Effaith eich Iechyd ac eich Gallu i Weithio

Oherwydd ein bod yn treulio'r rhan fwyaf o'n bywyd yn y gwaith mae'n gwneud synnwyr i ddefnyddio'r amser hwn i fuddsoddi yn ein hiechyd presennol a’r dyfodol.

Gall mabwysiadu ffordd iach o fyw leihau'r risg o salwch sylweddol yn sylweddol, gan gynnwys clefyd y galon, strôc, math 2 diabetes a chanser y coluddyn.

Mae ffyrdd iach o fyw yn cynnwys peidio ag ysmygu, gwneud ymarfer corff, bwyta diet sy'n uchel mewn ffeibr ac yn isel mewn brasterau dirlawn, yfed yn synhwyrol a chymryd camau i leihau'r straen yn eich bywyd.