Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweithgaredd Corfforol

Mae'r Brifysgol yn lle delfrydol ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau awyr agored neu dan do. Neilltuwch dipyn o amser i wneud ymarfer corff a thrwy hynny byddwch yn teimlo'n hapusach, yn gryfach ac yn llai tueddol o flino. Mae edrych ar ôl eich corff trwy weithgarwch corfforol yn dda am lawer o resymau ac mae hefyd yn dda i'r meddwl - yn un peth bydd yn tynnu eich sylw oddi wrth hwrli bwrli gwaith a bywyd teuluol!

Mae gweithgarwch corfforol yn cryfhau'r cyhyrau sy'n galluogi ein calon, ysgyfaint a chylchrediad y gwaed i weithio'n iawn. Mae hynny’n lleihau perygl cael clefyd y galon a strôc . Gall ymarfer corff helpu hefyd gyda’r canlynol:

  1. Colli pwysau a chynnal pwysau corff iach.
  2. Diogelu rhag osteoporosis ('esgyrn yn teneuo'). Mae tynnu ar yr esgyrn gan y cyhyrau yn ysgogi celloedd sy’n gwneud esgyrn a thrwy hynny gryfhau’r esgyrn.
  3. Mae ymarfer corff hefyd yn gwella ansawdd ein cwsg. Cwsg yw'r ffordd mae'r corff yn trwsio unrhyw ddiffygion a’i wneud yn barod i ymladd heintiau. Ceisiwch gael 7-8 awr o gwsg bob nos gan geisio mynd i’ch gwely ar adeg rheolaidd.

Os nad ydych yn gwneud unrhyw ymarfer o gwbl, ceisiwch anelu at wneud 30 munud y dydd, dri diwrnod yr wythnos. Ni ellwch 'storio' manteision gweithgarwch corfforol. Mae angen i chi ei wneud yn rheolaidd.

Gostyngiadau Canolfan Chwaraeon

Canolfan Brailsford yw Canolfan Chwaraeon y Brifysgol `ac mae'n darparu cyfleusterau chwaraeon a hamdden gyda gostyngiadau aelodaeth ar gael i staff.

Mae cyfleusterau dan do ar gyfer amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau ffitrwydd, gan gynnwys hyfforddiant pwysau, dosbarthiadau erobeg, criced dan do, sboncen, trampolinio a llawer mwy, gyda chyfleusterau helaeth dan do ar gael ar ddau safle, safle Canolfan Brailsford a Safle'r Normal.

Pam na wnewch chi gysylltu â nhw a threfnu i gael rhaglen ffitrwydd personol (01248 382571) neu roi un o'u dosbarthiadau cynnig arni.

Cymdeithas Golff Prifysgol

Mae'r Gymdeithas Golff yn cynnwys grŵp anffurfiol o staff y Brifysgol a gwesteion sy'n digwydd chwarae golff ac sydd ar ychydig o achlysuron bob blwyddyn i gystadlu yn erbyn ei gilydd am botel o win neu gwpan arian. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth ewch i'w safle.

Clybiau a Chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr

Mae clybiau Undeb y Myfyrwyr ar agor i unrhyw un i ymuno ac mae ganddynt 60 o glybiau chwaraeon a 111 o gymdeithasau sy'n cynnig popeth o saethyddiaeth a dawns i ddringo a pholo canŵ. Does yna ddim ffordd well o gyfarfod â phobl newydd, gwella eich iechyd a ffitrwydd a mwynhau eich hun na chymryd rhan.