Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cydraddoldeb Anabledd

Dod i adnabod Dr Julianne Law, Tiwtor Anabledd yr Ysgol Gwyddorau Iechyd.

Beth ydy eich gwaith chi yn y swydd hon?

Fy ngwaith i ydy sicrhau bod pob myfyriwr sydd ag anabledd, neu a allai fod ag anabledd, yn cael yr holl wasanaethau y mae ganddyn nhw hawl gyfreithiol i'w cael, yn unol â'r diffiniad yn Neddf Cydraddoldeb 2010.

Pam mae bod yn Diwtor Anabledd yn bwysig i chi?

Pan o'n i'n weithiwr cymdeithasol, fe wnes i weithio gyda llawer o grwpiau o bobl sy'n agored i niwed a oedd angen imi siarad ar eu rhan er mwyn iddyn nhw fedru derbyn gwasanaethau neu driniaeth. Dwi'n bwriadu gwneud yr un peth i fyfyrwyr sydd ag anabledd.

Ble rydych chi wedi gweithio cyn hyn?

Fy swydd lawn amser gyntaf ar ôl graddio o Brifysgol Keele oedd fel athrawes mewn ysgol uwchradd yn Harrow ym Middlesex. Ro'n i'n dysgu cerameg, celf ac addysg gorfforol. Yr ail swydd ges i oedd fel gweithiwr cymdeithasol ar lefel gradd Meistr, yn gweithio i’r Is-adran Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, yn Provo yn nhalaith Utah. Ar ôl cael PhD o Brifysgol Brigham Young yn Utah (UDA) fe ges i fy nghyflogi fel Athro ar Ymweliad yn yr un sefydliad. Ro'n i'n darlithio mewn Cymdeithaseg a Gwaith Cymdeithasol. Yna, fe wnes i adael America a dod yn ôl i fyw yng Ngogledd Cymru. Cyn gynted ag y des i yn ôl i Gymru, fe ges i swydd ym Mhrifysgol Bangor yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas.    

Beth fedrwch chi ei gynnig i'r swydd newydd hon?

Angerdd a brwdfrydedd dros helpu eraill. 

Sut y gall myfyrwyr gysylltu â chi?

Rydw i'n cynnal sesiynau galw heibio bob dydd Mawrth a dydd Mercher rhwng 11am a hanner dydd yn fy swyddfa (Ystafell 322 yn Fron Heulog). Gallwch hefyd anfon e-bost ataf er mwyn trefnu amser penodol i gael apwyntiad: J.law@bangor.ac.uk.