Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglen Baglor Nyrsio (Anrh) - Gwybodaeth ac adborth i ymgeiswyr a wrthodwyd lle iddynt ar ôl y cyfweliad

Diolch i'r holl ymgeiswyr a ddaeth i'n dyddiau dewis. Da iawn chi am gael cynnig cyfweliad!

Cawsom nifer fawr iawn o ymgeiswyr ar gyfer nifer cyfyngedig o leoedd gwag ac mae ansawdd y ceisiadau wedi bod yn uchel. Arweiniodd hyn at gystadleuaeth ar gyfer pob un o'r lleoedd oedd ar gael. Roedd dros 100 o ymgeiswyr yn bodloni'r meini prawf i fynd ar y rhestr fer ac fe'u gwahoddwyd i'r diwrnod dewis/cyfweld.
I weld gwybodaeth am y meini prawf, edrychwch ar y cyflwyniad ar y wefan am y rhai a wrthodwyd cyfweliad.
Roedd dewis ymgeiswyr i gael lle ar y cwrs yn dibynnu ar nifer y lleoedd oedd ar gael. Roedd gennym leoedd cyfyngedig i'w cynnig felly roedd rhaid gwneud dewisiadau anodd.

Dewiswyd yr ymgeiswyr llwyddiannus trwy edrych ar sawl ffactor oedd yn cynnwys y canlynol:

 • Gwaith ysgrifenedig:
 • Prawf rhifedd
 • Cyfweliadau grŵp
 • Ceisiadau gwreiddiol, yn cynnwys eich proffil addysg, profiad gofal oedolion a;
 • Datganiad personol, yn cynnwys ansawdd y wybodaeth a gyflwynwyd fel tystiolaeth o ofal i ategu'r datganiad personol.
  • Gweler y cyflwyniad ar y wefan  am y rhai a wrthodwyd cyfweliad am adborth ar ddatganiadau personol.

Cynnig lle ar y cwrs

Gwnaed cynigion wrth ystyried y ffactorau a restrir uchod;

 • Gwaith ysgrifenedig a rhifedd - cyfeirio at y norm;
  • ni farciwyd y gwaith gydag unrhyw feini prawf penodol ond gan gymharu â gwaith ymgeiswyr eraill ar y diwrnod;
 • Geirdaon.

Ailedrych ar y meini prawf i fynd ar y rhestr fer:

 • Cyrhaeddiad addysgol;
 • Profiad priodol o ofalu am oedolion neu dystiolaeth gref o wirfoddoli;
 • A wnaethoch ddarparu tystiolaeth o brofiad gofal?
  • Pe na baech wedi darparu hyn yn y cyfweliad, byddai hyn yn effeithio ar ein penderfyniad
 • Eich dealltwriaeth o nyrsio.
 • Sut ydych yn teimlo aeth y cyfweliad?
 • Sut ydych yn teimlo aeth y gwaith ysgrifenedig a rhifedd?
 • A oeddech yn gallu cyflwyno eich hun yn effeithiol fel rhan o'r grŵp?

Yn dilyn y diwrnod dewis, o'i gymharu ag ymgeiswyr eraill, ni lwyddodd y rhai aflwyddiannus i argyhoeddi'r panel o'u haddasrwydd i fynd ar y cwrs nyrsio y tro hwn cystal ag y gwnaeth yr ymgeiswyr eraill.

Mae'r cynigion a wneir yn amodol. Pe bai cynigion yn cael eu gwrthod, neu os na fodlonir yr amodau, byddwn yn ailedrych ar bawb a ddaeth i gyfweliad ac efallai y cynigir lle yn ddiweddarach i rai ohonynt.

Ailystyrir yr holl gyfweleion cyn gwneud unrhyw gynnig dilynol.

A hoffech wybod mwy?

E-bost: ceisiadau.iechyd@bangor.ac.uk