Prosiectau Ewropeaidd

Rydym yn gweithio gyda nifer o prosiectau sy’n cael eu hariannu gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (rhan o Lywodraeth Cymru) sy’n rheoli darpariaeth rhaglenni Strwythurol yr UE yng Nghymru.

Bydd Bluefish yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o adnoddau morol Môr Iwerddon a’r Moroedd Celtaidd drwy lenwi’r blychau mewn gwybodaeth am effeithiau’r newid yn yr hinsawdd a ragwelir ar bysgod a physgod cregyn masnachol penodol, gan ymchwilio i ba mor agored i niwed ydynt. Drwy drosglwyddo gwybodaeth, arbenigedd trawswladol, a’r arferion gorau o ran astudio a rheoli pysgod, pysgod cregyn a dyframaethu masnachol mewn cyd-destun o newid yn yr hinsawdd, a thrwy bartneriaeth gref y consortiwm sy’n canolbwyntio ar wyddor môr (4 sefydliad addysg uwch yn Iwerddon a Chymru, Sefydliad y Môr, a BIM), ein nod yw darparu strategaethau addasu ar gyfer y rhanbarth cyfan er lles cymunedau arfordirol. Bydd Bluefish yn asesu ac yn lledaenu gwybodaeth am risgiau a chyfleoedd ar gyfer pysgod a physgod cregyn masnachol, o dan effeithiau’r newid hinsawdd a ragwelir, ymhlith ein grwpiau o randdeiliaid, BBaChau, cymunedau arfordirol, a phartïon â diddordeb yn Iwerddon ac yng Nghymru, gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau a fydd yn apelio i’r holl sectorau.

 

Nod Dŵr Uisce yw gwella cynaladwyedd tymor hir y cyflenwad, triniaeth a defnydd terfynol o ddŵr yng Nghymru ac Iwerddon drwy ddatblygu llwyfannau technoleg arloesol, cynnal asesiadau effaith economaidd ac amgylcheddol, a datblygu polisi a chanllawiau arfer gorau er mwyn datblygu atebion carbon isel ar gyfer y sector dŵr.  Mae prosiect Dŵr Uisce wedi cael ei arannu’n rhannol gan y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd drwy rhaglen gydweithredol Iwerddon Cymru 2014-2020

 

Nod ISPP (Irish Sea Portal Pilot) yw ymchwilio i ddichonoldeb prosiect mwy (Porthol Môr Iwerddon (ISP)) a fydd yn darparu platfform i fodloni’r gofyn am lif gwybodaeth er mwyn hybu twf mewn pysgodfeydd a dyframaethu. Bydd y peilot yn helpu i ffurfio un clwstwr er mwyn profi egwyddorion yr ISP. Bydd  y clwstwr hwn yn canolbwyntio ar astudiaeth o larfae pysgod cregyn ifanc a’u hannedd ar wely’r môr. Bydd yn ymchwilio i leoliadau safleoedd posibl ar gyfer casglu hadau pysgod cregyn a dichonoldeb defnyddio casglwyr hadau yn ardal  yr astudiaeth. Bydd y clwstwr hwn yn ehangu dealltwriaeth o symudiad larfae pysgod cregyn ym Môr Iwerddon a’i gyffiniau, wedi ei ddilyn gan batrymau aneddiadau larfae sy’n cael eu diffinio fel hadau. Mae hwn yn adnodd sy’n cael ei rannu ar draws Môr Iwerddon sy’n croesi ffiniau rhanbarthol a chenedlaethol, ac sy’n cael effaith economaidd sylweddol mewn rhan o ddiwydiant sy’n werth tua 254m ewro.

 

KESS II (Ysgoloriaethau Sgiliau ar gyfer yr Economi Wybodaeth) Yn cefnogi projectau ymchwil cydweithredol (Meistri Ymchwil a PhD), gyda phartneriaid busnesau allanol.

 

Academi Busnes Gogledd Cymru (ABGC)  Yn annog twf busnes ac ysbryd cystadleuol ar draws y rhanbarth.  Mae’r rhaglen yn galluogi i gyflogwyr adnabod anghenion hyfforddiant penodol eu sefydliad a mynd i’r afael â nhw, ac adeiladu sgiliau arwain a rheoli o safon i’r gweithlu.  Bydd cyrsiau achrededig byr, sy’n ymdrin ag amrywiaeth o themâu sy’n canolbwyntio ar fusnes, yn galluogi i weithwyr feithrin y sgiliau hanfodol angenrheidiol i ddatblygu ac ehangu’r busnes.  Ariennir y fenter tair blynedd hon yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF), drwy Lywodraeth Cymru.

 

SEACAMS 2 (Sustainable Expansion of the Applied Coastal and Marine Sectors) Yn cynorthwyo’r sector arfordirol a morol i ehangu’n gynaliadwy drwy integreiddio cyfleoedd ymchwil a busnes