Bwyta'n Iach

Dosbarth Rheoli Pwysau: Os hoffech gael cymorth gyda rheoli pwysau beth am fynd i ddosbarth Canolfan Brailsford sy'n cymryd agwedd 'corff cyfan' er mwyn rhoi siâp gwell i chi mewn dim ond 12 wythnos. Cliciwch yma am fanylion pellach.

Rhowch hwb i'ch system imiwn gyda diet iach. Mae system imiwnedd iach yn allweddol i deimlo'n dda a chadw'n heini ac os caiff ei esgeuluso rydym yn fwy agored i annwyd, ffliw, heintiau anadlu a blinder cyffredinol.

Bwyta'n Iach: Bwytewch ddiet cytbwys gyda llawer o bysgod olewog, cyw iâr, ffrwythau ffres, llysiau a grawn cyflawn, iach. Mae rhai bwydydd yn gwella imiwnedd yn naturiol, gan gynnwys, ffrwyth ciwi, bresych, ac afocado ac mae bwydydd sy’n llawn fitamin B6 yn helpu i frwydro yn erbyn haint – bwydydd fel banana, moron, ffacbys, tiwna, eog, blawd grawn cyflawn a hadau blodyn haul. Mae diet iach yn cynnwys

 1. Digonedd o fwydydd startshlyd fel bara, reis, pasta, grawnfwydydd brecwast, tatws, iamau a thatws melys - chwiliwch am fersiynau o fwydydd sy’n uwch mewn ffibr os oes modd (e.e. bara neu basta gwenith cyflawn)
 2. O leiaf pum cyfran o amrywiaeth o ffrwythau a llysiau bob dydd
 3. Dim gormod o gynnyrch llaeth (neu ddewisiadau amgen) - chwiliwch am fersiynau braster isel lle bo'n bosibl
 4. Dim gormod o gig, pysgod neu ddewisiadau amgen megis wyau, ffa, pys a ffacbys - chwiliwch am fersiynau braster isel lle bo modd
 5. Ambell i ddanteithfwyd (dim gormod o fwydydd sy'n uwch mewn braster, halen a / neu siwgr ychwanegol)
 6. Ychydig o halen - darllenwch y label bob amser

Hylifau: Torrwch i lawr ar goffi, alcohol a diodydd swigod. Dylem fod yn yfed rhwng 2 a 3 litr o ddŵr y dydd ac mae iechyd da yn dibynnu ar swm ac ansawdd yr hylif yn ein corff, gall te llysieuol hefyd gefnogi iechyd, ee:

 • Afal a sinsir (yn helpu’r iau i weithio)
 • Hadau Seleri (yn gostwng pwysedd gwaed)
 • Camri (yn eich helpu i gysgu)
 • Lemwn a sinsir (yn helpu’r iau i weithio)
 • Ffenigl / Sage (glanhau, yn cynnwys phyto-oestrogenau – yn lleihau chwiwiau poeth)
 • Echinacea (yn cefnogi'r system imiwn)
 • Te gwyrdd (tn cefnogi'r system imiwn)

Am ragor o wybodaeth am fanteision iechyd te, ewch i’r wefan hon: www.tea.co.uk

Asesu Eich Arferion Bwyta

Y rhan fwyaf o flynyddoedd mae Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch yn cynnal Her Colli Pwysau ym mis Ionawr i godi arian ar gyfer Hosbis Plant Tŷ Gobaith, edrychwch allan am fanylion os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno ynddynt.

Yn y cyfamser, mae NHS Choices efo rhaglen colli pwysau i helpu chi datblygu arferion bwyta'n iach a bod yn fwy actif. Cael gwybod sut y gall newidiadau syml i'ch ffordd o fyw helpu i gyflawni pwysau iach efo syniadau ar ryseitiau iach ar gyfer prydau bwyd isel mewn braster, braster dirlawn, siwgr a halen, ond yn uchel mewn blas a beth allwch chi ei wneud i roi hwb i'ch helpu i golli pwysau eich metaboledd.

Am ragor o wybodaeth ymwelwch â'r safle we Byw'n Well: http://www.nhs.uk/livewell/loseweight/Pages/Loseweighthome.aspx

Cymorth i ddioddefwyr anhwylderau bwyta

BEAT - www.beateatingdisorders.org.uk

Gwasanaeth Anhwylder Bwyta Oedolion yn y Gymuned - 01248 682610