jacques Cousteau nesaf”

Yn ystod ei yrfa yn y Llynges Frenhinol, daeth Matt Ruglys (Sŵoleg gyda Sŵoleg Môr, 1978) yn ddyn camera bywyd gwyllt tanddwr ar brosiectau fel Blue Planet.

Tony Vickers-Byrne

Tony Vickers-Byrne

"...gadael Bangor a symud i Lundain oedd y penderfyniad anoddaf i mi orfod ei wneud erioed ac rwy'n dal i feddwl am fy nghyfnod yn y brifysgol ac am fyw yn Eryri bob dydd." 

Pedwardeg mlynedd ar ôl gadael Bangor, mae Tony Vickers-Byrne (Saesneg a Drama 1981 a TAR 1982) dal i garu Gogledd Cymru.

Peter Curle

Peter Curle

“Arweiniais y tîm i ennill y llwy bren ym Mhencampwriaeth Prifysgolion Cymru!” 

Mae Pete Curle (Cemeg, Biocemeg a Gwyddor Pridd ,1968) yn rhannu ei atgofion o chwaraeon ym Mangor

Alumni Peter Montgomery

Peter Montgomery

"Gwnaeth y cwrs i mi deimlo'n iau nag yr oeddwn ar y pryd, ac roedd yr her wrth fodd fy nghalon"

Yn ei bumdegau, dychwelodd Peter Montgomery (Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol, 2002) i addysg i astudio ym Mhrifysgol Bangor.

Alumni Amelie Edwards

Amelie Edwards

“Roeddwn i'n gwybod mai Bangor oedd y lle i mi ac nid oeddwn yn mynd i unman arall!”

Dilynodd Amelie Edwards (Hanes Canoloesol a Modern Cynnar, 2012) llwybr ysgrifennu ac actio ar ôl ei hamser yng Nghymdeithas Ddrama Saesneg Bangor.

Pippa Joyner

Pippa Joyner

"Agorodd Bangor gymaint o gyfleoedd i mi"

Mae Pippa Joyner (Ffrangeg, 1996) wedi dod yn awdur cyhoeddedig, wedi'i hysbrydoli gan ei hamser ym Mangor.

Graeme Patterson

Graeme Patterson

“Rwy’n fythol ddiolchgar i’r Brifysgol a’r Ddinas am y profiadau arbennig a'r gwybodaeth rwy’n ei defnyddio hyd heddiw.” 

Mae Graeme Patterson (Botaneg gyda Botaneg y Môr, 1978) yn rhannu ei atgofion o'i fywyd fel myfyriwr yn y 1970au.

Gaz Williams

Gaz Thomas

“Mi fedrwch chi gyflawni llawer iawn o ganolbwyntio ac ymdrechu'n gyson”

"Sefydlais fy musnes yn fy amser hamdden tra roeddwn yn gwneud astudiaethau ôl-radd ym Mangor"

Sara Rawoot

Sara Rawoot

“Fy mhedair blynedd ym Mangor oedd pedair blynedd orau fy mywyd addysgol”

Sara Rawoot (Seicoleg gyda Niwroseicoleg, 2019) yn nes at gyflawni ei breuddwydion ar ôl gorffen ei radd ym Mhrifysgol Bangor.

Graham Newman

Graham Newman

"Gwnaeth y 3 blynedd a dreuliais yno fy ngwneud yr hyn yr ydw i heddiw"

Dyma atgofion Graham Newman o'i gyfnod yn y Brifysgol.

Susie Thompson

Susie Thompson

Gradd Seicoleg cyn-fyfyriwr o Fangor yn mynd â hi i bencadlys Facebook

Cewch hyd i rai a raddiodd o Fangor yn gweithio ym mhob cwmni mawr ar draws y byd. Mae Facebook, cwmni cyfryngau cymdeithasol mwyaf y byd, yn gartref i Susie Thompson, a raddiodd mewn Seicoleg yn 2004, ac a ddaeth o hyd i'w swydd ddelfrydol yng Nghaliffornia.

ALUMNI Y FLWYDDYN

Prof. Vanstone, Zahra Al Shamma and Prof. Edwards in Bahrain

Proffiliau Alumni Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor / BIBF 2022

Llongyfarchiadau i Zahra Al Shamma (Bancio a Chyllid, 2013) a gyhoeddwyd yn Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor / Sefydliad Bancio a Chyllid Bahrain 2022 mewn aduniad o raddedigion Bangor yn Nheyrnas Bahrain ar 8 Tachwedd 2022. 

Frankie Hoboro

Frankie Hoboro

Alumnus y Flwyddyn 2019

Cafodd Frankie Hobro (MSc Gwarchod Amgylchedd y Môr, 2002) ei henwi fel Alumnus y Flwyddyn 2019 yn ystod seremoni raddio'r Ysgol Gwyddorau Eigion.

Yingying Liu

Yingying Liu gyda'r Athro Andrew Edwards

Alumnus y Flwyddyn Tsieina 2019

Llongyfarchiadau i Yingying Liu sydd wedi cael ei henwi fel Alumnus y Flwyddyn Tsieina Prifysgol Bangor 2019. 

Gwilym Rees-Jones

Gwilym Rees-Jones

Alumnus y Flwyddyn 2018

Ym mis Gorffennaf 2018, cyflwynwyd gwobr Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor i Gwilym Rees-Jones (Mathemateg, 1963). Mae gwobr Alumnus y Flwyddyn yn cydnabod llwyddiannau ein alumni, gan gydnabod y rhai sydd wedi rhagori yn eu gyrfa ddewisol ac sy'n parhau i ymgysylltu â'u Prifysgol

Michelle Han

Michelle Han

Alumnus y Flwyddyn Tsieina 2018

Cyflwynodd yr Athro Andrew Edwards, Deon Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, wobr Alumnus y Flwyddyn Tsieina i Michelle Han (MBA, 2004) yn ystod aduniad alumni yn Shanghai.

Ray Footman

Ray Footman

Alumnus y Flwyddyn 2017

Ray Footman yw Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor 2017. Mae gwobr Alumnus y Flwyddyn yn cydnabod llwyddiannau ein graddedigion, yn broffesiynol ac yn bersonol, ac yn tynnu sylw arbennig at y rhai sydd wedi dewis parhau i ymwneud â'u hen brifysgol a rhoi'n ôl i'r brifysgol, naill ai trwy wasanaeth, dyngarwch, neu'r ddau.

Mohamed Al-Mahroos

Mohammed Al-Mahroos

Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor / BIBF 2018

Enwyd Mohamed Al-Mahroos (Bancio a Chyllid, 2012) yn Alumnus y Flwyddyn Bangor / BIBF ym mis Medi 2018.

Mohamed Hasan

Mohamed Ashoor

Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor/ BIBF 2017

Daeth i Brifysgol Bangor i gwblhau ei radd BA (Anrh) mewn Astudiaethau Busnes a Chyllid yn y flwyddyn academaidd 2010-11 ac enillodd radd 2:1.

Yangjing Wu

Yanjing Wu

Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor Tsieina 2017

Yangjing yw ail Alumnus y Flwyddyn Prifysgol Bangor Tsieina ac ef enillodd y wobr yn 2017. Yanjing oedd y myfyriwr cyntaf o Tsieina i astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor.

Prif Adeilad y Celfyddydau

Oherwydd Bangor

Ydych chi'n credu na fyddech chi lle rydych chi heddiw oni bai am eich amser ym Mangor? Oes gennych chi atgof arbennig o le neu ddigwyddiad yn y Brifysgol sydd wedi aros gyda chi? A wnaethoch chi gyfeillion oes yno, sefydlu traddodiadau neu gyfarfod â’ch cymar?

Darllenwch rai o straeon ein cyn-fyfyrwyr ynglŷn â pham mae Prifysgol Bangor yn golygu cymaint iddyn nhw a lle maen nhw heddiw 'Oherwydd Bangor'.

Huw Edwards - Cymrawd er Anrhydedd

Cymrodyr Er Anrhydedd

Mae Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn anrhydedd tra phwysig y mae'r Brifysgol yn ei rhoi'n flynyddol i unigolion o fri sydd â chysylltiad â’r Brifysgol neu â Chymru, ac sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig yn eu gwahanol feysydd. Rydym yn arbennig o falch o'n Cymrodyr er Anrhydedd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?