Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Mwy o wybodaeth...

Tweets gan @ImplementBangor

IMPLEMENT@Bangor
Rhaglen Weithredu

Sylfaenwyr: Yr Athro Jo Rycroft-Malone a'r Athro Christopher R. Burton

Pwy ydym ni?

Grŵp brwdfrydig o weithwyr gofal iechyd proffesiynol, ymchwilwyr, myfyrwyr, staff academaidd a chynrychiolwyr cyhoeddus ydym sy'n rhannu'r un diddordeb mewn pontio rhwng gwybodaeth ac arfer. Ein cenhadaeth yw datblygu cymuned a gydnabyddir yn rhyngwladol i greu gwybodaeth am yr hyn sy’n gweithio a pham. Mae Implement@Bangor wedi llwyddo i ddenu symiau sylweddol o incwm ymchwil rhyngwladol a chenedlaethol i gyllido rhaglen o ymchwil ar weithredu, yn cynnwys gweithio traws sefydliadol.

Ein Hamcanion

 • Astudio'r defnydd o weithredu er mwyn cynyddu'r defnydd a wneir o dystiolaeth mewn arferion gwaith
 • Cryfhau’r defnydd o dystiolaeth yn y modd y mae gwasanaethau iechyd a chyhoeddus yn cael eu cynllunio a’u cyflwyno
 • Cyflymu'r sylfaen theori a thystiolaeth sy’n ymwneud â gweithredu
 • Gwella gallu ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol i astudio a mynd ati i weithredu
 • Datblygu partneriaethau ac isadeiledd sefydliadol i gyflawni a gwerthuso gweithgareddau gweithredu

Ein prif feysydd diddordeb yw:

 • Partneriaeth, cydweithio a chyd-gynhyrchu
 • Datblygu a phrofi theorïau
 • Effaith a dylanwad
 • Cynnwys Budd-ddeiliaid
 • Gwerthuso ymyriadau gweithredu
 • Arloesi methodolegol
 • Gwella gwasanaeth a sicrhau ansawdd

Dulliau o weithio

Wrth greu cymuned sy'n bwrw ati i fod yn weithredol rydym yn gweithio gyda chydweithredwyr mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys astudiaethau ymchwil a gyllidir yn gystadleuol, ymchwil a gomisiynir, gwerthuso gwasanaethau, secondiadau, efrydiaethau ac interniaethau, ynghyd ag ystod gyffrous o gyfleoedd addysgol ôl-radd drwy ymchwil ac yn hyfforddedig.