Safonau Polisi a Chanllawiau Rheoli Cysylltiedig Diogelwch Rhag Tân

Dogfennau

Cyflwynia

Darganfu arolwg mewnol o systemau a rheolaeth diogelwch rhag tân y Brifysgol bod Colegau ac Adrannau’n credu bod HSG 28 Guidance on Fire Safety at the University (2008) yn anodd i’w ddefnyddio wrth benderfynu ar ddyletswyddau wrth reoli diogelwch rhag tân o ddydd i ddydd.  

O’r herwydd, cynhyrchwyd Safonau Polisi Diogelwch Rhag Tân diwygiedig a Chanllawiau Rheoli Diogelwch Rhag Tân cysylltiedig newydd ac, yn dilyn llawer o ymgynghori gyda Cholegau / Adrannau, cawsant eu cymeradwyo gan Bwyllgor Iechyd a Diogelwch y Brifysgol ym Mai 2012.

Cefndir

Yn ychwanegol at y dyletswyddau cyffredinol hynny a geir yn y gyfraith, mae gan y Brifysgol, ei Cholegau a’i Hadrannau cyfansoddol ddyletswydd benodol dan y Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Rhag Tân) 2005 i asesu’r risg tân er mwyn rheoli diogelwch rhag tân yn y gweithle.

O’r herwydd, mae pob Coleg / Adran yn gyfrifol am reoli’r peryglon y maen nhw’n eu creu neu’n eu cyflwyno i’r ardaloedd a’r gweithgareddau sydd dan eu rheolaeth (sylwer: Mae’r Gwasanaethau Eiddo a'r Campws yn benodol gyfrifol am ddeunyddiau a gwasanaethau adeiladau, fel yn achos y Neuaddau Preswyl). Mae hyn hefyd yn cynnwys gweithredu mesurau diogelwch a sefydlwyd gan y Brifysgol a’r Gwasanaethau Eiddo a'r Campws er mwyn sicrhau iechyd, diogelwch a lles staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â’u Coleg / Adran, a chydweithredu â hwy.

Safonau Polisi Diogelwch Rhag Tân a Chanllawiau Rheoli Cysylltiedig Newydd

Bydd y dogfennau hyn yn egluro’n well beth yw swyddogaethau a chyfrifoldebau Coleg / Adran a bydd yn sicrhau bod gofynion deddfwriaethol yn cael eu cyflawni gan sicrhau diogelwch staff, myfyrwyr ac eraill tra’n gweithio / astudio yn y Brifysgol

Dylid nodi na fydd y Polisi a’r Canllawiau newydd yn gosod unrhyw gyfrifoldebau ychwanegol ar Golegau / Adrannau.

Mwy o Wybodaeth

Dylai Colegau / Adrannau gysylltu ag Gwasanaethau Eiddo a'r Campws os oes ganddynt unrhyw bryderon diogelwch tân neu unrhyw ymholiadau ynglŷn â rheoli neu gynnal a chadw deunydd a gwasanaethau adeiladau. 

Dylai unrhyw ymholiadau ynglŷn â rheoli diogelwch rhag tân o ddydd i ddydd neu unrhyw gais am Hyfforddiant Gweithdrefnau Argyfwng a Diogelwch Rhag Tân gael eu cyfeirio at y Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch.