Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhoi sylw i blaenorol... Gillian Woodward

Pam dy fod ti'n astudio Nyrsio Oedolion ym Mangor?

Mae 'na nifer o resymau personol ac anhunanol. O fy rhan i, dwi'n gobeithio y caf i waith sy'n werth chweil, gwell diogelwch swydd, sefydlogrwydd ariannol, cynnydd personol, cyfle i weithio dramor yn y dyfodol a dewisiadau gyrfa amrywiol. O ran fy rhesymau anhunanol, dwi'n gobeithio y byddaf i'n gallu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl eraill a dwi wir yn credu fod gwneud y pethau bach yn bwysig. Mae llwybr bywyd wedi mynd â fi i gyfeiriadau rhyfedd iawn a dwi wedi bod eisiau gwneud hyn ers tro. Dwi wir yn ddiolchgar fod gen i'r cyfle rŵan i ddilyn y cwrs yma a dwi'n teimlo fy mod i yn lle dwi fod.

Ble oeddet ti'n gweithio cyn dechrau ar y cwrs?

Ro'n i'n gweithio fel gweithiwr cefnogi cymunedol. Dwi wedi cael adborth gwych gan y bobl dwi'n eu cefnogi. Dwi'n teimlo'n angerddol ynglŷn â bod yn eiriol dros bobl sy'n agored i niwed, ac yn fy ffordd fach i, dwi'n meddwl fod gen i dalent 'naturiol' i gefnogi pobl a 'darllen' iaith y corff a chyfathrebu efo nhw ar lefel o ymddiriedaeth.

Beth mae bywyd wedi'i ddysgu i ti hyd yma?

Mae bywyd wedi fy nysgu i gofio dweud diolch a dwi wedi dysgu bod atgofion yn fwy gwerthfawr na phethau materol. Hefyd, mae bywyd yn fyr ac yn werthfawr a does 'na ddim un ohonon ni'n gwybod beth ddaw yfory. Mi all bywyd fod yn aruthrol o felys ac yn annioddefol o greulon. Does 'na ddim posib deall pam fod rhaid i rai pobl ddioddef cymaint o boen, felly'r cwbl fedrwn ni wneud yn ein ffyrdd bach ein hunain ydy lliniaru rhywfaint ar y dioddefaint dan ni'n ei weld. Yr unig ffordd dwi'n llwyddo i gadw'n gymharol gall yn y byd gwallgo yma ydy credu bod gwneud y pethau bychain yn bwysig a dyna'r cwbl y gallwn ni'n rhesymol ei wneud.

Beth wyt ti'n credu ynddo?

Dwi'n credu bod rhaid i fi fyw yn ôl fy ngwirionedd i, fel dwi'n ei weld a'i deimlo fo, a cheisio peidio gwneud niwed. Dwi'n credu bod angen herio anghyfiawnder, waeth pa mor fach neu ddibwys mae'r weithred neu'r geiriau'n ymddangos ar y pryd. Dwi'n credu y dylwn i drio peidio â gadael i ofn fy nhawelu neu fy mharlysu i.

Beth fyset ti'n licio ei gyflawni?

Bywyd lle dwi wedi bod yn driw i'm delfrydau a pheidio â chrwydro oddi wrthyn nhw. Yn benodol, dwi ddim yn gwybod eto beth yn union sŵn i'n licio ei gyflawni ar wahân i fod yn weithiwr proffesiynol cymwys a gofalgar sy'n gallu cefnogi pobl trwy gyfnodau anodd. Er fy mod i wrth fy modd yn gweithio yn y gymuned ac yn cael fy nhynnu i barhau i weithio yn y gymuned, dwi wedi dod ar y cwrs yma efo meddwl agored.

Beth wyt ti'n teimlo'n angerddol amdano?

Mae atal i weld yn llawer gwell na gwella ac mae hybu iechyd yn faes dwi'n teimlo'n angerddol amdano. Dwi hefyd yn chwilfrydig ynglŷn â gwneud penderfyniadau moesegol ac mi fyswn i'n licio ymwneud â'r maes hwnnw. Mi fyswn i hefyd wrth fy modd yn gweld gwasanaeth gofal cartref lliniarol penodol yn cael ei gyflwyno yng Ngogledd Cymru gan fy mod i'n meddwl bod helpu rhywun i farw yn eu cartref eu hunain, os mai dyna'u dymuniad nhw, yn anrheg gwych. Yn olaf, efallai ei fod o'n swnio'n rhyfedd iawn ond mi fyswn i'n licio gwneud ymchwil i mewn i wella'r cathetr gan fod yr ymyriad yma i'w weld yn achosi cymaint o ddioddefaint dianghenraid ac mae'n ymddangos bod yna gyfle mawr i'w gwella nhw.

Pa heriau wyt ti'n eu hwynebu fel myfyrwraig nyrsio?

Galwadau ar fy amser, euogrwydd a chyfrifoldebau fel mam, rheoli amser. Pwysau ariannol. Mam sy'n wael. Ymennydd arafach. Angen diwrnod ychwanegol rhwng dydd Sadwrn a dydd Sul. (Amser, amser, amser ....)

Beth wyt ti'n ei wneud i ymlacio?

Dwi'n mwynhau mynd â'r ci am dro, gwylio ffilmiau efo'r hogiau a gwrando ar lyfrau llafar wrth goginio. Dwi wrth fy modd yn mynd i wersylla heb drydan a chael diffodd fy ffôn. Mae clogwyni Aberdaron yn un o fy hoff lefydd, neu o bosibl Ynys Mull - rhywle y medra i glywed y tonnau.