Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Beth i'w ddisgwyl os cymerwch amser i ffwrdd (gadael eich astudiaethau dros dro) o'ch rhaglen astudio

Bwrsariaeth (36 taliad misol)

 • Bydd Bwrsariaeth fisol y GIG yn stopio ar ddechrau mis neu mor agos â phosib ar hynny. 
 •  Bydd taliadau gofal plant a benthyciad hefyd yn dod i ben.
 • Dim ond pan ddychwelwch i astudio'n llawn-amser y bydd y taliadau bwrsariaeth, gofal plant a benthyciad yn ailddechrau.
 • Bydd angen ad-dalu unrhyw daliadau bwrsariaeth a dalwyd dros amser nad oes cyfrif amdano neu amser coll.
 • Os na chaiff ei ad-dalu, efallai y bydd gennych ddiffyg pan ddychwelwch i'r rhaglen heb ddigon o fwrsariaeth i dalu am weddill y cwrs
 • I gael gwybodaeth am yr effaith ar eich bwrsariaeth neu fenthyciad, cysylltwch â Chyllid Myfyrwyr Cymru
 • Dylech drafod goblygiadau academaidd gyda'ch tiwtor personol ac/neu arweinydd cwrs.

Sylwer: Bydd unrhyw absenoldeb heb ei drefnu o leoliad a/neu theori hefyd yn cael ei ystyried a bydd rhaid gwneud iawn am yr amser a gollwyd yn ddiweddarach.  Rhaid trafod hyn gyda'ch arweinydd cwrs.

Rhaid i bob myfyriwr sy'n bwriadu cymryd amser i ffwrdd fynd trwy'r Ganolfan Gais ar Fy Mangor.

Beth sy'n digwydd pan fydd dyddiad yn cael ei gadarnhau?

Lleoliadau

 • Ar ôl i chi gadarnhau neu benderfynu eich bod am adael neu gymryd amser i ffwrdd, mae'n rhaid i chi hysbysu eich lleoliadau, naill ai drwy alw i mewn neu ar y ffôn.  Bydd y lleoliad yn dod i ben wedyn.    
 • Rhaid i unrhyw oriau lleoliad a chanlyniadau sydd heb eu cyflawni gael eu gwneud cyn ailddechrau - bydd gweinyddwyr lleoliadau yn cadarnhau oriau a gyflawnwyd ac oriau y mae angen eu gwneud.  
 • Ni roddir taliadau bwrsariaeth am amser y mae angen ei wneud mewn lleoliadau yn lle amser a gollwyd, oni bai y gellir darparu nodiadau salwch gan feddyg teulu am 4 wythnos neu fwy.   Os na ellir gwneud hynny, ystyrir yr amser yn absenoldeb ac ni ellir rhoi taliadau amdano.
 • Dim ond trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru y gellir gwneud cais am estyniad i fwrsariaeth ac mae'n rhaid cynnwys nodiadau salwch am 4 wythnos neu fwy.    Dylid gwneud cais ysgrifenedig am hynny yma hcsstudentadmin@bangor.ac.uk

Dychwelyd i raglen

Dylech ddisgwyl:

 • Amserlen carfan fis cyn i chi ailddechrau eich rhaglen astudio.
 • Gellir trefnu apwyntiad Iechyd Galwedigaethol ar gyfer unrhyw fyfyriwr a fu i ffwrdd oherwydd salwch.   Gellir cadarnhau a thrafod hyn yn y cyfweliad gydag arweinydd y cwrs i ymdrin â chymryd amser i ffwrdd. 
 • Rhoddir gwybod i'r brifysgol pryd y bydd y myfyriwr yn cymryd amser i ffwrdd a phryd y bydd yn dychwelyd. 

Bydd y brifysgol yn darparu:

 • Cyswllt cofrestru wedi'i e-bostio'n uniongyrchol atoch chi o adran gofrestru'r brifysgol, nid gan yr Ysgol
 • Anfonir y cyswllt bythefnos cyn ailddechrau, nid cyn hynny
 • Bydd gennych fynediad cyfyngedig at gyfleusterau Technoleg Gwybodaeth/Gwasanaethau Gwybodaeth
 • Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau a yw mynediad at y cyfleusterau hyn yn ddigonol ar gyfer cyflwyno aseiniadau, a dylech wirio hynny gyda threfnwyr modiwlau. Gellir gofyn am fwy o amser mynediad drwy studentservices@bangor.ac.uk
 • Os ydych yn ail-sefyll yr arholiad Safe medicate, rhaid i chi gysylltu â studentservices@bangor.ac.uk  2 wythnos cyn dyddiad yr arholiad

Absenoldeb Mamolaeth

 • Mae gennych hawl i hyd at 12 mis o absenoldeb mamolaeth â thâl
 • Ewch at eich tiwtor personol neu arweinydd cwrs i gael cyngor

Bydd yr ysgol yn darparu 

 • Ffurflen gais am fwrsariaeth a anfonir at Gyllid Myfyrwyr Cymru gan staff gweinyddu myfyrwyr HCS
 • Bwrsariaeth/benthyciad a gofal plant i ailddechrau unwaith y bydd y myfyriwr yn dechrau'r rhaglen. 
 • Cadarnhau eich dychweliad er mwyn i daliadau benthyciad ailddechrau
 • Pennu tiwtor newydd os yw'n briodol
 • Newid modiwlau ar Baner bythefnos cyn i chi ailddechrau.   Bydd hyn yn caniatáu i chi gofrestru
 • Os ydych yn mynd yn syth i leoliad, rhaid i chi hysbysu eu tiwtor personol o'ch presenoldeb.  Rhaid cwblhau cofrestru cyn mynd ar leoliad.

Yr hyn mae'r Ysgol yn ei ddisgwyl gan fyfyriwr sy'n dychwelyd