Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gair am Gydraddoldeb ac Amrywiaeth:

"Mae’r Ysgol Gwyddorau Iechyd wedi ymrwymo i hyrwyddo a gweithredu arferion gorau lle caiff amrywiaeth ei werthfawrogi a chydraddoldeb ei hyrwyddo. Rydym ni'n ymwybodol o'r angen i gydnabod hunaniaeth pobl fel aml-ddimensiwn, ac rydym ni wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd heb ragfarn, aflonyddwch, ac erledigaeth ar sail oed, anabledd, ailbennu gender, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chred, rhyw neu dueddfryd rhywiol. Mae gan bawb yn yr ysgol ddyletswydd i sicrhau y cydymffurfir â deddfwriaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth ac y caiff ei gweithredu. Rydym o'r farn bod diwylliant sefydliadol amrywiol a chynhwysol yn creu gweithlu addysg uwch mwy effeithiol a chynhyrchiol. 

Gall cydnabod, cofleidio a gwerthfawrogi gwahaniaeth arwain at staff a myfyrwyr mwy egnïol, a gwell amgylchedd i weithio ac astudio ynddo. Ein nod yw darparu llwyfan i nifer o weithgareddau newydd a chreadigol gael eu hyrwyddo, a dangos y gellir cyflawni rhagoriaeth drwy gydnabod gwerth pob unigolyn. Mae Prifysgol Bangor, yng nghanol gogledd Cymru, yn gyforiog o hanes, diwylliant a thraddodiad. Wedi'i gyfuno gyda'n hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiad, mae hyn yn gwneud Bangor yn lle cyffrous, unigryw i weithio ac astudio ynddo.” 

Andrew Walker, Cyfarwyddwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth