Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ystyriaethau ariannol sy'n ymwneud ag atal neu dynnu'n ôl o'r brifysgol

Dylai myfyrwyr sy'n ystyried atal neu dynnu'n ôl ofyn am arweiniad gan y Tîm Cefnogi Myfyrwyr ynghylch eu hachos unigol ond isod wele rhai pwyntiau cyffredinol i chi eu hystyried:

Cyllid Myfyrwyr:

Fel rheol, mae myfyrwyr israddedig yn cael cyllid myfyrwyr ar gyfer eu cwrs cyfan (3 neu 4 blynedd fel arfer) ynghyd â blwyddyn ychwanegol. Os byddwch chi'n atal neu'n tynnu'n ôl o astudio ran o'r ffordd drwy'r flwyddyn, byddwch chi wedi derbyn cyllid am y flwyddyn honno. Pan ddychwelwch chi'r flwyddyn ganlynol i ailgychwyn eich astudiaethau, mae'n debyg y byddwch chi'n defnyddio eich 'blwyddyn ychwanegol'. Petai angen, byddai disgwyl i fyfyrwyr hunan-ariannu unrhyw flynyddoedd ychwanegol sydd eu hangen i gwblhau eu gradd a dim ond ar gyfer benthyciad cynhaliaeth y byddai'r cyfnod hwn yn gymwys iddynt.

Unwaith y bydd myfyriwr wedi atal neu dynnu'n ôl o astudio:

  • caiff y gyfran briodol o'r benthyciad dysgu ei gyfrifo gan ddefnyddio'ch dyddiad presenoldeb diwethaf a bydd eich benthyciad dysgu yn cael ei addasu yn unol â hynny.
  • ni fydd dim taliadau cyllid myfyrwyr eraill yn cael eu gwneud er o dan amgylchiadau arbennig, mi ellid ystyried apêl yn erbyn hynny ar gyfer yr astudiaethau hynny a gafodd eu hatal.
  • caiff y gyfran briodol o gyllid myfyrwyr ei gyfrifo gan ddefnyddio'ch dyddiad presenoldeb diwethaf a bydd unrhyw ordaliadau yn cael eu hadfer. Bydd unrhyw arian a gafodd ei ordalu na chafodd ei ad-dalu yn cael ei dynnu o'ch hawl chi i gyllid yn y dyfodol.

Ystyriaethau ariannol eraill:

  • unwaith y byddwch chi wedi peidio â bod yn fyfyriwr, efallai y byddwch yn atebol am daliadau Treth y Cyngor. Cofiwch ofyn i'r Awdurdod Lleol.
  • oni fydd eich landlord yn cytuno i'ch rhyddhau chi o gytundeb tenantiaeth, byddwch yn dal i fod yn atebol am unrhyw rent rydych chi wedi'ch contractio i'w dalu. Fel arfer, mi wnaiff Brifysgol a'r landlordiaid hynny sy'n hysbysebu trwy Studentpad eich rhyddhau chi o'r contract ond mi wnân nhw godi mis o rent a ffi weinyddol arnoch chi.
  • os ydych chi'n derbyn unrhyw fudd-daliadau lles, bydd angen i chi roi gwybod iddynt am y newid yn eich amgylchiadau er mwyn gwneud unrhyw addasiadau angenrheidiol.

Ceir mwy o wybodaeth ar adfer gordaliadau cyllid myfyrwyr drwy ddilyn y doleni isod.

 

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cyllid Myfyrwyr Lloegr

Gwybodaeth Tynnu'n Ôl

https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig/gordaliadau-grant-a-benthyciad/tynnu-n-%C3%B4l.aspx

https://media.slc.co.uk/sfe/overpayment/withdrawing.html

Gwybodaeth Gohirio

https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig/gordaliadau-grant-a-benthyciad/gohirio.aspx

https://media.slc.co.uk/sfe/overpayment/suspending.html

Gwybodaeth Caledi Ariannol

https://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/myfyrwyr-israddedig/gordaliadau-grant-a-benthyciad/caledi-ariannol.aspx

https://media.slc.co.uk/sfe/overpayment/financial-hardship.html

Os ydych yn derbyn cyllid gan ffynhonnell arall, edrychwch ar wefan eich darparwr.