Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Y Gyfraith LLB

Cod UCASM100
CymhwysterLLB
Hyd3 blwyddyn
Modd AstudioLlawn amser
Cynnig nodweddiadol120–128 pwyntiau Tariff UCAS

Rhagarweiniad i’r Cwrs

Mae’r gyfraith yn effeithio ar fywydau pob un ohonom ac mae gwybodaeth o’r gyfraith yn ein galluogi i ddeall cymdeithas a’r byd rydym yn byw ynddo yn well. Mae’r rhaglenni hyn yn rhoi addysg gyflawn yn y Gyfraith, neu yn y Gyfraith a disgyblaeth arall, er mwyn hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r fath a galluogi’r rhai sy’n dymuno symud ymlaen i yrfaoedd yn y proffesiynau cyfreithiol.

Astudio trwy’r Gymraeg

Gyda’r twf yn statws y Gymraeg fel iaith swyddogol ac fel iaith busnes a chyfraith, mae galw cynyddol am swyddogion a chyfreithwyr a all weithredu yn y byd cyfreithiol trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg. Mewn ymateb i’r galw hwn, mae Ysgol y Gyfraith Bangor wedi datblygu cyrsiau dwyieithog i alluogi myfyrwyr i ennill cymwysterau addas a datblygu’r sgiliau a’r hyder i ddiwallu anghenion cyfreithiol newydd Cymru.

Gallwch ddewis cael tiwtorialau ym mhob un o’r pynciau craidd naill ai yn Gymraeg neu Saesneg. Yn ogystal â’r tiwtorialau cyfrwng Cymraeg, gellir cyflwyno pob aseiniad, gan gynnwys y modiwl traethawd hir, a sefyll pob arholiad drwy gyfrwng y Gymraeg.

Pam dewis Prifysgol Bangor ar gyfer y cwrs?

 • Bangor yw’r unig sefydliad yng ngogledd Cymru sy’n cynnig gradd yn y Gyfraith a neilltuwyd adnoddau sylweddol i ddatblygu’r pwnc.
 • Dysgir y radd gan staff dwyieithog sydd ag amrywiaeth eang o arbenigedd yn y pwnc.
 • Mae pob un o’r cyrsiau LLB wedi eu hachredu gan Gymdeithas y Cyfreithwyr a Chyngor Bar Prydain ac felly maent yn Raddau Cymhwysol yn y Gyfraith.
 • Gan fod y graddau yn rhai Cymhwysol yn y Gyfraith, mae ein myfyrwyr wrth raddio o Fangor yn cwblhau’r elfen academaidd o’r hyfforddiant proffesiynol i fod yn gyfreithwyr neu fargyfreithwyr.
 • Mae gan yr Ysgol ystafell ‘llys’ ar gyfer cystadleuthau ffug-lysoedd.
 • Mae graddau Bangor yn ymdrin â’r datblygiadau cyfreithiol cyfoes yn y dimensiynau Cymreig, Prydeinig ac Ewropeaidd.
 • Mae strwythur y radd yn eich galluogi i arbenigo, yn ogystal ag ymdrin ag amrywiaeth ehangach o opsiynau, ac wynebu her ddeallusol y maes pwnc.

Ffeithiau Allweddol gan UniStats

Cynnwys y Cwrs

Am fwy ar astudio gradd darllenwch ein tudalennau am Astudio ym Mangor.

Mewn modiwlau gorfodol, byddwch yn cael 2 awr o ddarlithoedd bob wythnos fel rheol a thiwtorial awr bob pythefnos. Mewn cyrsiau dewisol ceir seminarau wythnosol a fydd yn para am ddwy awr. Cyn tiwtorialau a seminarau bydd angen darllen ac ymchwilio. Rhoddir traethodau a/neu brofion dosbarth ym mhob cwrs yn ystod y flwyddyn. Asesir yr holl fodiwlau craidd trwy waith cwrs ac arholiadau.

Beth fyddech yn ei astudio ar y cwrs yma?

Byddwch yn astudio’r saith pwnc sylfaen i gael Gradd Gymhwysol yn y Gyfraith, yn ogystal â phynciau yn ymwneud â’r gyfraith, ac/neu eraill sy’n eich galluogi i arbenigo. Byddwch yn cael eich annog i astudio mewn meysydd sy’n cyd-fynd â’r cynllun gradd o’ch dewis.

Seiliau Gwybodaeth Gyfreithiol i gael Gradd Gymhwysol yn y Gyfraith yw:

 • Cyfraith Gyhoeddus
 • Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd
 • Cyfraith Trosedd
 • Ymrwymiadau (yn cynnwys Contract, Adferiad a Chamwedd)
 • Cyfraith Eiddo
 • Ecwiti ac Ymddiriedolaethau
 • Ymchwil Gyfreithiol

Blwyddyn 1

Modiwlau craidd:

 • Cyflwyniad i’r Gyfraith
 • Cyfraith Contract
 • Cyfraith Gyhoeddus
 • Sgiliau Cyfreithiol

Blwyddyn 2

Modiwlau craidd:

 • Cyfraith Trosedd
 • Cyfraith Camweddau
 • Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd
 • Ecwiti ac Ymddiriedolaethau

Blwyddyn 3

Modiwlau craidd:

 • Cyfraith Masnach / Cyfraith Cwmni
 • Cyfraith Tir

Blynyddoedd 2 a 3

Modiwlau dewisol sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynnwys:

 • Cyfraith Cwmni
 • Cyfraith Amgylcheddol
 • Tystiolaeth
 • Cyfraith y Cyfryngau
 • Cyfraith Defnyddwyr
 • Traethawd Hir
 • Cyfraith y Môr

Modiwlau y flwyddyn yma

Rhoddir rhestr modiwlau ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid. Gweld y modiwlau mae ein myfyrwyr yn astudio ar dudalen Modiwlau Y Gyfraith.

Rhoddir cynnwys y cwrs ar gyfer arweiniad yn unig a gall newid.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae’r holl raddau LLB yn Raddau Cymhwysol yn y Gyfraith (QLD), sy’n caniatáu i raddedigion symud ymlaen yn uniongyrchol i gyfnod galwedigaethol yr hyfforddiant proffesiynol sydd ei angen i fod yn fargyfreithwyr neu gyfreithwyr. Mae gradd yn y gyfraith hefyd yn gymhwyster gwerthfawr ar gyfer mynediad i yrfaoedd eraill. Mae galw mawr am gyfreithwyr â medrau ychwanegol yn y Gymru ôl-ddatganoli sydd ohoni a hefyd yn yr Undeb Ewropeaidd.

Cymrwch olwg ar sut y gallwch chi wella eich cyflogadwyedd wrth astudio ym Mhrifysgol Bangor yma. 

Profiad Gwaith a Gwirfoddoli

Mae Canolfan Sgiliau a Chyflogadwyedd y Brifysgol yn cynnig amryw o adnoddau i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ar ôl graddio. Mae’n dod yn gynyddol bwysig yn y farchnad swyddi heddiw i ddatblygu eich sgiliau personol a gwella eich cyflogadwyedd tra byddwch yn y brifysgol.

Ymysg y profiadau a gynigir gan y Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd i helpu eich datblygiad personol a’ch gyrfa, mae rhaglenni lleoliadau gwaith, cynlluniau blasu gwaith, swyddi rhan-amser a chynlluniau gwirfoddoli a mentora.

Gwobr Cyflogadwyedd Bangor

Mae Gwobr Cyflogadwyedd Bangor wedi ei gynllunio i wella rhagolygon gwaith ein myfyrwyr. Mae’n cynnig cyfleoedd rhad ac am ddim i ennill y sgiliau a’r profiadau eu hangen ar gyflogwyr, yn seiliedig ar yr ymchwil diweddaraf.

Mae graddedigion y Wobr yn cael tystysgrif a thrawsgrifiad o’u gweithgareddau allgyrsiol o Brifysgol Bangor. Mae’r Wobr hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi am ddim, yn helpu i’ch paratoi ar gyfer cyfweliadau, yn rhoi mynediad at feddalwedd gyrfaoedd ar-lein ac yn helpu i ddatblygu eich portffolio sgiliau o dystiolaeth ar gyfer cyflogwyr.

Mwy o wybodaeth am sut y gall y Wobr eich helpu...

Rhaglen Interniaeth Prifysgol Bangor

Mae'r Brifysgol yn cynnal cynllun interniaeth sy’n cynnig y cyfle i ennill profiad gwaith â thâl ar lefel raddedig mewn Ysgolion academaidd ac adrannau gwasanaeth y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr israddedig ac mae’r gwaith interniaeth ac unrhyw hyfforddiant a dderbynnir yn cael ei gofnodi yn awtomatig ar eich cofnod o weithgareddau Gwobr Cyflogadwyedd Bangor.

TARGETconnect - Gweithio tra'n astudio

Mae'r Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith yn ystod ac yn dilyn eu cyfnod yma.

  Mae TARGETconnect yn hysbysebu'r cyfleoedd canlynol:

 • Swyddi i Raddedigon – yn lleol, yn genedlaethol a rhyngwladol
 • Swyddi llawn-amser, rhan-amser, parhaol a thros dro
 • Profiad gwaith ac interniaethau
 • Cyfleon Gwirfoddol

Gofynion Mynediad

Mynediad yn 2021:

Rhaglen 3 blynedd:

Cynnig nodweddiadol o isafswm o 120 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3* e.e.:

 • Lefel A
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: DMM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • Derbynnir Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, City & Guilds, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

Rhaglen 2 flynedd:

 • Gradd gyntaf (2.ii neu uwch) mewn pwnc arall o Brifysgol Bangor neu sefydliad achrededig arall.
 • Ystyrir myfyrwyr hyn gyda phrofiad perthnasol.

Os ydynt yn gobeithio ymarfer fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr ar ôl graddio, dylai darpar fyfyrwyr fod yn ymwybodol y bydd rhaid iddynt gyflawni gofynion y Solicitors Regulation Authority neu’r Bar Standards Board i fod yn gymwys. Byddai hyn yn cynnwys cyflawni gofynion sy’n berthnasol i droseddau ac ymddygiad troseddol. Cynghorir myfyrwyr gyda chollfarn droseddol i gysylltu â’r corff proffesiynol perthnasol am gyngor.

Mynediad yn 2020:

Rhaglen 3 blynedd:

Cynnig nodweddiadol o isafswm o 120 pwynt tariff o gymwysterau lefel 3* e.e.:

 • Lefel A
 • BTEC Cenedlaethol/Diploma Estynedig: DMM
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch: Pasio
 • Derbynnir Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
 • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, unigolion â chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol.

*Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, City & Guilds, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com.

Rhaglen 2 flynedd:

 • Gradd gyntaf (2.ii neu uwch) mewn pwnc arall o Brifysgol Bangor neu sefydliad achrededig arall.
 • Ystyrir myfyrwyr hyn gyda phrofiad perthnasol.

Os ydynt yn gobeithio ymarfer fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr ar ôl graddio, dylai darpar fyfyrwyr fod yn ymwybodol y bydd rhaid iddynt gyflawni gofynion y Solicitors Regulation Authority neu’r Bar Standards Board i fod yn gymwys. Byddai hyn yn cynnwys cyflawni gofynion sy’n berthnasol i droseddau ac ymddygiad troseddol. Cynghorir myfyrwyr gyda chollfarn droseddol i gysylltu â’r corff proffesiynol perthnasol am gyngor.

Gofynion Mynediad Cyffredinol

Yma ym Mangor rydym yn derbyn myfyrwyr â phob math o gymwysterau a chefndiroedd. Rydym yn ystyried pob cais yn unigol a hyd yn oed os nad ydych yn cael canlyniadau sy’n cyfateb i delerau eich cynnig gwreiddiol, gwnawn ein gorau i fod yn hyblyg i’ch cais.

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd gael sgiliau sylfaenol da ond mae’r Brifysgol hefyd yn gweld pwysigrwydd sgiliau cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth.Am fanylion pellach

Mae’n bolisi gan y Brifysgol i ystyried ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr anabl yn yr un modd â; phob cais arall.

I astudio cwrs gradd, diploma a thystysgrif mae’n rhaid i chi gael isafswm o bwyntiau tariff UCAS. Am eglurhad manwl o bwyntiau tariff UCAS, ewch i www.ucas.com

Rydym yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn sy’n medru dangos fod ganddynt y gallu a’r ymrwymiad i astudio rhaglen prifysgol. Bob blwyddyn rydym yn cofrestru nifer sylweddol o fyfyrwyr hŷn.

Mae gofynion mynediad mwy penodol i’w cael ar y tudalennau cwrs unigol.

Am fanylion pellach

E-bostiwch Derbyniadau Cyffredinol: admissions@bangor.ac.uk

Neu ysgrifennwch at:

Y Swyddfa Dderbyn
Prifysgol Bangor
Bangor,
Gwynedd
LL57 2TF
Ffôn: 01248 383717 

Costau’r Cwrs

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr DU/UE (2019–20 a 2020–21)
 • Llawn amser: £9,000 y flwyddyn
 • Rhan amser: £750 wrth 10 credyd

Ffioedd dysgu ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol

Mandatory Costs

For each LLB module you will be required to purchase a compulsory text, which typically will cost between £20-50. A small number of modules require you to have a statute book, typically costing between £10-15. 

Optional Costs

For students on module SXL 2110 EU Law there is the opportunity to participate on an optional field trip. Typical costs (subject to exchange rate fluctuations) vary between £450-550 which covers hotel accommodation; airport transfers; inter-country coach travel between Belgium, Luxembourg, and France; and return airfares to and from Europe, as well as UK airport transfers. Students cover their own meals.

£15 Annual Law School Dinner (for first year students only). School subsidises the Annual Dinner transport and half of the Annual Dinner price. Attendance is optional but recommended

Sut i Ymgeisio

Sut i wneud cais drwy UCAS

UCAS yw’r Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau. Mae pob cais i’r brifysgol yn cael ei brosesu drwy UCAS ac yna’n cael ei drosglwyddo i’r prifysgolion a restrwyd.

Gall myfyrwyr wneud cais am hyd at bum cwrs. Ar gyfer Meddygaeth, Deintyddiaeth a chyrsiau Milfeddygol dim ond pedwar cwrs caiff myfyrwyr restru.

Mae’r ffurflen gais i’w chael ar wefan UCAS, o dan ‘Apply’.

Pryd i wneud cais?

Rydym yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y gellwch gan y byddwn yn dechrau ystyried ceisiadau a gwneud cynigion yn syth. Dyddiad cau cychwynnol UCAS yw 15 Ionawr, ond rydym yn croesawu ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn. Bydd ceisiadau a dderbynnir rhwng 15 Ionawr a 30 Mehefin yn parhau i gael eu hanfon at brifysgolion gan UCAS i gael eu hystyried lle bod lleoedd dal ar gael.

Datganiad Personol

Y Datganiad Personol yw’r rhan o’r ffurflen gais sy’n gofyn am fwyaf o waith.

Cewch ddefnyddio dim ond 47 o linellau neu 500–550 o eiriau i egluro pam yr ydych am astudio’r cwrs, a’r sgiliau sydd gennych sy’n hanfodol ar gyfer astudio yn y brifysgol.

I ysgrifennu datganiad personol llwyddiannus mae’n rhaid i chi fod â dealltwriaeth dda am y cwrs a’i gynnwys. Cofiwch mai dim ond un datganiad personol rydych yn ei hysgrifennu ar gyfer eich pum dewis.

Gwnewch yn siwr bod y cyrsiau yn debyg, os nad yw yr un fath, a gwnewch yn siŵr nad ydych yn sôn am gwrs neu brifysgol penodol.

Darllenwch ein cyngor ar ysgrifennu datganiad personol llwyddianus neu gwyliwch ein fideos.

Ar ôl gwneud cais

Gallwch gadw llygaid ar eich cais drwy system UCAS ‘Track’. Bydd cynigion gan brifysgolion yn ymddangos ar Track a gallwch dderbyn neu wrthod cynnig.

Rhaid i chi fod wedi derbyn atebion gan bob prifysgol cyn y gallwch ymateb. Mae dau fath o ymateb – derbyn pendant (firm acceptance) a derbyn wrth gefn (insurance acceptance). Fel arfer mae myfyrwyr yn ymateb ar ddechrau mis Mai.

Ansicr am eich camau nesaf?

Ewch i'n gwefan Paratoi ar gyfer y Brifysgol am wybodaeth pellach ynglŷn a sut i wneud cais.

 

Mwy o Wybodaeth

Cysylltwch â ni

Ysgol y Gyfraith 
Ffôn: 01248 382085
e-bost: cyfraith@bangor.ac.uk
www.bangor.ac.uk/cyfraith

Pam astudio yn Ysgol y Gyfraith Bangor?

 • Mae rhaglen ffug-lysoedd yr Ysgol yn galluogi myfyrwyr y gyfraith i ddatblygu sgiliau eiriolaeth hollbwysig. Mae ein myfyrwyr wedi cael llwyddiant mewn cystadlaethau ffug-lysoedd ar lefelau cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol, ac yn 2014, agorwyd replica o ystafell llys gwerth £25,000 ar y campws.
 • Mae maint ein dosbarthiadau'n sylweddol lai na rhai llawer o ysgolion y gyfraith ym Mhrydain, gan roi cyfle i ddarlithwyr ddod i adnabod y myfyrwyr wrth eu henwau cyntaf.
 • Mae gennym lyfrgell y gyfraith dan ofal llyfrgellydd cyfreithiol proffesiynol.
 • Mae ein staff rhyngwladol yn cynnwys arbenigwyr mewn meysydd yn cynnwys Cyfraith Ryngwladol, Cyfraith Eiddo Deallusol, Cyfraith Ewrop, Cyfraith Caffael, Cyfraith Cystadlu, Cyfraith Cyllid a Llywodraeth Ddatganoledig.
 • Fel rhai sydd wedi graddio o lawer o brifysgolion mwyaf blaenllaw’r byd, mae ganddynt brofiad sylweddol ar lefel broffesiynol ac academaidd ac wedi cyhoeddi ar raddfa eang mewn cylchgronau o bwys.
 • Adlewyrchir yr arbenigedd hwn yn yr addysgu, sy’n galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth drwyadl o systemau a materion cyfreithiol cyfoes ar draws y byd.

Graddau LLB

 • Mae pob gradd LLB o Fangor yn Radd Gymwysol yn y Gyfraith (QLD) ac yn cael ei chydnabod at ddibenion proffesiynol gan Gymdeithas y Gyfraith, Cyngor Bar Cymru a Lloegr, a Chymdeithas y Gyfraith Iwerddon.  Golyga hyn bod graddedigion LLB Bangor wedi cwblhau’r cam hyfforddiant academaidd ar gyfer y proffesiynau cyfreithiol yng Nghymru, Lloegr ac Iwerddon.
 • Mae ein gradd LLB tair blynedd yn y Gyfraith a'n cynlluniau gradd LLB pedair blynedd sy'n cyfuno'r Gyfraith ag iaith Ewropeaidd (Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg neu Sbaeneg) yn cael eu cydnabod gan Gyngor Bar India at ddibenion proffesiynol, ar yr amod eu bod yn cael eu cymryd yn unol â thelerau meini prawf cydnabod Cyngor Bar India (gwybodaeth bellach).
 • Gan fod gan holl raddau LLB Bangor statws QLD, gall graddedigion fynd yn syth ar y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) i fynd yn gyfreithwyr neu ar Gwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar (BPTC) i fynd yn fargyfreithwyr.
 • Mae deiliaid gradd LLB o Fangor yn gymwys i sefyll arholiadau mynediad Cymdeithas Cyfreithwyr Iwerddon: FE-Is.
 • Mae’r graddau’n ymdrin ag agweddau ar amgylchedd a datblygiad cyfreithiol cyfoes ym Mhrydain, Ewrop ac yn rhyngwladol.
 • Mae gennym gynllun gradd penodol yn y Gyfraith gyda Saesneg fel ail iaith ar gyfer myfyrwyr tramor nad yw Saesneg yn iaith gyntaf iddynt. 
 • Gall myfyrwyr Cymraeg gael tiwtorialau ym mhob un o’r pynciau craidd naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg, dewis gwneud LLB yn y Gyfraith gyda Chymraeg, a gwneud ychydig fodiwlau  a ddysgir yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Astudio ym Mangor

Gwobr Aur i Brifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi ennill Gwobr Aur, y raddfa uchaf posibl, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu cenedlaethol (FfRhA). Prifysgol Bangor yw'r unig brifysgol yng Nghymru i ennill y safon hon. Cynhaliwyd yr asesiad FfRhA i ystyriaeth Ansawdd Addysgu, Amgylchedd Dysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr a Budd Addysgol. Barnodd y Panel TEF bod Prifysgol Bangor yn  darparu addysgu, dysgu a chanlyniadau rhagorol yn gyson i’w myfyrwyr. Maent o’r ansawdd orau a geir yn y DU.

Ystod eang o gyrsiau

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein haddysgu ac yn cynnig cannoedd o gyrsiau ar draws y celfyddydau a’r gwyddorau.

Mwynhau profiad prifysgol sydd ymhlith y gorau yn y DU

Mae’r llety wedi’i warantu, cymorth i fyfyrwyr, costau byw isel a lleoliad syfrdanol i gyd yn cyfrannu tuag at hyn.

Gwnewch y mwyaf o’ch amser yma gydag aelodaeth am ddim o’n clybiau a chymdeithasau myfyrwyr. Manteiswch ar ein rhaglen profiad rhyngwladol a chymerwch ran yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor sy’n cynnig profiadau i gyfaethogi eich cyfnod yn y Brifysgol.

Mae ein clybiau a chymdeithasau wedi derbyn gwobr Arian yng ngwobrau WhatUni 2020 sy'n ein gosod yn ail orau yn y DU.

Lleoliad heb ei ail

Astudiwch yn un o’r llefydd gorau yn y DU i fod yn fyfyriwr. Mae lleoliad Bangor – yn agos at y mynyddoedd a’r môr - wedi cael ei ddisgrifio fel ‘y lleoliad prifysgol gorau yn y DU’. Bangor yw'r lle mwyaf fforddiadwy yn y DU i fod yn fyfyriwr (TotalMoney 2019).

Buddsoddiad mewn cyfleusterau

Mae buddsoddiad parhaus mewn cyfleusterau a gwasanaethau. Mae ein datblygiadau diweddar yn cynnwys canolfan Pontio, llety i fyfyrwyr ym Mhentref y Santes Fair ac ail-ddatblygiad prif ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford.

Sicrwydd o lety

Rydym yn gwarantu llety i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy'n gwneud cais cyn y dyddiad cau ac yn nodi Bangor fel eu Dewis Cadarn.

Profiad Myfyrwyr Bangor

Cyrsiau Cysylltiedig

Camau Nesaf