Safon eithriadol ymchwil iechyd ym Mhrifysgol Bangor

Mae Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Iechyd wedi croesawu canlyniadau REF 2014, lle barnwyd bod 95% o ymchwil yn ymwneud ag iechyd ym Mhrifysgol Bangor o safon gyda'r orau yn y byd ac yn rhagorol yn rhyngwladol.

Meddai'r Athro Jo Rycroft-Malone "Mae ansawdd ein cynnyrch ymchwil ym maes iechyd yn ein rhoi yn y 3 uchaf allan o 94 o brifysgolion. Ein sgôr am ansawdd ymchwil drwodd a thro oedd yr uchaf yn y brifysgol, sef 3.29 allan o 4.00.

“Roedd ein hymchwil yn ymdrin â heriau pwysig byd-eang ym maes iechyd yn ymwneud â threfnu a darparu gofal iechyd gydol oes, ac o fainc y labordy i erchwyn y gwely. Mae'r llwyddiant hwn yn dangos ein hymrwymiad i ymchwil a fydd yn cael effaith er gwell ar gleifion a gwasanaethau iechyd."

Dywedodd yr Athro Rycroft-Malone ei bod wrth ei bodd gyda'r canlyniad, a ddisgrifiodd fel 'llwyddiant sylweddol a phwysig'.

⁠"Mae'r canlyniad hwn yn adlewyrchu arbenigedd ac ymroddiad ein staff ac yn cadarnhau ein huchelgais i barhau yn sefydliad amlwg ym maes ymchwil iechyd.  Rydym wedi ymrwymo i barhau i weithio efo'n partneriaid i ganfod ffyrdd newydd o wneud ymchwil a defnyddio ymchwil mewn ymarfer, fel y bydd cleifion a gwasanaethau'n elwa.

"Mae hwn yn ganlyniad pwysig i'n myfyrwyr gan y byddant yn parhau i elwa o astudio mewn sefydliad sy'n rhoi pwyslais sylweddol ar ymchwil, yn ogystal â bod mewn prifysgol sydd yn uchaf yng Nghymru ac yn 7fed ym Mhrydain am foddhad ei myfyrwyr.  Mae ein cyflwyniad wedi arwain at safle drwodd a thro yn yr 20 uchaf allan o 94 prifysgol ym Mhrydain. Gallwn i gyd ddathlu'r canlyniadau hyn - maent yn dyst i'n rhagoriaeth bresennol a'n potensial at y dyfodol."

Gellir gweld tabl cryno o ganlyniadau REF y brifysgol yma.