Proffil Myfyriwr: Nicola Brown – Principles of Clinical Neuropsychology MSc/PGDip/PGCert

Nicola BrownNicola Brown

Mae Nicola Brown yn byw yn Llanberis ac mi oedd yn astudio'n Coleg Menai cyn iddi ddŵad i Fangor.

Beth wnaeth i chi benderfynu astudio'r cwrs hwnnw?

Fy niddordeb mawr mewn adferiad yn dilyn anaf i'r ymennydd.

Pam wnaethoch chi benderfynu astudio ym Mangor?

Dwi'n byw'n lleol ac roedd y staff (yn arbennig yn Brigantia) yn groesawus iawn.

Wnaethoch chi ddod i Ddiwrnod Agored? Beth wnaeth yr argraff fwyaf arnoch?

Do, a'r hyn wnaeth fwyaf o argraff arna i oedd sgwrs Yr Athro Thierry.

Sut fywyd cymdeithasol sydd ym Mangor?

Ydych chi'n cymryd rhan mewn unrhyw gymdeithasau neu dimau chwaraeon? Amherthnasol

Beth ydych chi'n ei feddwl o fywyd ym Mangor a'r ardal gyfagos?

Dwi'n byw yn Llanberis lle mae gennym olygfeydd hynod hardd a thrawiadol.

Pa fath o gefnogaeth sydd yna i fyfyrwyr?

Mae cefnogaeth un-i-un wych i'ch chael gan y Gwasanaeth Dyslecsia.

Ydi astudio ym Mangor wedi rhoi unrhyw gyfleoedd penodol i chi?

O ydi, llawer iawn! Cefais gyfle i siarad yn The Royal Society of Medicine yn ddiweddar - fyddwn i erioed wedi cael y cyfle rhyfeddol yma oni bai i mi wneud fy nghwrs!

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i bobl sy'n meddwl gwneud cais i Fangor?

Gwnewch o! Mi wnes i ddal yn ôl am wahanol resymau, ond rŵan dwi wedi dod yma i astudio hwn oedd y penderfyniad gorau dwi erioed wedi'i wneud!

Beth yw'r uchafbwynt bod yn fyfyriwr ym Mangor?

Fy ngoruchwylwyr - maen nhw'n arbennig o gefnogol ac yn ysgogi rhywun i weithio.

Beth ydych chi wedi'i fwynhau'n arbennig am eich cwrs?

Modiwlau niwro glinigol ac ymddygiadol lle rydw i'n cael cyfle i gymryd rhan mewn gwirionedd. Bob wythnos mae rhywun yn dod i mewn i sgwrsio am eu cyflwr.

Beth yw'r peth anoddaf ynghylch bod yn fyfyriwr ôl-radd?

Cael hyd i amser i gymdeithasu efo ffrindiau, teulu etc. Ond mae gen i swydd a dwi'n gwirfoddoli'n rheolaidd, felly dydi o ddim yn syndod nad oes gen i amser ar ôl.

A wnaethoch gymryd rhan yng Ngwobr Cyflogadwyedd Bangor?

Do, fe wnes i hynny'r llynedd a chael fy rhoi ar restr fer am y wobr rhagoriaeth.

Pa yrfa ydych chi eisiau ei chael ar ôl gorffen eich astudiaethau?

Niwroseicolegydd

Sut ydych chi'n meddwl y bydd y cwrs ym Mangor yn eich helpu?

Rydw i'n cael fy nysgu gan y goreuon yn y busnes!

Beth y byddwch yn ei golli fwyaf am Fangor pan fyddwch yn gadael?

Ellwch chi ddim cael gwared arna i mor hawdd â hynny!